Uchwała nr XXI.175.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XX.176.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025

Uchwała nr XXI.177.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 26/1103/2020 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 28 października 2020 r. ws. stwierdzenia nieważności uchwaly Nr XXI.177.2020 Rady Miejskiej w Złotowie ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w częsci obejmującej w § 5 wyrażenie "w tym dokonania czynności związanych z zaciągnięciem kredytu, o którym mowa w § 1"

Uchwała nr XX.178.2020 zmieniającą uchwałę Nr XX.166.2020 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 2020/2021 

Uchwała nr XXI.179.2020 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa"

Uchwała nr XXI.180.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną

Uchwała nr XXI.181.2020 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy ul. Kwiatowej ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa"

Uchwała nr XXI.182.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy ul. Kwiatowej

Uchwała nr XXI.183.2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy Miasto Złotów i Gminy Złotów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Złotów i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Złotów

Uchwała nr XXI.184.2020 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Teresie Jakubowskiej

Uchwała nr XXI.185.2020 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Kowalskiemu

Uchwała nr XXI.186.2020 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Jowicie Kęcińskiej-Kaczmarek

Uchwała nr XXI.187.2020 o zmianie uchwały Nr XX.172.2020 w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto Złotów

Głosowania XXI sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 30 września 2020 r.