Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - modernizacja pomieszczeń siedziby Urzędu Miejskiego w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Modernizacja pomieszczeń siedziby Urzędu Miejskiego w Złotowie”

CPV:
45.45.30.00-7, 45.43.21.00-5, 45.42.11.52-4, 45.42.11.31-1, 45.42.11.45-2, 45.44.21.00-8 , 45.11.12.20-6 , 45.31.10.00-0, 45.31.22.00-9, 45.31.43.20-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 350 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2.spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie – roboty polegające na wykonaniu prac i robót remontowych (budowlanych i elektrycznych) o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót budowlanych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania,
2. Kierownik robót elektrycznych - – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania,

Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).

Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).


Termin realizacji:
zakończenie: termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 40 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-09-25 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-09-25 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (265.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ „Modernizacja pomieszczeń siedziby. (966kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWiORB (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1 OPIS TECHNICZNY - Monitoring wizyjny (97.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. OPIS TECHNICZNY - Rozbudowa systemu alarmowego (133.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. OPIS TECHNICZNY UM - ELEKTRYKA (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. OPIS TECHNICZNY UM - ELEKTRYKA (801.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. B-01 Inwentaryzacja -remont sala operacyjna (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6. B-02 Rzut parteru -remont sala operacyjna (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. B-03 Rzut koncepcyjny parteru - remont sala operacyjna (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8. B-04 Kład ścianek aluminiowych -remont sala operacyjna-1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9. E-01-Piwnica - trasy koryt kablowych (191.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10. E-02-Parter-Instalacje gniazd wtyczkowych, komputerowych i ogólnych (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11. E-03 -Parter-instalacje oświetlenia awaryjnego i ogólnego (226.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12. E-04 -Rozdzielnica TG (385.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13. E-05 -Schemat jednokreskowy tablicy gniazd ogólnych (314.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.14. E-06 -Schemat jednokreskowy tablicy gniazd komputerowych (288.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.15. E-07-Rozmieszczenie kamer -remont sala operacyjna (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.1. Specyfikacja techniczna sala operacyjna (255.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.2. Specyfikacja techniczna sala operacyjna (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. KOSZTORY OFERTOWY (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2. PRZEDMIAR (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2020-07-28 11:43:49
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2020-09-10 11:59:50
Ostatnia zmiana:2020-09-14 12:57:46
Ilość wyświetleń:78

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij