UCHWAŁA  NR  XXIV/ 112 / 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 października 2008 r.

o zmianie uchwały Nr XIV/62/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 19 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.: Nr 121 poz. 844 ze zmianami z 2006 r.: Dz.U. Nr 220 poz. 601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775; z 2008 r.: Dz.U. Nr 93 poz. 585 i Nr 116 poz. 730),

Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/62/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 181 poz. 4011) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

" 5. za prowadzenie sprzedaży poza wyznaczonymi targowiskami - do 9 m2 zajętej powierzchni - 100,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
         
mgr Barbara Chorabik