Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - modernizacja głównego systemu wentylacji w obiekcie pływalni „Laguna” w Złotowie - II

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów,
działająca poprzez swoją jednostkę organizacyjną -
ZCAS w Złotowie


Tytuł przetargu:
„Modernizacja głównego systemu wentylacji w obiekcie pływalni „Laguna” w Złotowie” - II

CPV:
45.30.00.00-0, 45.33.12.10-1, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.31.12.00-2, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.32.00.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 350 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanej przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania – montaż centrali wentylacyjnej o wydajności min. 3500 m3/h
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót budowlanych – 1 osoba - 4 lata – 4 lata – podstawa dysponowania
2. Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
3. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoby wskazane w pkt. 1-3 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).


Termin realizacji:
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia następuje w dniu podpisania umowy - dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy głównego systemu wentylacji w obiekcie pływalni „Laguna” w Złotowie, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Zakończenie robót budowlanych do dnia 10 grudnia 2020 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, al. Mickiewicza 18, 77-400 Złotów, pok. nr 101

Oferty można składać do:
2020-07-10 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-07-10 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, al. Mickiewicza 18, 77-400 Złotów, pok. nr 101

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288).


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (313.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Wykonanie niezależnego układu wentylacji - LAGUNA (002) (950kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. ZŁOTÓW OPIS TECHNICZNY (189.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.2. dok. wentylacja mechaniczna (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.3. PFU kryteria techniczne (98.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.4. instalacja c.o. rys. 1 (231.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.5. instalacja c.o. rys.2 (388kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.6. konstrukcja rys. K11 (122.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.7. konstrukcja rys. K47 (359.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.8. konstrukcja rys. K48 (333kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.9. konstrukcje rys. K10 (204.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.10. Mapa (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.11. PB-U.01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA T (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.12. PB-U.02 PLANSZA ZBIORCZA SIECI (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.13. pomieszczenie centrali - wymiary (1) (33kB) Zapisz dokument  
Zał. nr V.14. pomieszczenie centrali - wymiary (2) (20.1kB) Zapisz dokument  
Zał. nr V.15. przekrój A-A rys. A-05 (163.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.16 - 19 Projekt powykonawczy węzła cieplnego (5.9MB) Zapisz dokument  
Zał. nr V.20. Projekt architek. - bud. - powykonawczy (189.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie - I (259.3kB) Zapisz dokument  
Informacja z otwarcia ofert (317.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2020-06-24 07:21:58
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2020-06-24 08:36:34
Ostatnia zmiana:2020-07-10 13:48:28
Ilość wyświetleń:322

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij