Uchwała nr XXII.188.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XXII.189.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025 

Uchwała nr XXII.190.2020 w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2021 rok”

Uchwała nr XXII.191.2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Uchwała nr XXII.192.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/183/09 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki  za parkowanie oraz ustalenia sposobu  jej poboru

Uchwała nr XXII.193.2020 o zmianie uchwały Nr XX.171.2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów 

Uchwała nr XXII.194.2020 w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy ul. Moniuszki w Złotowie

Uchwała nr XXII.195.2020 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego jubileusz 650-lecia miasta Złotowa

Uchwała nr XXII.196.2020 w sprawie zbadania zasadności dokonywanych zmian w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy

Głosowania XXII sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 28 października 2020 r.