UCHWAŁA NR XXIV/ 118 /08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w  Złotowie i nadania jej statutu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U.: Nr 169 poz.1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz.1381 i Nr 249 poz.1832; z 2007 r.: Dz.U. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz.984) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Z dniem 1 stycznia 2009 roku tworzy się jednostkę budżetową Gminy Miasto Złotów pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie.

 

§ 2. Nadaje się statut Złotowskiemu Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.  1.  Mienie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej stanowi przekazana mu w zarząd część mienia komunalnego miasta Złotowa niezbędna do realizacji celów powoływanej jednostki.

 

2.  Utworzonej jednostce budżetowej przekazane zostanie mienie ruchome przyjęte do ewidencji finansowo-księgowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w części dotyczącej krytej pływalni, obiektów sportowych i kulturalnych.

 

§ 4.  Utworzona jednostka budżetowa, o której mowa w § 1, przejmie z dniem 1 stycznia 2009 roku część pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie wypełniających funkcje przynależne powoływanej jednostce, na zasadzie określonej w art. 231 Kodeksu pracy.

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

 

                                                                                      mgr Barbara Chorabik