UCHWAŁA NR Xxiii/110/08

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 30 września 2008 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze póź. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale Nr XVII/81/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008, zmienionej zarządzeniem nr 13/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 stycznia 2008 r., zarządzeniem nr 22/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 lutego 2008 r., uchwałą nr XVIII/88/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 marca 2008 r., uchwałą nr XIX/96/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 kwietnia 2008 r., zarządzeniem 56/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 5 maja 2008 r., uchwałą XX/99/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 maja 2008 r.,  Zarządzeniem 68/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 czerwca 2008 r.,uchwałą nr XXI/102/08 z dnia 24 czerwca 2008r., zarządzeniem nr 77/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 czerwca 2008 r. uchwałą nr XXII/107/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2008 r., zarządzeniem nr 95/08 Burmistrza Miasta Złotowa  z dnia 29 sierpnia 2008 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1,
  2. Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2,
  3. Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3,
  4. Zmienia się plan dochodów – zadania zlecone- zgodnie z załącznikiem nr 4,
  5. Zmienia się plan wydatków – zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 5,
  6. Zmienia się wykaz pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w 2008 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6Zmienia się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7,
  7. Zmienia się plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

         Przewodnicząca

                                                                                                                        Rady Miejskiej

 

mgr Barbara Chorabik