UCHWAŁA NR XXIV/115/08

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 28 października 2008 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008

 

 

      Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XVII/81/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008, zmienionej zarządzeniem nr 13/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 stycznia 2008 r., zarządzeniem nr 22/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 lutego 2008 r., uchwałą nr XVIII/88/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 marca 2008 r., uchwałą nr XIX/96/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 kwietnia 2008 r., zarządzeniem nr 56/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 5 maja 2008 r., uchwałą XX/99/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 maja 2008 r., zarządzeniem nr 68/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 czerwca 2008 r., uchwałą nr XXI/102/08 z dnia 24 czerwca 2008 r., zarządzeniem nr 77/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą nr XXII/107/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2008 r., zarządzeniem nr 95/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 sierpnia 2008 r., zarządzeniem nr 107/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 września 2008, zarządzeniem nr 111/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 09 października 2008 r.,

 

 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.
  4. Zmienia się wykaz pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w 2008 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

  1. Zmienia się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

  1. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

  1. Zmienia się zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

  1. Zmienia się plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Przewodnicząca

        Rady Miejskiej

 

mgr Barbara Chorabik