Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na budowę sztucznego lodowiska w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Budowa sztucznego lodowiska w Złotowie

CPV:
45.21.22.11-8;45.21.22.00-8;45.26.00.00-7;51.21.20.00-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)Dla części od I do IV - posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)Dla części od I do III - dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie realizacyjnym z załączeniem kserokopii uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie dokumenty. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
20.12.2008 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów

Oferty można składać do:
2008-11-13 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-11-13 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pokój nr 02 (suterena).

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium dla każdej z części zamówienia w wysokości:
a) Część I Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem i chodnikiem – 4.000,00 zł (słownie: czterytysiące 00/100 zł),
b) Część II Zadaszenie hali namiotowej – 6.800,00 zł (słownie: sześćtysięcyosiemset 00/100 zł),
c) Cześć III Sztuczne lodowisko – 14.000,00 zł (słownie: czternaścietysięcy 00/100 zł),
d) Część IV Elektroniczny system wejścia – 1.200,00 zł (słownie: jedentysiącdwieście 00/100 zł).
2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_budowa sztucznego lodowiska (300.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy_Część I (122kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy_Część II (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy_Część III (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy_Część IV (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W1 przedmiar robót (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W2 zakres rzeczowy (136.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W3 zestawienie robocizny (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W4 zestawienie materiałów (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W5 zestawienie sprzętu (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20081010222 (562.2kB) Zapisz dokument  
RZUT LODOWISKA (22.1kB) Zapisz dokument  
SŁUPKI (46.8kB) Zapisz dokument  
SZCZEGÓŁ BOISKA (18.1kB) Zapisz dokument  
SZCZEGÓŁ CHODNIKA (16.5kB) Zapisz dokument  
Sprostowanie (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja SIWZ (324.6kB) Zapisz dokument  
SIWZ (222.2kB) Zapisz dokument  
W0 Strona tytułowa (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W1 Przedmiar robót (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W3 Zestawienie robocizny (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W4 Zestawienie materiałów (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W5 Zestawienie sprzętu (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WU Kosztorys uproszczony (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt na budowę lodowiska wraz z boiskiem (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty_część I boisko (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty_część III sztuczne lodowiska (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Część I (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - cz. III (10.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-10-22 15:50:04
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-10-22 16:04:59
Ostatnia zmiana:2009-01-13 14:31:42
Ilość wyświetleń:4668

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij