Uchwała nr XX.164.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XX.165.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025

Uchwała nr XX.166.2020 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr XX.167.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów

Uchwała nr XX.168.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej

Uchwała nr XX.169.2020 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. Norwida a ul. Marii Zientara Malewskiej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

Uchwała nr XX.170.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. Norwida a ul. Marii Zientara Malewskiej

Uchwała nr XX.171.2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów

Uchwała nr XX.172.2020 w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto Złotów

Uchwała nr XX.173.2020 o zmianie uchwały Nr II.3.2018 w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz ich składu ilościowego

Uchwała nr XX.174.2020 o zmianie uchwały Nr II.4.2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru przewodniczących tych komisji

Głosowania XX sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 26 sierpnia 2020 r.