UCHWAŁA NR XXII/  109 /08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie uznania skargi Pana Hieronima Gładysza na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U. Nr 49 poz. 509; z 2002 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r.: Dz.U. Nr 130 poz.1188, Nr 170 poz. 1660; z 2004 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1692; z 2005 r.: Dz.U. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę pana Hieronima Gładysza na Burmistrza Miasta Złotowa.

 

§ 2. Skarga została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Złotowie i uznana za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotowie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej

        

                                                                                                    mgr Barbara Chorabik

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXII/ 109 /08

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia  26 sierpnia 2008 r.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

w sprawie uznania skargi Pana Hieronima Gładysza

na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną

 

            Komisja Rewizyjna działając zgodnie z przepisem § 47 ust. 2 załącznika do uchwały Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 roku Nr 50 poz. 961) i realizując dyspozycję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotowie wyrażoną w piśmie z dnia 17 czerwca 2008 r. rozpoznała sprawę skargi na Burmistrza Miasta Złotowa złożonej w dniu 12 czerwca 2008 r. (data wpływu pisma do Urzędu Miejskiego w Złotowie) przez Pana Hieronima Gładysza.

            Skarżący zarzucił Burmistrzowi Miasta Złotowa naruszeniu przepisów art. 147 § 3 k.p.a. w związku z art. 107 § 1 i 3 k.p.a. poprzez nie wydanie na jego wniosek decyzji w sprawie wznowienia postępowania. W uzasadnieniu skargi podniósł, że „dnia 14 kwietnia 2008 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta Złotowa z wnioskiem o wznowienie postępowania z przyczyn opisanych w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. w trybie art. 147 k.p.a. w związku z § 7 ust. 1 w koniunkcji z § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wbrew postanowieniu art. 149 § 3 k.p.a. skarżący nie otrzymał decyzji spełniającej wymogi art. 107 § 1 i 3 rozdziału 9 k.p.a. Zdaniem Hieronima Gładysza naruszone zostały „normy formalnoprawne – brak wydania decyzji z pouczeniem możliwości wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, oraz materialnoprawne – urządzenie drogi o szerokości zbyt małej niż przewiduje prawo”.

            Analizując treść skargi Komisja Rewizyjna wzięła pod uwagę dokumenty z akt sprawy przedłożone przez właściwego merytorycznie pracownika Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz ustne wyjaśnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa złożone na posiedzeniu Komisji.

            Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje.

            Burmistrz Miasta Złotowa w dniu 27 września 2007 r. wydał w prowadzonym przez siebie postępowaniu administracyjnym w sprawie podziału nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Staszica działka nr 284/3, znak sprawy GP I 6011/P – 19/07, postanowienie pozytywnie opiniujące podział nieruchomości. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek Gminy Miasta Złotowa, właściciela nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 284/3. Nieruchomość nie został oddana w użytkowanie wieczyste. Podział nieruchomości nastąpić miał w oparciu o przepis art. 95 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (w dalszej części pisma: „ustawa”), zgodnie z którym, w brzmieniu obowiązującym w chwili wydania postanowienia, niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić w celu wydzielenia działki budowlanej. Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 93 ust. 4 i 5 ustawy. Do chwili obecnej nie doszło natomiast do wydania decyzji zatwierdzającej podział przedmiotowej nieruchomości w myśl art. 96 ust. 1 ustawy.

            W dniu 14 kwietnia 2008 r. Hieronim Gładysz, Roman Baczyński i Krystyna Baczyńska złożyli do Burmistrza Miasta Złotowa pismo, w którym zwrócili się m.in. o wznowienie postępowania w sprawie podziału i wyodrębnienia działek 284/5 i 284/6 usytuowanych przy ich posesjach oraz o dokonanie podziału zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tak, aby dojazd do posesji wnioskodawców odbywał się drogą o szerokości nie mniejszej jak

            Pismem z dnia 13 czerwca 2008 r. Burmistrz Miasta Złotowa, działając na podstawie art. 157 § 1, art. 150 § 2 w zw. z art. 149, art. 19 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, przekazał zgodnie z właściwością sprawę rozstrzygnięcia o wznowieniu postępowania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Pile. Przekazanie obejmowało ponadto wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia 27 września 2007 r. z uwagi na brak podstawy prawnej do jego wydania.

Zgodnie z art. 150 § 1 k.p.a. organem właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Dewolucja kompetencji na organ wyższego stopnia następuje tylko w razie, gdy przyczyną wznowienia postępowania jest działalność organu, który wydał w sprawie decyzję ostateczną (art. 150 § 1 k.p.a.). Będzie to miało miejsce, gdy na skutek działania

- 2 -

 

 

lub zaniechania organu nastąpiła wadliwość postępowania wyliczona art. 145 § 1 k.p.a. Organ, który wydał decyzję ostateczną, po otrzymaniu żądania wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania lub gdy stwierdza z urzędu podstawy do wznowienia, obowiązany jest z urzędu zbadać swoją właściwość w sprawie (art. 19 k.p.a.) i w razie gdy ustali, iż w związku z jego działalnością powstały podstawy wznowienia postępowania, przekazać sprawę do organu właściwego (art. 65 § 1 k.p.a.) - organu wyższego stopnia (tak: wyrok z dnia 16 października 1998 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, II SA 1169/98, opubl. LEX nr 41822).

Podniesiony przez autorów pisma z dnia 14 kwietnia 2008 r. zarzut związany jest z czynnościami organu, albowiem brak powiadomienia tych osób nie był przeoczeniem organu, ale jego świadomym działaniem. Nie są bowiem stronami, w rozumieniu art. 28 k.p.a., postępowania administracyjnego o podział nieruchomości właściciele nieruchomości przylegającej bezpośrednio do nieruchomości, w odniesieniu do której na wniosek jej właściciela wszczęte zostało postępowanie podziałowe (tak: G. Bieniek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk – Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz., wyd. 3, LexisNexis Warszawa 2008, s. 387 oraz wyrok NSA z dnia 28 stycznia 1997 r., S.A./Gd 3467/95, ONSA 1997 nr 4 poz. 180). W tych okolicznościach zatem właściwym organem w sprawie wznowienia postępowania będzie organ wyższego stopnia – samorządowe kolegium odwoławcze. Ponadto wskazać należy, iż przedmiotowe postanowienie z dnia 27 września 2007 r. zostało wydane bez podstawy prawnej, gdyż wedle art. 93 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95. W niniejszej sprawie przedmiotem postępowania administracyjnego było dokonanie podziału na podstawie art. 95 pkt 7 ustawy, a zatem niedopuszczalne było wydanie postanowienia opiniującego. W tym stanie rzeczy zostało ono wydane bez podstawy prawnej, toteż konieczne było wyeliminowanie go z obrotu prawnego poprzez stwierdzenie nieważności w oparciu o art. 156 § 1 pkt 2 w związku z art. 126 k.p.a.. Zgodnie z przepisem art. 157 § 1 k.p.a. właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wyższego stopnia, w tym przypadku jest to Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile.

Mając na uwadze powyższą argumentację uznać należy, że działanie Burmistrza Miasta Złotowa było prawidłowe i zgodne z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie nie był on kompetentny do wydania decyzji, lecz zobowiązany do przekazania sprawy do rozstrzygnięcia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Pile. Kwestia zaś odpowiedniej szerokości drogi prowadzącej do nieruchomości stanowiącej własność skarżącego podlega ocenie organu wyższego stopnia jako władnego do merytorycznej oceny decyzji wydawanych w pierwszej instancji przez Burmistrza Miasta Złotowa. Rada Miejska nie może badać prawidłowości wydawanych przez organ administracyjny orzeczeń, gdyż ta funkcja zastrzeżona jest dla organu wyższego stopnia i w tym zakresie Rada nie posiada jakichkolwiek kompetencji.

W tym stanie rzeczy skargę Pana Hieronima Gładysza na Burmistrza Miasta Złotowa należało uznać za bezzasadną.

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

      Przewodnicząca

                                                                                                             Rady Miejskiej

        

                                                                                                    mgr Barbara Chorabik