UCHWAŁA NR XXIV/ 116 /08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 października 2008 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2008

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104  ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U.: Nr 169 poz.1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104  poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz.1381 i Nr 249 poz.1832; z 2007 r.: Dz.U. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz.984) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co nastepuje:

 

§ 1. Gmina Miasto Złotów zaciągnie kredyt do kwoty 9.126.924,00 złotych (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote).

 

§ 2. Przychód związany z zaciągniętym kredytem przeznaczony zostanie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2008 w związku z koniecznością sfinansowania zaplanowanych wydatków budżetowych.

 

§ 3. Spłata kredytu wraz z odsetkami dokonywana będzie z dochodów własnych Gminy Miasto Złotów, tj. podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, w trzech kolejnych latach obejmujących okres spłaty, licząc od pierwszego dnia następnego roku po zaciągnięciu kredytu, t.j. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

§ 4. Wybór oferenta na udzielenie i obsługę kredytu, o którym mowa w § 1, nastąpi w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

          Przewodnicz1ca
          Rady Miejskiej

             

                                                                                                      mgr Barbara Chorabik