Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieogranicozny na przebudowę linii napowietrznej w kablową - oświetlenie uliczne w ul. Moniuszki, 600-lecia, Kopernika i Nieznanego Żołnierza w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Przebudowa linii napowietrznej w kablową - ośiwetlenie uliczne w ul. Moniuszki, 600- lecia, Kopernika i Nieznanwgo Żołnierza w Złotowie

CPV:
45.31.00.00-3, 45.31.61.10-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
31.12.2008 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77- 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-11-27 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-11-27 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77- 400 Złotów, pok. nr 02 suterena

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
W kwocie 6.600,00 zł

Uwagi:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6.600,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sześćset 00/100 złotych).
2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA-Przebudowa linii napowietrznej_11_2008 (318.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS-Oświetlenie (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIETLENIE Moniuszki oswietlenia.cdr) (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Struktura oświetlenia. (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR robót -oswietlenie , Moniuszki,-600 Lecia , Kopernika , N.Żołnierza) (115.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie materiałów (Oswietlenie , Moniuszki,-600 Le) (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOSZTORYS-(Oswietlenie , Moniuszki,-600 Le) (259kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS- zasilania po ZKP MONIUSZKI (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UM - OPIS- zasilania po ZKP MONIUSZKI (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
(Przyłacza po ZK-ZKP - Zestawienie materiałów) (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR robót- przyłacza ) (172.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UM - OPIS- zasilania po ZKP MONIUSZKI (170.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys- przyłacza do budynków mieszkalnych po ZK- ZKP ul. Moniuszki, Nieznznego Żołnierza, Kopernika (338.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (137.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-11-06 16:13:32
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-11-06 16:27:28
Ostatnia zmiana:2008-12-30 13:37:14
Ilość wyświetleń:2607

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij