Warunki udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Finansów i Budżetu

 

Karta usług nr FN-PO_11

 


1. PODSTAWA PRAWNA
Uchwała Nr X.47.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji

2. WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenie zamiaru skorzystania ze zwolnienia  w  formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały


3. OPŁATY
Brak.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów 
pokój 13, parter 
po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności składanych dokumentów w pokoju nr 29, I piętro w godz.:
                                                                            od 8:00 do 16:00 - w poniedziałek,
                                                                            od 8:00 do 14:00 - od wtorku do piątku.

5. OSOBA DO KONTAKTU
Iwona Małach, tel. 67 263 26 40 wew. 26, e-mail: i.malach@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia:
• niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
• w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
• w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z udzielaniem zwolnień od podatku od nieruchomości.

9. WZORY WNIOSKÓW
Brak wzoru zgłoszenia w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Złotów pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości.