UCHWAŁA NR  XXII/ 108 /08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasta Złotów, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie oraz ustalenia sposobu ich pobierania

 

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4, art.

§ 1. Wyznacza się strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Złotów obejmujące następujące ulice:

1)   Wojska Polskiego – na odcinku od Placu 31 Stycznia do skrzyżowania z ul. Półwiejską;

2)   Bohaterów Westerplatte – na odcinku od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Grochowskiego (wyłącznie w zakresie miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania równoległego).

§ 2. Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania:

-          za 30 minut parkowania                                                            - 1,00 zł

-          za  pierwszą godzinie parkowania                                              - 2,00 zł,

-          za  drugą godzinę parkowania                                                   - 2,40 zł

-          za  trzecią godzinę parkowania                                                  - 2,80 zł.

-          za czwartą i każdą następną godzinę parkowania                                    - 2,00 zł.

§ 4. Opłatę za parkowanie uiszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu - z góry za przewidywany okres postoju. Opłatę za parkowanie uiszcza się w parkomatach, zainstalowanych w pobliżu miejsc parkingowych. Dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz.

§ 5. Opłatę uiszczaną w parkomacie wnosi się za dowolny okres w wysokości proporcjonalnej do czasu parkowania, przy czym minimalna opłata wynosi 1,00 zł (za 30 minut). Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu w strefach płatnego parkowania do czasu upływu opłaconego okresu.

§ 6. Wniesienie opłaty nie powoduje powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego. Niepełne wykorzystanie opłaty nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

§ 7. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

§ 8. Kontrolę w zakresie uiszczania opłat w strefach płatnego parkowania prowadzą osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Złotowa. W przypadku stwierdzenia przez kontrolujących faktu braku uiszczenia opłaty wystawiane jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od jego otrzymania. Wezwanie jest wręczane kierującemu lub wysyłane właścicielowi pojazdu samochodowego drogą pocztową, za zwrotnym potwierdzeniem otrzymanie przesyłki. Treść wezwania obejmuje datę i godzinę oraz miejsce parkowania, nr rejestracyjny i markę samochodu parkującego, uwagi dotyczące parkowania oraz podpis kontrolującego. W przypadku odmowy przyjęcia przez kierującego pojazdem samochodowym wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, kontrolujący potwierdza ten fakt wpisując adnotację na wezwaniu. Następnie wysyłane jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej właścicielowi pojazdu samochodowego drogą pocztową, za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania przesyłki.

§ 9. Opłatę dodatkową za parkowanie uiszcza się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Złotowie. Nieuiszczone opłaty dodatkowe podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

§ 10. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów:

1)      oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową;

2)      pojazdy oznakowane firm wykonujących prace związane z remontami i utrzymaniem dróg oraz zieleni publicznej, pojazdy służb oczyszczania miasta;

3)      oznakowane pojazdy używane do celów specjalnych: pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego - w czasie wykonywania zadań;

§ 11. Opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania mogą być uiszczane w formie opłat abonamentowych - miesięcznych, które upoważniają do parkowania we wszystkich strefach płatnego parkowania przez okres ważności abonamentu. Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej wynosi 100,00 zł.

§ 12. Opłaty abonamentowe uiszcza się przez wykupienie karty parkingowej (na okaziciela) w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie. Wykupienie karty parkingowej i umieszczenie jej wewnątrz pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 zdanie trzecie, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej, lecz nie uprawnia do zastrzeżenia stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Gminy Miasta Złotów w przypadku braku miejsc parkingowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
         
mgr Barbara Chorabik