UCHWAŁA NR XXII/  106  /08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Miasto Złotów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Panią Aleksandrę Zachęć na stanowisko Sekretarza Gminy Miasto Złotów.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej

        

                                                                                                    mgr Barbara Chorabik