UCHWAŁA NR  XXIV/ 111 /08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 października 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.: Nr 121 poz. 844 ze zmianami z 2006 r.: Dz.U. Nr 220 poz. 601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775; z 2008 r.: Dz.U. Nr 93 poz. 585 i Nr 116 poz. 730) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

 

1)  od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

- 0,62 zł

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 15,85 zł

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej wiat

- 12,04 zł

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń higienicznosanitarnych określonych w § 3 niniejszej uchwały

- 13,88 zł

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 8,63 zł

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

- 4,01 zł

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 6,53 zł

6) od budowli – procent ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

- 2%

7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- 0,61 zł

8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

- 3,51 zł

9) od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,35 zł

 

 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości piwnice (kondygnacje piwniczne), jeżeli nie są użytkowane na działalność gospodarczą, cele mieszkalne lub garaż.

 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i ich części oraz grunty przeznaczone na:

1)      prowadzenie działalności kulturalnej,

2)      prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej,

3)      lokale mieszkalne socjalne i pomieszczenia do nich przynależne zgodnie z zawartą umową,

4)      cmentarze.

 

3. W przypadku braku piwnicy (kondygnacji piwnicznej) w budynku mieszkalnym ustala się normatyw pomieszczeń gospodarczych nie podlegających opodatkowaniu do 10 m2.

 

§ 3. 1. Pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, o których mowa w § 1 pkt 2) lit. b, są pomieszczenia wymienione w § 76 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Powierzchnia pomieszczeń higienicznosanitarnych podana w deklaracji nie może przekroczyć tej, jaka wynika z iloczynu zatrudnionych pracowników i normatywu powierzchni na osobę określonego we wskazanym rozporządzeniu oraz w przepisach branżowych bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/61/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 197 poz. 4442).

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

 

 

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej

 

                                                                          mgr Barbara Chorabik