Protokół nr XXII

 

z XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 26 sierpnia 2008 roku

 

       W dniu 26 sierpnia 2008 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXII sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 14-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecny był radny Andrzej Kosiba. Powitała Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Komendanta Policji, Komendanta Straży Pożarnej, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych, kierowników: MOPS, MZGL, Pływalni „Laguna”, Proboszcza Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz pozostałych dyrektorów i  kierowników jednostek miejskich i zakładów pracy, wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli prasy.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXI sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego St. Pikulika  – za jego zgodą.

2. Protokół z XXI sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2008 r.

3. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 6/2008 z dnia 09 sierpnia 2008 r. w sprawie zwołania XXII sesji Rady Miejskiej.

Uwag, propozycji zmian do porządku obrad nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad XXII sesji.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali dwie informacje z działalności Burmistrza Miasta: za okres od dnia 03 czerwca do dnia 02 lipca oraz od dnia 03 lipca do dnia 11 sierpnia 2008 r. Omawiali je podczas posiedzeń komisji Rady.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła informacje z działalności Burmistrza Miasta, nie wnosząc do nich uwag.

Informacje są załączone do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:  

1.      Radny K. Majewski:

Zapytał:

1)      ile jest prowadzonych spraw sądowych przez Urząd Miejski i jakie to są koszty, bez względu na to czy miasto jest stroną pozwaną, czy jest powodem – prosił o odpowiedź na piśmie,

2)      kiedy Złotowski Dom Kultury zostanie wpisany do rejestru instytucji kultury oraz  kiedy będzie ogłoszony konkurs na dyrektora Złotowskiego Domu Kultury ?

3)      kiedy będzie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji na ul. Dwór Złotowski ?

 

 

4)      z jakich środków zostało sfinansowane położenie dywanika asfaltowego na ulicy Żeglarskiej, przy której mieszka Burmistrz Miasta ?

5)      czy polbruk z rozbiórki przy ulicy Norwida został w jakiś sposób zagospodarowany ?

6)      Zwrócił się o wyjaśnienie sprawy dotyczącej budowy skate parku, ponieważ Rada uchwaliła środki na skate park, które nie zostały w pełni wykorzystane. Z wyjaśnień Z-y Burmistrza - J. Kołodziejczyka na komisjach wynikało, że z reszty środków zakupiono ławki na Plac Paderewskiego – według niego zakup ten jest niecelowy, ponieważ środki były przeznaczone na skate park, a nie na ławki.

7)      Przypomniał o zdjęciu banneru informującym o Kabaretonie, który odbył się 2 tygodnie temu.

2.      Radny K. Nurczyk:

1)      Poruszył sprawę dotyczącą likwidacji dwóch pawilonów (naprawa rowerów i usługi w zakresie telefonów komórkowych) przy ul. Boh. Westerplatte, przy stacji PKP – zwrócił się do niego w tej sprawie właściciel pawilonu, w którym prowadzi usługi w zakresie telefonów komórkowych. Powiedział, że od grudnia nie została przedłużona umowa dzierżawy gruntu pod tymi pawilonami. Nie przedstawiono im zasadności co do nie przedłużania umowy dzierżawy. Powiedziano, że będzie tam teren zieleni i nie ma możliwości prowadzenia na tym terenie żadnej działalności gospodarczej. Osoba ta straci pracę. Powiedział, że robił rozeznanie wśród wielu osób, którzy byli zdziwieni, że pawilony mają być zlikwidowane. Niejasne jest dla niego, że można kogoś pozbawić pracy.

     W sprawie tej prosi o odpowiedź na piśmie.

Przyszedł radny A. Kosiba.

Obecnych było 15 – tu radnych.

2)      Zwrócił się o postawienie jednej – dwóch ławek (dla matek z małymi dziećmi) na terenie placu zabaw w Parku Miejskim przy Al. Piasta.

      Podziękował za wykonane z polbruku ścieżki w Parku Miejskim.

3)      Poruszył sprawę dotyczącą nawierzchni skate parku przy ul. Mickiewicza, którą należałoby naprawić, ponieważ obecna nawierzchnia nadaje się tylko do jazdy na rowerach, a nie do jazdy na deskorolkach.

3.      Radny W. Fidurski:

1)      Poruszył sprawę dotyczącą osiedla Zamkowa. Powiedział, że w kadencji 2002-2006 został rozpoczęty program budowy dróg na osiedlu Zamkowa – przyjęto założenie, aby ze względów oszczędnościowych budować drogi bez odwodnienia, co zostało zaakceptowane przez mieszkańców. Powiedział, że po 6 latach realizacji programu jest czas na ocenę i ewentualne korekty programu.

Wnioskował o:

§         sukcesywną dobudowę ścieków przy drogach na osiedlu Zamkowym;

§         pilne podjęcie dokończenia remontu ulicy Okrężnej poprzez budowę i poszerzenie chodnika oraz zagospodarowanie terenu;

§         zaplanowanie na lata na 2009-2010 budowy odwodnienia niektórych odcinków dróg osiedlowych, poszerzenie niektórych odcinków i budowę chodników;

§         budowę ścieżki rowerowej i miejsc do parkowania na ulicy Zamkowej.

Poinformował, że powyższą interpelację złożył na piśmie.

2)      Zwrócił się o podjęcie inicjatywy budowy ścieżki rowerowej, ze Złotowa do Blękwitu, wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, z Urzędem Gminy Złotów, z Nadleśnictwem. Powiedział, że taka inicjatywa spotkałaby się z zainteresowaniem - rozwiązanie to poprawiłoby i uatrakcyjniłoby tę część miasta, okolicy.

3)      Zwrócił się o wykonanie parkingu przed budowanym kościołem p.w. Apostołów św. Piotra i Pawła, w którym odbywają się już msze – parking jest tam konieczny. Powiedział, że jest gotowy plan zagospodarowania tego terenu, uwzględniający parking z dojazdem od ul. Leśnej.

 

 

4)      W związku z koniecznością pozyskiwania środków zaapelował do Burmistrza i wnioskował, aby zwiększyć obsadę osób zajmujących się oświatą i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, ponieważ jest taka pilna potrzeba, a jeden pracownik nie załatwi tych problemów. Miasto straci przez to szansę na pozyskanie środków, a teraz jest czas żeby z takimi wnioskami występować.

5)      Przyłączył się do wypowiedzi dotyczących skate parku – uważa, że wykonanie nawierzchni asfaltowej nie skutkowałoby aż tak dużymi pieniędzmi, które spowodowałyby jakieś zakłócenia w budżecie.

6)      Zwrócił się w sprawie naprawy dachu w amfiteatrze, żeby naprawić go już obecnie – doraźnie, albo zaplanować remont kapitalny dachu amfiteatru na przyszły rok.

7)      Zwrócił się do Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady z pytaniem, jak długo ma czekać na odpowiedź na interpelację, którą składał 5 miesięcy temu i nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. Dotyczyła ona mostu na rzece Głomia – czy jest prowadzona księga obiektu dla tego mostu i kiedy były ostatnie przeglądy techniczne mostu. Ponadto, czy są prowadzone książki obiektów dla dróg ? 

4.      Radna A. Andrzejewska:

1)      W imieniu mieszkańców ulicy M. Robaka, podziękowała za wykonany chodnik na tej ulicy.

2)      Powiedziała, że z placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Miejskiego giną małe elementy – urządzenia zabawowe. Zapytała czy coś wiadomo, że te elementy są systematycznie zabierane.

Podziękowała za wykonane chodników z polbruku w Parku Miejskim.

3)      Poruszyła sprawę sprzątania w Urzędzie Miejskim, ponieważ jest w nim brudno - interesanci zwracają uwagę, że często siadając za ladą, brudzą sobie rękawy. Ponadto zwróciła uwagę na zabrudzone, od 2-ch miesięcy, odchodami gołębi, ptaków parapety od strony ul. Domańskiego.

5.      Radny St. Wojtuń:

1)      Nawiązał do sprawy skate parku. Dzwonił do firmy, która zamontowała urządzenia. Powiedziano mu, że rzadko zdarza się tak, że przed montażem skate parku nikt nie konsultuje z nimi miejsca, gdzie ma to być postawione i nikt nie szuka u nich opinii. Ponadto, nawierzchnia ta nie nadaje się do tego, żeby jeździć po niej na rolkach, jedynie na rowerach. Powiedziano mu dokładnie co trzeba zrobić, jak technicznie to zrobić. Wie, że wpłynęło pismo od użytkowników, na które otrzymali odpowiedź, że nawierzchnia nie zostanie naprawiona. Zapytał, dlaczego w tym roku Burmistrz nie planuje wykonania nawierzchni ?

2)      Zapytał, czy zostaną dokonane nasadzenia zieleni przy hali targowej – wspólnie zagospodarowano teren wokół osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowość” - zostało do zrobienia nasadzenie tylko zieleni, pierwszy krok został poczyniony, bo zostały wykonane – położone płyty chodnikowe przy części jednokierunkowej ulicy Wańkowicza. Powiedział, że płyty są niszczone przez handlujących na targowisku (samochody).

6.      Radny Z. Muzioł:

Zwrócił się o postawienie jednej ławki na placu zabaw między blokami przy ulicy Półwiejskiej.

7.      Radny A. Kosiba:

1)      Poruszył sprawę ławek ustawionych na chodnikach – niektóre ławki są ustawione zbyt blisko ścieżek rowerowych co utrudnia jazdę. Zwrócił się żeby odsunąć je od ścieżek rowerowych.

2)      Poparł wypowiedzi radnych odnośnie skate parku.

3)      Nawiązał do sprawy dotyczącej wycinki drzew na trasie Złotów – Piła (ze względów bezpieczeństwa). Na terenie gminy Krajanka sprawa nie została jeszcze załatwiona - uregulowana, ponieważ burmistrz Krajanki stwarza problemy w zakresie wydania zezwolenia na wycinkę drzew. Należałoby zająć się nagłośnieniem tej sprawy.

 

 

4)      Zwrócił uwagę na brak ścieżki rowerowej do firmy „Rek-Swed” w Blękwicie – jest ścieżka od ul. Staszica do Blękwitu, a do tej pory wójt gminy Złotów nie przedłużył jej np. do „Rek-Swedu”, dokąd dojeżdża bardzo dużo pracowników.

8.      Radny K. Żelichowski:

Ponowił sprawę dotyczącą usunięcia słupa energetycznego przy ulicy Polnej, na co

       Burmistrz Miasta odpowiedział, że powyższa sprawa jest załatwiona.

9.      Radny B. Marszałek:

Zwrócił się o ustawienia na terenie miasta toalet przenośnych TOJ TOJ, ponieważ w mieście nie ma szaletu miejskiego.

10.  Radny A. Kosiba:

Zwrócił uwagę na powstający problem z parkowaniem przy basenie, w tym problem z wyjazdem autobusów sprzed basenu. Sprawą zajmowano się na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Można byłoby zaadaptować na parking dla autobusów parking przy ul. Moniuszki, gdzie można byłoby wydzielić kilka miejsc parkingowych dla autokarów przywożących dzieci, młodzież na basen.

     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 11 porządku obrad.

Punkt 5.

Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w mieście o stanie przygotowania placówek do roku szkolnego 2008 / 2009.

Materiały radni otrzymali. Były one omawiane na posiedzeniach Komisji.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik zwróciła uwagę, że nie ma na sesji dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 St. Kucharskiego i nie ma możliwości zadania pytań w temacie przygotowanego materiału. Chciałaby dowiedzieć się jak wygląda na dzień dzisiejszy przygotowanie tej placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ponieważ był w niej największy zakres robót remontowych, a za parę dni jest rozpoczęcie roku szkolnego.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk powiedział, że dyrektor na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki deklarował, że prace zostaną zakończone i na pewno zdążą na czas. Jeśli będą jakieś drobne sprawy, to będą robić po lekcjach, żeby nie kolidowało to z zajęciami. Z tego co wie, to wykonawca ściągał posiłki. Powiedział, że zakres robót remontowych w tej szkole jest duży i zawsze tak było, że prace trwały do końca wakacji, a na 1 września szkoły były gotowe.

Przewodnicząca Rady – zwróciła uwagę, że wszyscy dyrektorzy byli na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, na której udzielono szczegółowych odpowiedzi na nurtujące radnych pytania.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, że przedstawiciele Komisji wizytowali placówki oświatowe. Dyrektorzy szkół oprowadzili członków komisji po placówkach, udzielając informacji i wyjaśnień. Największy zakres prac remontowych był w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1. Powiedział, że z wykonawcami remontów podpisane są umowy z terminami zakończenia prac. Dyrektor zapewnił, że prace zostaną zakończone. Poza tym dyrektorzy byli zaproszeni na posiedzenie Komisji, na której szczegółowo omawiano stan przygotowania i funkcjonowania szkół w czasie roku szkolnego.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały i przyjęły przedłożone informacje dyrektorów szkół.

Rada Miejska przyjęła Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w mieście o stanie przygotowania placówek do roku szkolnego 2008/2009”.

Informacje są załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Informacja dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Złotowie o stanie przygotowania placówek przedszkolnych do roku szkolnego 2008/2009.

Informację radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Radny K. Majewski – poinformował, że z wizytacji placówek oświatowych przeprowadzonych przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - w ZSS Nr 1 i w Przedszkole Nr 4 wynikało, że wspólnie była remontowana kuchnia, z której korzysta również przedszkole. Zapytał czy są jeszcze jakieś inne prace związane z przygotowaniem przedszkoli, o których nie wie.

Gizela Grabek – dyrektor Zespołu Przedszkoli Samorządowych powiedziała m.in., że przeprowadzono remont budynku Przedszkola Nr 5 przy Placu Wolności, który polegał na wymianie stolarki okiennej oraz ociepleniu ścian zewnętrznych – wykonaniu elewacji

Budynku, a w pozostałych przedszkolach przeprowadzono prace porządkowe. Natomiast jeśli chodzi o remont kuchni w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1, z której korzysta również Przedszkole Nr 4, to nie był on przewidziany. Dlatego na remont kuchni poniesiono takie nakłady, na jakie było ich stać – z ich funduszy wymieniono okna i drobne inne prace w kuchni.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje przyjęły przedłożoną informację.

     Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęłaInformację Dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Złotowie o przygotowaniu placówek przedszkolnych do roku szkolnego 2008/2009”.

Informacja jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali – był omawiany na posiedzeniach komisji.

Burmistrz Miasta – St. Wełniak złożył wniosek o powołanie p. Aleksandry Zachęć na stanowisko Sekretarza Gminy Miasto Złotów, która od ponad roku pracuje w Urzędzie Miejskim – jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej, skończyła studia o kierunku ochrony środowiska, od 2001 roku pracowała w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp.    z o.o. w Pile, gdzie m.in. uczestniczyła w projekcie finansowanym przez Unię Europejską, która polegała na budowie systemu zaopatrzenia miasta Piły w wodę. W Urzędzie pracuje od lipca 2007 r. - pełniła funkcję inspektora ds. zamówień publicznych i gospodarki odpadami. Ponadto A. Zachęć ukończyła studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii i integracji europejskiej na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Powiedział, że ponad roczna współpraca z A. Zachęć upoważnia go do stwierdzenia, że doskonale sobie poradzi  na  nowym stanowisku. Zawnioskował do Rady o powołanie A. Zachęć na stanowisko sekretarza Gminy Miasto Złotów.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik poprosiła o zabranie głosu p. A. Zachęć, która zaprezentowała się Radzie. Powiedziała także, że informacje przedstawione o niej przez Burmistrza Miasta są wyczerpujące - poprosiła o ewentualne zadawanie pytań.

Na pytanie radnego K. Nurczyka dotyczące pozyskiwania środków unijnych, A. Zachęć odpowiedziała m.in., że jest szereg różnych funduszy, z których Polska może korzystać. Jest ich na tyle szeroka gama, że warto byłoby skorzystać z różnych środków, ale należałoby się w tym dobrze przeszkolić i zapoznać z ofertą, jaka jest kierowana dla urzędów gmin. Powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie zajmuje się na tyle tym dokładnie, żeby móc zaproponować jakąś propozycję. Myśli, że w miarę możliwości, gmina wykorzystuje, próbuje wykorzystać szanse pozyskania środków.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały w sprawie powołania Aleksandry Zachęć na stanowisko Sekretarza Gminy Miasto Złotów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

      Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXII/ 106 /08 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Miasto Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Godzina 10.00.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę

Po przerwie.

Obecnych było 14 radnych.

Zwolniła się radna Alicja Andrzejewska.

 

 

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Projekt uchwały radni otrzymali. Propozycje wprowadzenia zmian w budżecie były omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji.

Głos zabrała J. Skórcz –  Skarbnik Gminy, która przedstawiła propozycje zmian w budżecie na 2008 rok:

I. Dochody:

1)      w dziale Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 zwiększa się dochody o kwotę 24.120 zł. z tytułu zwiększenia dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

2)      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w rozdziale 92195 zwiększa się dochody w związku z dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:”Organizacja XIV edycji Euro Eco Meetingu Złotów 2008 “ w wysokości 20.000 zł. oraz dotacją przyznaną z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie finansowe seminarium naukowego organizowanego w ramach EEM w kwocie 3.000 zł.;

3)      Kultura fizyczna i sport - w rozdziale 92695 zwiększa się dochody o kwotę 70.000 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

II. Wydatki:

1. Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

1)      w dziale Transport i łączność - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 150.000 zł. plan wydatków w związku z koniecznością dokonania bieżących napraw ulic: Grochowskiego – Mickiewicza (chodnik),  parking za Domem Polskim, alejki w  Parku Miejskim;

2)      Gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale 70001 zamierza się przyznać dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w wysokości 35.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie robót dekarskich na obiekcie sportowym zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 18;

3)      Administracja publiczna - w rozdziale 75023 przenosi się środki między paragrafami w celu dostosowania planu finansowego do potrzeb bieżących;

4)      Administracja publiczna - w rozdziale 75075 zwiększa się wydatki o 15.000 zł. na promocję miasta, w tym m.in. na potrzeby związane z wydrukiem kalendarzy na rok 2009;

5)      w rozdziale 85295 - o kwotę przyznanej dotacji 24.120 zł. zwiększa się środki dla MOPS w celu sfinansowania dożywiania - zgodnie z przeznaczeniem dotacji;

6)      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90004 zwiększa się planowane środki o kwotę 90.000 zł. z przeznaczeniem na zieleń miejską – zakup sadzonek, drzewek i krzewów oraz dokonanie nasadzeń jak również naprawę urządzeń nawadniających tereny zielone;

7)      w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w rozdziale 92195 zwiększa się wydatki wg bieżących potrzeb w związku z otrzymanymi dotacjami w wysokości 3.000 zł. i 20.000 zł. o których mowa w  p. I. 2) oraz  na realizację porozumienia zawartego z Zarządem Głównym Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR w Warszawie w wysokości 15.000 zł.;

8)      Kultura fizyczna i sport - w rozdziale 92605 zwiększa się wydatki na zajęcia sportowe z lekkiej atletyki dla uczniów o kwotę 40 000 zł. oraz na zorganizowanie jubileuszu 80 – lecia MLKS „Sparta”  w wysokości 20.000 zł.

9)      Kultura fizyczna i sport - w rozdziale 92695 zwiększa się wydatki o 70.000 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem - z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów – na naukę pływania dla dzieci.

 

2. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

5)      w dziale Transport i łączność - zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 60.000 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dotyczącej remontu i przebudowy ulic: Sienkiewicza + 2 parkingi, Wawrzyniaka, Spichrzowa oraz zagospodarowanie Półwyspu Rybackiego i ul. Partyzantów;

6)      Gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł. z przeznaczeniem m.in. na wykup nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 222/4;

7)      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90001 zwiększa się wydatki związane z urządzeniami oczyszczającymi dla wylotów na sieciach kanalizacji deszczowej o kwotę 210.000 zł.;

8)      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic i placów - zwiększa się wydatki o 30.000 zł. w celu sporządzenia dokumentacji na oświetlenie promenady;

9)      w rozdziale 92695 zmniejsza się wydatki na realizację hali widowiskowo – sportowej o kwotę 785.000 zł. w związku z podpisaniem aneksu do umowy z firmą KWADRAT, która zmieniła harmonogram planowanych robót - część prac z 2008 r. wykonana zostanie w roku następnym. Zaznaczyć należy, że fakt ten nie wpłynie na planowany z tego tytułu ogólny poziom wydatków przeznaczonych na budowę hali widowiskowo - sportowej.

III.   Zmiany w deficycie budżetowym i w sposobie finansowanie deficytu  -  bez zmian.

Na pytanie J. Jędrzejczyka, czy w załączniku nr 3 może być zapis: wykup nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 222/4”, Skarbnik Gminy odpowiedziała, że „tak”.

Radny W. Fidurski – powiedział, że jeśli chodzi o remonty dróg, to jest pokaźna kwota - 706 tys. zł.  i jako radni nie mają na to wpływu. Zwrócił się do Burmistrza Miasta, czy przy następnej uchwale budżetowej nie powinien być jakiś plan, żeby było wiadomo co ma być robione za tak dużą kwotę – powiedział, że jest to sprawa dotycząca budżetu na rok przyszły.

Na pytanie radnego J. Jędrzejczyka, czy podpisano umowę na budowę urządzeń oczyszczających dla wylotów na sieciach kanalizacji deszczowej, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że umowę podpisano do wysokości środków w budżecie na to zadanie, a Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk uzupełnił, że na pozostałe, umowa będzie podpisana po zatwierdzeniu przez Radę zwiększenia budżetu na ten cel.

Na pytanie radnego K. Majewskiego, czy środki przeznaczone na remont dachu „Sparty” są wystarczające na kompletny remont i jaki jest zakres robót odpowiedzi udzielił Sławomir Wilowski – Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami. Powiedział m.in., że kwota na remont dachu na „Sparcie” jest wystarczająca – poinformował o przetargu na remont dachu,  przedstawił zakres robót.

Radny J. Jędrzejczyk zapytał – czy MZGL przejął w administrowanie urządzenia skate parku przy ul.  Wioślarskiej i czy planuje się tam wykonanie jakiegoś oświetlenia, ponieważ wieczorem jest tam ciemno.

S. Wilowski odpowiedział, że MZGL przejął urządzenia. Jeśli chodzi o oświetlenie, to ono tam jest – zwróci uwagę, żeby oświetlenie funkcjonowało.

Na pytanie St. Wojtunia dotyczące wykonania napraw ulic: Grochowskiego – Mickiewicza (chodnik),  parking za Domem Polskim, alejki w  Parku Miejskim - czy jest to łączna kwota, ile kosztowały poszczególne zadania, czy to jest możliwe, żeby teraz to wyjaśnić, Burmistrz Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że zadania te są zlecane w ramach przetargu ogólnego  na bieżące utrzymanie ulic w mieście i są rozliczane powykonawczo.

Radny K. Majewski zapytał na co środki na promocję miasta zostały już wydane skoro już ich zabrakło.

Burmistrz Miasta odpowiedział, że nastąpiło pewne niedomówienie, ponieważ jest to niejako zwrot środków, które zostały wydatkowane na „jelenie”, ze sprzedaży których wpłynęło około 15.000 zł. Zabrakło środków na bieżące wydatki  w zakresie promocji i dlatego proponuje się zwiększenie środków – wydatek na „jelenie”nie był planowany – o tą kwotę, uzyskaną z ich sprzedaży.

Radny K. Majewski poruszył sprawę dotyczącą sporządzenia dokumentacji na zagospodarowanie Półwyspu Rybackiego – czy te prace będą konsultowane z dyrektorem Muzeum Ziemi Złotowskiej ?

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że zostały prawie zakończone badania archeologiczne na Półwyspie, zostanie przygotowana pełna dokumentacja z inwentaryzacją i na tej podstawie będzie zlecone opracowanie całej dokumentacji zagospodarowania historycznego, a przede wszystkim udostępnienia tego terenu, nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów, łącznie z koncepcją, która jest - zagospodarowanie dalszej części parku łącznie z amfiteatrem. Powiedział, że każda myśl, każdy pomysł jest dobry i na pewno te sprawy będą konsultowane.

Radny W. Fidurski  powiedział, że z harmonogramu składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego na korzystanie ze środków unijnych wynika, że w IV kwartale jest Turystyka - zapytał czy w Urzędzie trwają jakieś prace nad przygotowaniem takiego wniosku na zagospodarowanie terenu wokół jeziora ze ścieżką, o której była mowa i czy to obejmowałoby ekspozycję na Półwyspie Rybackim.

Burmistrz Miasta poinformował, że z tego co pamięta, to była przygotowana taka koncepcja dla poprzedniego rozdania środków Unii Europejskiej i nie załapaliśmy się na te pieniądze. Powiedział, że w tej chwili nie ma jeszcze ogłoszonego konkursu na nowe środki w zakresie Turystyki  i w związku z tym trudno mu się wypowiedzieć czy będziemy składać wniosek, bo bez sensu jest - jeżeli nie będziemy mieścić się w kryteriach, które zostaną ogłoszone -  przygotowanie wniosku, przygotowanie dokumentów, skoro z góry jesteśmy skazani na nieuzyskanie środków. Powiedział, że ostatnio interesowaliśmy się projektem dotyczącym kultury – chcieliśmy wystąpić z wnioskiem o remont generalny z modernizacją Amfiteatru i otoczeniem i byliśmy już blisko, ale w trakcie dokonano zmian, że projekty muszą być nie mniejsze jak 2 mln euro. Powiedział, że ta cała dyskusja o środkach, ogólne opowiadanie, że są niesamowite możliwości - jeżeli dochodzi się do szczegółów, to tak jak mówił już kilkakrotnie, miasta tego typu jak Złotów w tym względzie są bardzo pokrzywdzone i w zasadzie, jeżeli nie uczestniczą w jakimś większym projekcie, nie tylko dotyczącym terenu miasta, to nie mają szans.

Na pytanie radnego J. Jędrzejczyka, ile kosztowały prace na Półwyspie Rybackim i z jakiego paragrafu były finansowane, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że badania archeologiczne były prowadzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i generalnie były przez niego finansowane a w budżecie, na dofinansowanie tego, była kwota 15.000 zł., co zostało zrealizowane.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXII/ 107 /08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasta Złotów, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.  

Burmistrz St. Wełniak przedstawił uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały. Powiedział m.in., że zanim pojawiła się i wyszła inicjatywa, to została ostro skrytykowana, a obecnie zauważył, że krytycy tego czekają do uchwałę Rady - czy zostanie to podjęte czy nie. Zaapelował do radnych o przegłosowanie przedłożonej uchwały, co nie wynika z tego, że miasto potrzebuje pieniędzy. Powiedział, że samochodów przybywa, a niemożliwe jest żeby parkingi były dla każdego w najdogodniejszych miejscach - jest to niemożliwością i już nigdy tak nie będzie. Miasto stara się aby przybywało parkingów, miejsc postojowych. Powiedział, że ulica Wojska Polskiego w ciągu dnia, w godzinach od 9 - 10 do godzin otwarcia sklepów, jest zastawiona stale przez te same samochody. Nie może być tak, że ludzie objeżdżają, szukają miejsca do zaparkowania, żeby zrobić zakupy. Dlatego propozycja płatnego parkowania ma spowodować, że jeżeli ktoś chce bliżej zaparkować musi za to zapłacić. Wcześniej z tym nie występowano, ponieważ nie stworzono alternatywy. Obecnie za Domem Polskim jest kilkanaście czy kilkadziesiąt miejsc parkingowych – parking ten będzie jeszcze rozbudowany i jeśli ktoś będzie chciał, to może bezpłatnie tam parkować, a kto nie będzie chciał, będzie musiał ponieść symboliczną opłatę. Powiedział, że podobnie wygląda sytuacja przy ul. Boh. Westerplatte. Po drugiej części tej ulicy jest dużo miejsc parkingowych wykorzystywanych głównie przez mieszkańców bloków - jest to duże skupisko ludzi, a miejsc parkingowych na zapleczu tych budynków nie ma. Dlatego uznano, że tam powinno być tak jak jest. Natomiast tą część, którą ostatnio wybudowano – zatoczki parkingowe, są w dużej części wykorzystywane przez właścicieli sklepów, a klient nie ma się gdzie zatrzymać. Myśli, że parkomaty rozwiążą problem, żeby klienci mogli zatrzymać się i zrobić zakupy. Uważa, że sprawa po jakimś czasie zostanie pozytywnie przyjęta. Złotów jest jednym z nielicznych miast, gdzie do tej pory nie ma stref płatnego parkowania – w większości miast funkcjonuje to już od dawna i jak wynika z rozmów z burmistrzami, powoduje to korzystne zmiany w organizacji ruchu przy jeździe przez główne ulice - burmistrzowie oceniają to bardzo pozytywnie. Powiedział, że na podstawie tych dwóch miejsc będzie przeprowadzona analiza jak to będzie funkcjonować i jeżeli zda to egzamin, będą propozycje, żeby wprowadzić to w innym miejscach – tam gdzie jest potrzeba takich rozwiązań. Natomiast, jeśli to nie zda egzaminu, to wróci się do stanu obecnego.

Na pytanie B. Chorabik, ile będzie zamontowanych parkomatów, odpowiedział, że „dwa” (1 na Wojska Polskiego i 1 na ul. Boh. Westerplatte). Ponadto dodał, że na początek parkomaty mają być wypożyczone – żeby nie wiązać się, ponieważ trudno jest przewidzieć jaki będzie dalszy rozwój sytuacji i dlatego uważa, że na razie powinniśmy spróbować jak to wypadnie, czy zda to egzamin, czy poprawi się ruch w najbardziej wrażliwych miejscach w mieście. Na razie nie zamierza się kupować parkomatów, a wypożyczyć –  taka możliwość istnieje. Tyle co wie, to Komendant Straży Miejskiej jest po rozmowach z firmą, która nam to oferuje i na rok chcemy to spróbować.

Radny K. Nurczyk – powiedział, że był wnioskodawcą odnośnie parkomatów. Na ul. Wojska Polskiego spotkał się z nieprzyjazną opinią w stosunku do niego, ale tylko osób, które mają tam własne sklepy, którzy zajmują na ul. Wojska Polskiego minimum 9 miejsc parkingowych, natomiast mniej więcej 50 osób przyjeżdżających tam i parkujących samochody, z którymi rozmawiał, są z tego bardzo zadowoleni. Jeżeli zda to egzamin, to po jakimś czasie będzie wnioskował o jeszcze jedno miejsce strefy płatnego parkowania, o którym wielokrotnie wspominał, tj. z tyłu przy Cechu Rzemiosł Różnych. Powiedział że z posiedzeń komisji i z opinii publicznej wynika, że parkomaty są potrzebne.

Na apel radnego K. Majewskiego, aby ustawić więcej parkometrów, a nie tylko jeden, Burmistrz Miasta odpowiedział, że jaka powinna być dostępność do parkomatów określa prawo, które mówi, że muszą być one ustawione nie rzadziej niż 100 m i te kryteria są spełnione. Jest to nowa sprawa, którą trzeba będzie przeanalizować i doświadczyć czy zda to egzamin, a wynajęcie parkometrów nie jest bezpłatne. Może się okazać, że koszty będą wówczas większe niż wpływy, a to nie miałoby sensu – miasto nie chce na tym zarobić ale jednocześnie nie chce do tego dokładać.

Radny J. Jędrzejczyk powiedział, że w projekcie uchwały jest zapis, że „kontrole w zakresie uiszczania opłat prowadzą osoby upoważnione” a w §10 pkt 3 mówi się, że mogą tam stawać oznakowane pojazdy używane do celów specjalnych, pogotowie gazowe i inne, a nic się nie mówi o pojazdach Straży Miejskiej – czy nie mysi być takiego zapisu ?

Przewodnicząca B. Chorabik zwróciła uwagę, że nie ma też zapisu o pogotowiu ratunkowym, straży pożarnej, ponieważ są to samochody oznakowane.

Na pytanie radnego K. Majewskiego czy została zmierzona odległość ul. Wojska Polskiego na jakiej będą parkowane pojazdy, ponieważ w/g niego jest to odległość co najmniej 300 m i powinny być tam ustawione 2 parkomaty, Z-ca Burmistrza – J. Kołodziejczyk odpowiedział, że 300 m ma cała ulica Wojska Polskiego a strefa parkowania jest tylko do sklepu chemicznego, drogerii, tj. około 170 metrów – mierzył to na mapie.

Na pytanie J. Jędrzejczyka czy prowadzona była ankieta dotycząca parkomatów i jakie są jej wyniki, Przewodnicząca Rady powiedziała, że radni wyrazili swoją opinię na komisjach, natomiast K. Nurczyk odpowiedział, że przeprowadził taką ankietę, ponieważ był tym zainteresowany i około 50 osób, z którymi rozmawiał było za tym - przychodziły również osoby, które nie były zainteresowane – były przeciwne. Powiedział, że znaczna większość osób była za utworzeniem strefy płatnego parkowania.

Radny Z. Muzioł zapytał co będzie jak wpływy będą mniejsze jak opłata za dzierżawę parkomatów, czy odstąpimy od tego.

Burmistrz Miasta odpowiedział, że miasto nie powinno do tego dokładać – wykaże to czas. Powiedział, że na podstawie doświadczeń innych miast, to jakiś dochód z tego tytułu jest – ma nadzieję, że tak też będzie w Złotowie. Zwrócił uwagę na to, że nie chodzi tu o dochody dla miasta, o karanie kierowców, chodzi tu o zwykłą rzecz – żeby usprawnić ruch w najbardziej newralgicznych miejscach w mieście, żeby ruch był w miarę płynny i bezpieczny, a obecnie bywają takie sytuacje, że blokowane jest rondo. Chodzi o to, żeby wszyscy byli zadowoleni, tym bardziej, że nie jest to aż  taka duża odległość, której nie da się pokonać.

Radny A. Kosiba – zwrócił uwagę na to, że miasto powinno zadbać o to, żeby przed sklepami były miejsca parkingowe dla rowerów – jak przed sklepami PSS i mleczarskimi.

      Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasta Złotów, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12-tu radnych, 2-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXII/ 108 /08 w sprawie  ustalenia stref płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasta Złotów, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pana Hieronima Gładysza na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Projekt uchwały radni otrzymali. Temat był omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

W. Fidurski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które Radni otrzymali. Powiedział m.in., że najistotniejszą sprawą jest to, że Komisja nie może ingerować w proces postępowania. Sprawa jest w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Pile – postępowanie jeszcze trwa, a Rada nie może w to ingerować. W całym zakresie czego skarga dotyczy, Rada nie ma kompetencji, wobec czego skargę należy uznać za bezzasadną.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Hieronima Gładysza na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXII/ 109 /08 w sprawie uznania skargi Pana Hieronima Gładysza na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

K. Majewskiemu:

1)      W sprawie prowadzonych spraw sądowych powiedział, że w Złotowie Urząd reprezentuje mgr Paweł Tabor, co jest bez kosztów, ponieważ jest on pracownikiem Urzędu. W innych sprawach, które odbywają poza Złotowem, reprezentuje nas były prawnik Urzędu p. Aurelia Alexewicz. Trudno jest powiedzieć ile jest, czy ile było spraw - można to policzyć i podać. Jeżeli chodzi o koszty, to nie przypomina sobie żeby miasto przegrało jakąś sprawę w ostatnim okresie czasu. Najczęściej sprawy są wygrywane, a jeżeli dochodzi do  ugody, chociażby z PSS, to koszty są dzielone.

Powiedział, że będzie w tej sprawie przygotowana odpowiedź.

2)      Odpowiedział, że jeśli chodzi o wpisanie Złotowskiego Domu Kultury do rejestru instytucji kultury i ogłoszenie konkursu na dyrektora Złotowskiego Domu Kultury, to myśli, że nastąpi to nie wcześniej jak w styczniu, ponieważ trzeba zlikwidować ten stan, który jest, na co potrzebne są pieniądze, których obecnie nie ma na to zaplanowanych. Przygotowany będzie projekt budżetu na rok 2009 , w którym będzie to zaplanowane. 

3)      Przetarg na opracowanie dokumentacji na ul. Dwór Złotowski będzie ogłoszony w przyszłym tygodniu, obecnie trwają uzgodnienia co do zakresu przebudowy tej ulicy i po tym będzie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji.

4)      Jeśli chodzi o asfalt na ul. Żeglarskiej, przy której mieszka, to wiadomo, że od kilku lat prowadzone są naprawy tychże ulic, które zostały wykonane 20 lat temu i to jest ostatni czas żeby je wykonać. Jest to robione już trzeci rok – wszystkie ulice boczne od ulicy Jeziornej zostały wykonane, pozostała jeszcze jedna ulica na rok przyszły. Powiedział, że niepotrzebnie K. Majewski wskazuje na to, że Burmistrz mieszka przy tej ulicy i zrobił sobie ulicę, bo to nie ma żadnego związku. Zostało to wykonane ze środków bieżącego utrzymania ulic. Wykonano tam 3 ulice, których koszt wyniósł około 100 tys.zł. Powiedział, że nie wykonanie nawierzchni spowodowałoby, że za 2-3 lata trzeba byłoby budować ulicę od podstaw. 

5)      W sprawie skate parku (odpowiedź również do pozostałych radnych) odpowiedział, że przeznaczone było na to 60 tys.zł. Urządzenia kosztowały niecałe 50 tys.zł. Uznano, żeby można było to udostępnić, to należałoby stworzyć zaplecze. Towarzystwo tenisowe zwróciło się z wnioskiem, że we własnym zakresie wykonają część prac, aby zakupić pawilon, który kosztował 15 tys. zł. Zostały tam stworzone sanitariaty dla skate parku i dla potrzeb kortu. Jest to niezbędne, ponieważ nie będzie otwarta hala „Sparty” tylko po to, żeby udostępnić sanitariaty dla potrzeb skate parku, boiska dla koszykówki, czy kortów. W tym roku nie jest przewidziane położenie nowej nawierzchni na skate parku i uważa, że w przyszłym roku też nie powinno być to robione, z powodu, że jeśli ktoś chce profesjonalnie czy zawodowo uprawiać te konkurencje, to musi sobie takie miejsce znaleźć. Jako samorząd mamy obowiązki stwarzać warunki do rekreacyjnego uprawiania sportu, a nie dla wąskiej grupy ludzi stwarzać super warunki, żeby rozwijali swoje zainteresowania. Powiedział, że gdyby była docelowa koncepcja co z tym placem będzie za 2 - 4 lata, to można byłoby taką decyzję podjąć. Powiedział, że po wybudowaniu stadionu przy ul. Wioślarskiej, „Sparta” w tej wersji nie będzie funkcjonować, bo nie będzie takiej potrzeby. Trzeba będzie to zmodernizować i dostosować do obecnych wymogów. W związku z tym na dzień dzisiejszy jest za mało informacji i za mało  wiadomości, żeby wkładać tam dodatkowe publiczne pieniądze, ponieważ nie ma pewności co tam dalej ma być. Dlatego uważa, że to co obecnie tam jest, jest na tyle wystarczające, że można zabawowo tą dyscyplinę sportu uprawiać, a jeżeli komuś nawierzchnia nie odpowiada, to są inne nawierzchnie na terenie miasta – m.in. po to wybudowano cały odcinek asfaltowy promenady nad jeziorem.

6)      W sprawie polbruku z ulicy Norwida, odpowiedział, że nie jest to nasza ulica i właściciel go zapewne zagospodarował. 

7)      Jeśli chodzi o banner informujący o Kabaretonie, to spowoduje, żeby go zdjąć.

K. Nurczykowi: 

1)      W sprawie braku umów na pawilony przy ul. Boh. Westerplatte, odpowiedział, że ma odmienne zdanie i będzie tego bronił, ponieważ nie po to porządkuje się pewne fragmenty miasta, żeby utrwalać „bohomazy architektoniczne”. Nie zgadza się z tym, chociażby miało to kosztować, że ktoś straci pracę. To nie jest już taki czas, że za wszelką cenę będzie się stawiać w tak atrakcyjnych miejscach jak tam, budki, które zaśmiecają krajobraz miasta. Wskazano tym ludziom jedno miejsce, które im nie odpowiadało i dlatego umów nie przedłużono. Ze względu na suszę, wiosną i latem odstąpiono

 

generalnie od nowych nasadzeń zieleni – od zagospodarowania tego terenu, a obecnie przystąpi się do realizacji posiadanego planu – trzeba tam urządzić atrakcyjną zieleń, żeby teren ten wyglądał tak jak większość mieszkańców tego sobie życzy. Dotychczasowi dzierżawcy będą musieli opuścić i znaleźć sobie inne miejsce, gdzie nie będzie to zbyt rażące.  

2)      W sprawie ławki na terenie placu zabaw w Parku Miejskim przy Al. Piasta – powiedział, że ławka będzie ustawiona.

W. Fidurskiemu:

1)      Odpowiedział, że zgłoszone interpelacje powinny być rozpatrzone w miesiącu grudniu, bo – jak sądzi – rozdysponowany został budżet na 2009 rok w całości, zgłaszając tyle oczekiwań i żądań. Generalnie podziela te wszystkie potrzeby. Gdyby wszyscy ze swoich okręgów wyborczych zaczęli zgłaszać tego typu potrzeby, to mamy załatwiony program. Nie ustosunkował się do interpelacji szczegółowo, ponieważ są to rzeczy, które powinny być rozpatrywane przy projekcie budżetu i uchwalaniu budżetu. Powiedział, że generalnie są one zasadne i potrzebne, jednak nie na tym etapie. Zwrócił uwagę i przypomniał W. Fidurskiemu, że był on świadkiem, w tym na zebraniu z mieszkańcami, co chcieliśmy zrobić w trakcie budowy ul. Okrężnej, ale mieszkańcy zabronili nam tego robić. Wtedy nie było nikogo z ul. Okrężnej, ani W. Fidurski ani poprzedni radny S. Dropiewski nie zareagowali na to. Wszyscy mówili, że będzie dobrze, a teraz okazuje się, że jest niedobrze. Wracanie do tego, żeby robić to, wymaga od początku wszczęcia całej procedury: opracowania dokumentacji, uzyskania zezwolenia na budowę, także urządzeń komunalnych - głównie jeżeli chodzi o odwodnienie terenu. Byłaby to kwota około kilkaset tysięcy złotych i dlaczego akurat ma to być ulica Okrężna, nie wie ?

W. Fidurski powiedział, że poprzez brak odwodnienia zniszczymy sobie infrastrukturę, którą budowaliśmy. Powiedział, że to nie są takie duże pieniądze - można robić to ze środków remontowych, można to robić sukcesywnie. Nie chce, żeby to zrealizować wszystko od razu, można to rozłożyć na lata.

Burmistrz Miasta podtrzymał swoje stanowisko, że jest to sprawa dyskusji przy budżecie. To nie jest na dzień dzisiejszy – są to rzeczy, które wymagają nakładów inwestycyjnych i to nie małych. Można myśleć w przyszłości, żeby zrobić tam porządną infrastrukturę, tzn. wybudować kanalizację deszczową, na nowo zrobić projekty dróg, chodników i ścieżek rowerowych, a następnie po kolei budować czy rozbudowywać te fragmenty wąskich dróg, poszerzając o następne metry, ale to nie jest takie proste, tym bardziej, że sprzedawane są działki przy ul. Chojnickiej i trzeba tam uzbroić teren, ponieważ ludzie zaczynają się budować i będą tak samo oczekiwać dróg, chodników. Ulica Zamkowa nie jest już pierwszoplanowym zadaniem, bo są inne osiedla, na których trzeba będzie inwestować. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową na ulicy Zamkowej, to jest wytyczona – nie jest tylko oznakowana. Jest alternatywa wybudowania po drugiej stronie ulicy, ale nawet na ulicy Jastrowskiej jest jednostronna ścieżka rowerowa, a na ul. Zamkowej ma być dwustronna ?          

2)      Powiedział, że jeśli chodzi o książki obiektów dla dróg, mostu, to W. Fidurski może dostać odpowiedź, ale on wie z góry jaka ona będzie, ponieważ jako samorząd i generalnie wszystkie samorządy w Polsce nie mają tego uregulowanego, ponieważ sprawa nie jest uregulowana odgórnie. Żeby zinwentaryzować wszystkie drogi, chodniki, ulice i przekazać do poszczególnych gestorów, to kilka lat temu szacowano, że potrzeba około 0,5 mln zł. i W. Fidurski doskonale o tym wie. Trzeba przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną, inwentaryzację techniczną, porobić na to dokumentację - mamy robić prezenty dla powiatowego, wojewódzkiego zarządcy dróg ? Sprawa jest nieuregulowana centralnie, nie ma przepisów, nie ma wytycznych w tym względzie.

W. Fidurski powiedział, że jeśli chodzi o książki obiektów, o książki dróg, to sprawa jest uregulowana rozporządzeniem sprzed trzech lat, gdzie napisane jest jednoznacznie, że takie dokumenty powinny być prowadzone przez administratora dróg i mostów. Prosi o odpowiedź na piśmie.

Na uwagę W. Fidurskiego, że nie otrzymał odpowiedzi na wszystkie interpelacje, Burmistrz Miasta odpowiedział, że ścieżka i pozostałe sprawy – jako sprawy, które będą dyskutowane przy projekcie budżetu na rok przyszły. To nie są tylko sprawy miasta, bo jeśli chodzi o parking przy kościele, to droga ta jest projektowana jako droga powiatowa – jest tu sprawa kontaktu z Powiatem i znalezienia ewentualnie wspólnego finansowania budowy parkingu. Powiedział, że jest tam nie tylko sprawa parkingu, ale i przejazdu od ul. 8 Marca do ul. Wielatowskiej, łącznie z planowanym rondem. Miasto nie ma na to dokumentacji – powinien być w to włączony Powiat – swego czasu zgłoszono tą sprawę do Powiatu, który jest tym jednak średnio zainteresowany. Powiedział, że nie odpowiada na to, ponieważ zadania tego nie ma w żadnych planach.    

3)      W sprawie obsługi oświaty, to mówienie, że jest za mało ludzi przez tych, którzy nie mają codziennego kontaktu z tym, to jest niecelowe, bez sensu, ponieważ nie doprowadzi do tego jak jest w Powiecie, gdzie mają tyle samo czy nawet mniej jednostek oświatowych, a jest wydział kilku czy kilkunastoosobowy. Uważa, że ten układ organizacyjny Urzędu, który mamy obecnie, poza niewielkimi zmianami, które muszą być i niedługo będą, jest optymalny, aby te zadania, które są przypisane miastu, były realizowane.

4)      Jeśli chodzi o zatrudnienie dodatkowych osób na pozyskiwanie środków unijnych, to jest wielka propaganda i oszustwo, mówiąc o tym, jakie duże są możliwości w pozyskiwaniu środków unijnych. Środków unijnych dla miast tego typu jak Złotów, to de facto nie ma – poza ochroną środowiska: na budowę kanalizacji, oczyszczalni ścieków – innych generalnie środków nie ma. Powiedział, że przygotowywano projekty i są gotowe koncepcje na budowę hali widowiskowo-sportowej - na co nie ma co składać wniosku, ponieważ nie mieści się w kryteriach; na budowę stację uzdatniania wody, na którą jest gotowa dokumentacja – łącznie z opracowaniem wniosków i studium wykonalności na pieniądze z Unii. Powiedział, że w projektach Regionalnego Programu Operacyjnych tych zadań nie ma. Nie jesteśmy w stanie złożyć wniosku na budowę całego zaplecza jeziora Miejskiego i Zaleskiego, bo takiego miejsca, żeby ten projekt się zmieścił, nie ma. Nie ma też środków na budowę dróg miejskich. W związku z tym, zatrudnianie kogoś dodatkowo po to żeby siedział i bawił się komputerem, i patrzył czy coś się ukazało, uważa za bezcelowe. Poza tym, najbardziej przygotowany człowiek merytorycznie, nie jest w stanie, do wszystkich programów - gdyby była taka możliwość, że miasto może występować - przygotować wnioski i całą dokumentację. Musimy się w tym względzie posiłkować firmami zewnętrznymi. Obecnie przygotowano i złożono wniosek na refundację środków na boiska wielofunkcyjne, gdzie wiedzieliśmy, że możemy się  ewentualnie załapać. Z tego co wie, to wniosków złożono około tysiąca, a możliwości realizacji jest na około 150. Zwrócił się do radnych, aby mówić mieszkańcom oficjalnie, żeby nie było wielkiego zaskoczenia kiedy skończą się pieniądze, a te pieniądze nie skończą się w 2013 r. ale na dobrą sprawę w przyszłym roku, ponieważ zostaną wszystkie rozdysponowane. 

5)      Jeśli chodzi o dach w amfiteatrze, to odpowiedział, że prawdopodobnie jest jeszcze możliwość egzekucji jego naprawy z tytułu gwarancji. Zainteresujemy się tym i doprowadzimy do tego.

A. Andrzejewskiej:

W sprawie urządzeń zabawowych w Parku Miejskim, odpowiedział, że wie o jednym urządzeniu, które prawdopodobnie zostało zabrane do wymiany, ponieważ zostało ono zniszczone, o innych nie wie.   

St. Wojtuniowi:

Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu przy hali targowej, to nie robiono nowych nasadzeń zieleni z powodu suszy - jesienią prace będą kontynuowane i zieleń będzie do końca zagospodarowana.

Z. Muziołowi:

Odpowiedział, że ławka na placu zabaw przy ul. Półwiejskiej będzie postawiona.

A. Kosibie:

1)      Ławki zostaną odsunięte od ścieżek rowerowych, tam gdzie być powinny – przy części pieszej chodnika, a nie rowerowej by stwarzały zagrożenie. Powiedział, że przewiduje się zrobić wypusty przy chodnikach i ścieżkach rowerowych, gdzie będzie miejsce na postawienie ławek i koszy – tak jak to jest na promenadzie. 

 

 

2)      Jeśli chodzi o wycinkę drzew na trasie do Piły, to jest odpowiedź Wojewódzkiego Zarządu Dróg na wniosek Rady, że wycinka będzie prowadzona - można jedynie zapytać co się z tym dzieje.

3)      W sprawie parkingu dla autobusów przy basenie – powiedział, że jeżeli chodzi o parking po drugiej stronie, to wjazd jest utrudniony. Uważa, że warto byłoby zastanowić się, żeby wydzielić jedno miejsce parkingowe tylko i wyłącznie dla autobusów, wzdłuż domu kultury - przy wejściu do „WIR (między bankiem a pływalnią). Trzeba się nad tym zastanowić i wystąpić o pozwolenie na to.

B. Marszałkowi:

1)      Odpowiedział, że jest przeciwny ustawianiu w mieście toalet TOJ TOJ.  Są toalety na Pl. Paderewskiego – wie, że nie rozwiązuje to sprawy. Nie jest problemem, żeby postawić TOJ TOJ-e  w jednym miejscu, ale uważa, że problem ten niejako sam się rozwiązał. Na terenie miasta są dostępne ubikacje w urzędach, instytucjach, restauracjach, niektórych sklepach. Uważa, że jest to problem, ale nie wchodziłby w to, ponieważ nie rozwiąże to problemu.

J. Jędrzejczyk powiedział, że na Pl. Paderewskiego TOJ TOJ-e zdają egzamin, ponieważ są podłączone do kanalizacji i jest bieżąca woda.

St. Wełniak powiedział, że można tak zrobić jak na Placu Paderewskiego, jest jednak kwestia ich usytuowania. Nie widzi jednak miejsca na nie przy ul. Boh. Westerplatte czy ul. Norwida. 

K. Majewski :

1)      Powiedział, że jeśli chodzi o wpisanie Złotowskiego Kultury do rejestru instytucji kultury, to nie widzi żadnej kolizji z terminem uchwalenia budżetu. Jest to całkiem niezależna sprawa i nie trzeba czekać do uchwalenia budżetu. Jeśli chodzi o likwidację stanu obecnego, to nie wie co tu likwidować. Uważa, że Burmistrz chce przeciągnąć sprawę o pół roku. 

St. Wełniak odpowiedział, że to jest problem, ponieważ w tej części MZGL-u obsługującej Dom Kultury są zatrudnione 4 osoby, którym należą się odprawy. Powstaje nowa instytucja – osoby muszą być na nowo zatrudnieni, musi być cały proces zakończenia tej działalności, rozliczenia formalnego, finansowego, organizacyjnego. Nie da się tego wcześniej zrobić jak od stycznia.

2)      W nawiązaniu do bieżących remontów, to powiedział, że nie jest to złośliwość, ale nie może ukrywać gdzie się co robi. Myśli, że powinna być jakaś specyfikacja prac remontowych z wydatków bieżących.

3)      Odnośnie skate parku, to jest to manipulowanie informacją, ponieważ na komisjach Z-ca Burmistrza J. Kołodzieczyk powiedział, że ze środków, które zostały zakupiono ławki, a teraz mówi się, że zakupiono domek drewniany na ubikacje dla potrzeb kortów i skate parku. Wg niego, żaden z przedstawionych wydatków nie jest celowy i to nie powinno być z tego finansowane.

     J. Kołodziejczyk przeprosił, że wprowadził radnych w błąd mówiąc na komisjach, że ze    

     środków, które pozostały ze skate parku zakupiono ławki – ławki zakupiono z innych

     środków.

K. Nurczyk – odnośnie odprawy dla pracowników MZGL-u to jest chyba przesada z wypłaceniem odprawy – będzie to sprawa zmiany stanowiska pracy Należy to uzgodnić z prawnikiem.

                W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 12.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1)      Przedstawiła wnioski przyjęte na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które zostaną przekazane Burmistrzowi Miasta, tj.:

 

-         o przygotowanie wniosku na uzyskanie ze środków zewnętrznych, finansów na zakup pomocy dydaktycznych dla wszystkich szkół,

-         rozważenie przez Burmistrza Miasta możliwości przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie godzin do dyspozycji dyrektora,

-         aby zorganizować dla radnych wyjazd na 2-3 lodowiska w celu zapoznania się z warunkami finansowo – organizacyjnymi sztucznego lodowiska,

-         rozważyć możliwość położenia, w bieżącym roku, nawierzchni asfaltowej na terenie obiektu skate parku przy ulicy Mickiewicza,

-         rozpatrzyć możliwość zorganizowania na terenie miasta parkingu dla autobusów – ze szczególnym uwzględnieniem basenu, hali sportowej i ZDK. 

2)      Poinformowała, że wpłynęło pismo p. Franciszka Banacha – do wiadomości Komisja Gospodarki Miejskiej, w którym wnioskuje o uzasadnienie do negatywnej decyzji dotyczącej sprzedaży działki w rejonie ul. Łowieckiej. Sprawa ta została przekazana Burmistrzowi Miasta z prośbą o uzasadnienie.

3)      Przedstawiła pismo ks. Proboszcza Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, w którym zwraca się do Rady o dofinansowanie w 2009 roku adaptacji pomieszczeń powstających przy budowanym nowym kościele, z przeznaczeniem na lokale socjalne (sala spotkań i magazyny) dla działalności charytatywnej prowadzonej przez CHARITAS oraz wieży kościoła, która ma spełniać również funkcję widokową. Powiedziała, że pismo to zostanie przekazane Burmistrzowi Miasta oraz radnym.

4)      W imieniu Starosty Powiatu Złotowskiego i Burmistrza Miasta zaprosiła do udziału – w dniu 01 września, godz. 1400 – w uroczystościach złożenia wiązek kwiatów na cmentarzu wojennym z okazji 69 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

5)      Wpłynęły na zaproszenia:  od Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, od  Starosty Złotowskiego i Burmistrza Miasta Złotowa zapraszające na Festiwal MALWY 2008.

6)      Poinformowała, że 29 sierpnia o godz. 12-tej będzie uroczystość otwarcia nowego ronda przy ul. Szpitalnej i ul. Norwida.

2. Następnie głos zabrał ksiądz Arkadiusz Kalinowski – Proboszcz Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, który m.in. powiedział, że jutro (27 sierpnia) przypada 10 rocznica utworzenia nowej parafii p.w.  św. Apostołów Piotra i Pawła w Złotowie. Podziękował tym wszystkim, którzy mają jakikolwiek udział w budowie tego kościoła i dzieł przy nim tworzonych – w tym centrum charytatywne czy też wieża, która będzie nie tylko dla mieszkańców miasta Złotowa. Poinformował o pracach, jakie są aktualnie wykonywane w kościele.

3. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Zygmuntowi Wojtuniowi – radnemu Powiatu Złotowskiego, który nawiązał do poruszonego przez radnych tematu skate parku. Powiedział m.in., że sprzyjanie dzieciom i młodzieży nie wynika z dobrej woli, lecz jest zabezpieczone i nakazane przez prawo. Powiedział m.in., że w wychowaniu i edukacji dzieci ma miejsce dramatyczna sytuacja – w celu jej poprawy mają zostać podjęte specjalne kroki. Doprowadzeniu do takiej sytuacji winni są przede wszystkim rodzice, instytucje wychowawcze i edukacyjne, decydenci oraz samorządy. Dzieje się tak również dlatego, że kwestiami dotyczącymi dzieci i młodzieży zajmują się dyletanci. Jako klęskę ocenił utworzenie gimnazjów. Powiedział, że spoczywa na nas obowiązek poważnego podejścia do kwestii kształcenia i wychowania dzieci. Wymaga to bardzo dużego wkładu osobistego, jak i finansowego. Dzieci są naszym skarbem, trzeba je kochać, dawać prawa i egzekwować od nich obowiązki. W innym przypadku skutkuje to wśród nich aktami przemocy i innymi zachowaniami aspołecznymi. Powiedział, że w okresie wakacyjnym szczególnie widoczny jest brak zajęcia i rozrywek dla dzieci i młodzieży. Dawniej organizowane były wycieczki, obozy i kolonie. Obecnie nie jest to już praktykowane. Trzeba umożliwić dzieciom korzystanie z obiektów sportowych, również poprzez ich solidne wykonanie. Poruszył sprawę dotyczącą skate parku. Poinformował o negatywnej opinii firmy instalującej urządzenia w skate parku, dotyczącej nawierzchni tego obiektu, która nie nadaje się do tego, żeby jeździć po niej na deskorolkach. Przedstawiciele firmy powiedzieli, że pierwszy raz spotykają się z taką sytuacją, że przed urządzeniem skate parku nikt nie konsultował z nimi miejsca, gdzie ma to być postawione i nikt nie szukał u nich opinii. Młodzież korzystająca ze skate parku mówi, że zainstalowane w nim urządzenia są na bardzo wysokim poziomie, jednak nieodpowiednia jest nawierzchnia. Powiedział, że wiele razy bywał w skate parku, w różnych godzinach i za każdym razem spotykał tam sporą ilość młodzieży, korzystającą z tego obiektu. Spotkał się również ze skargą mieszkańca okolicy skate parku, skarżącego się na zakłócanie ciszy przez młodzież korzystającą z tego obiektu w późnych godzinach wieczornych. Po odbyciu rozmów i zwróceniu się z prośbą o nie korzystanie z tego obiektu o tak późnej porze, młodzież dostosowała się do tego. Porozumienie się z dziećmi jest naprawdę możliwe. Powiedział, że codziennie kilkadziesiąt osób korzysta z tego miejsca, zarówno grając w koszykówkę, jak i jeżdżąc po zainstalowanych rampach. Dodał, że osobiście był świadkiem wielu upadków, skutkiem których były dość dotkliwe urazy. Wspólnie z pracownikami „Sparty” zajmował się opatrywaniem dzieci. Wymogi mówią, że nawierzchnia pod skate park powinna być wykonana z betonu szlifowanego, betono - asfaltu lub asfaltu szlifowanego. Powiedział, ze w tym miejscu występuje również konflikt interesów pomiędzy dziećmi korzystającymi ze skate parku i grającymi w koszykówkę. Wyraził jednak przekonanie, że możliwe jest rozwiązanie tego problemu poprzez rozmowę z nimi. Dodał, że młodzież korzystająca ze skate parku przedstawiła swoje propozycje rozwiązania problemu obecnej nawierzchni. Jedną z nich było wyszlifowanie położonego tam asfaltu. Inną propozycją było przeniesienie zamontowanych tam urządzeń i położenie nowej, równej i bezpiecznej nawierzchni. Wyraził przekonanie, że w przypadku rozwiązania tego problemu, z obiektu skate parku korzystałoby wiele więcej osób.

4.   Przewodnicząca Rady powiedziała, ze dzisiejsze wystąpienia radnych w temacie zmiany nawierzchni skate parku i dzisiejsza decyzja Rady Miejskiej w temacie przegłosowania kwoty 40 tys. zł. na lekkoatletykę i sport, są dowodem identyfikacji i pełnego zrozumienia dla tematu skate parku i rozwoju sportu, jako alternatywy dla młodzieży.

5.  K. Nurczyk – podziękował za wystąpienie p. Z. Wojtuniowi. Nawiązał do wypowiedzi Burmistrza Miasta, że alternatywą dla deskorolkowców jest promenada nad jeziorem – zwrócił uwagę, że jest to miejsce bardzo niebezpieczne - miał tam miejsce niebezpieczny wypadek. Powiedział, że nie może być na to przyzwolenia.

6.  K. Majewski podziękował p. Z. Wojtuniowi za zabranie głosu - podzielił jego zdanie na ten temat. Zwrócił się do Komisji Rewizyjnej, żeby sprawdziła wydatkowanie pozostałych 20 tys. zł.- na co było wydane, bo Rada po to przegłosowała dofinansowanie skate parku, aby zrobić taką nawierzchnię jaka powinna być. W przypadku gdy nawierzchnia nie zdaje egzaminu,  stwarza zagrożenie, to byłoby lepiej urządzenia schować, zabrać.

7.  Z. Muzioł podziękował p. Z. Wotuniowi, jest za tym aby Burmistrz przemyślał i jak najszybciej, ze względów bezpieczeństwa, poprawił skate park.

8.   Przewodnicząca Rady:

1)      Podziękowała za wykonanie alejek z polbruku w Parku Miejskim przy Al. Piasta oraz za postawienie znaku drogowego na nowej ulicy od Norwida do parkingu - jest o wiele bezpieczniej dla pieszych

2)      Poinformowała, że następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wtorek, 30 września o godz. 9-tej.

Punkt 12.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 1230 zamknęła XXII sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

Protokołował:

J. Manowski

 

                                                      Sekretarz obrad                                 Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                     Stanisław Pikulik

                                                                                                       mgr Barbara Chorabik