Uchwała nr XVIII.149.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa wotum zaufania

Uchwała XVIII.150.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Uchwała nr XVIII.151.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

Uchwała nr XVIII.152.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XVIII.153.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025

Uchwała nr XVIII.154.2020 Rady Miejskiej w Złotowie o zmianie uchwały Nr XVI.134.2020 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Uchwała Nr 17/759/2020 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII.154.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały Nr XVI.134.2020 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Uchwała nr XVIII.155.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych autobusów za część roku 2020

Uchwała nr XVIII.156.2020 Rady Miejskiej w Złotowie zmieniającej uchwałę Nr VIII.69.2019 w sprawie powołania członków Rady Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

Uchwała nr XVIII.157.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie uznania terenu za park gminny i nadania mu nazwy

Uchwała nr XVIII.158.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie uznania terenu za park gminny i nadania mu nazwy

Uchwała nr XVIII.159.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przekazania wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Złotowa

Uchwała nr XVIII.160.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie

Uchwała nr XVIII.161.2020 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie

Głosowania XVIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 24 czerwca 2020 r.