UCHWAŁA NR XXIV/ 117 /08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 października 2008 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/104/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Złotowie,

        mając na uwadze, że nie jest konieczne przeprowadzenie procedury likwidacyjnej instytucji kultury na zasadach określonych w art. 22-24 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, albowiem nie nastąpiło do dnia uchwalenia niniejszej uchwały formalne utworzenie Złotowskiego Domu Kultury jako instytucji kultury posiadającej osobowość prawną, na podstawie uchwały Nr XXI/104/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu, w związku z brakiem odpowiedniego wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Złotowa,

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXI/104/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu.

 

§ 2. Uchylenie uchwały, o której mowa w § 1, nie powoduje ograniczenia w wypełnianiu przez Gminę Miasto Złotów obowiązku przewidzianego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
         
mgr Barbara Chorabik