Protokół nr XXI

z XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 24 czerwca 2008 roku

 

 

 

            W dniu 24 czerwca 2008 roku od  godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

w Złotowie, trwały obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010.

Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXI sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział

13 - tu radnych.

Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radny Andrzej Kosiba oraz radny Krzysztof Żelichowski. Powitała Burmistrza Miasta,

Z – cę Burmistrza, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej

Nr 1., Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2., Dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciela Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie, Starostę Złotowskiego, Panią Jadwigę Skórcz

oraz wszystkich przybyłych gości, a także przedstawicieli mediów i prasy.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XX sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Krzysztofa Nurczyka

za jego zgodą.

2. Protokół z XX sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodnicząca zapytała,

czy są uwagi do protokołu. Powiedziała, że do biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski, wobec czego zaproponowała przyjęcie protokołu przez aklamację.

Radny J. Jędrzejczyk powiedział, że czytając protokół zauważył w nim pewne nieścisłości.

W związku z tym poprosił o pozostawienie tego punktu porządku obrad na koniec sesji.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy radny J. Jędrzejczyk zgłosił wcześniej na piśmie uwagi do protokołu. 

Radny J. Jędrzejczyk powiedział, że nie zgłosił. Pomimo to ponownie poprosił

o przeniesienie tego punktu na koniec porządku obrad. Powiedział, że jego wątpliwości dotyczą odpowiedzi Burmistrza na interpelację radnego K. Żelichowskiego, w sprawie sieci wodociągowej na ul. Polnej.

W protokole została zapisana wypowiedź Burmistrza na ten temat o następującej treści:

.... że z tego co wie, to jest zapisane w Programie do 2010 roku i zgodnie z nim będzie realizowane – nie ma potrzeby, żeby było to realizowane już obecnie, ponieważ to niczego tam nie rozwiązuje. Zamiar wpisania tego zadania był wtedy, kiedy była potrzeba uruchomienia następnych terenów budowlanych - jak zaczną ludzie budować, to będzie uzbrojone. MZWiK chciał budować, ale nie zatwierdził tego, ponieważ uznał, że w pierwszej kolejności należało pieniądze przeznaczyć na ulicę Leśną, gdzie są już wybudowane budynki od paru lat, następuje rozbudowa w tym rejonie i tam w pierwszej kolejności powinna być wykonana sieć kanalizacji sanitarnej, jak również rozbudowa sieci wodociągowej i to zostało zrobione”.

Na nagraniu natomiast zarejestrowana jest wypowiedź, z której wynika, że Wodociągi chciały budować, ale nie zostało to zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Wspólników. Z tego wynika, że to nie MZWiK nie chciał budować, tylko Walne Zgromadzenie Wspólników.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w tym przypadku należy się zastosować

do par. 28 Statutu, który mówi, że radny może żądać poprawek lub uzupełnienia tekstu protokołu składając w Urzędzie pisemny wniosek, nie później niż 3 dni przed terminem następnej sesji.

Zaproponowała rozwinąć ten temat jako odrębne zapytanie.

Zastępca Burmistrza powiedział, że Walne Zgromadzenie MZWiK jest najwyższą władzą

w MZWiK. W związku z tym użycie takiego stwierdzenia w protokole jest jednoznaczne

i poprawne.

Radny S. Pikulik dodał, że ocena protokołu polega na zgodności jego treści z czyjąś wypowiedzią. Nie ocenia się go od strony merytorycznej.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wniosek pisemny o uzupełnienie protokołu

nie wpłynął ze strony radnych, wobec czego zaproponowała przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej przez aklamację.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła treść protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 21 maja 2008 roku.

3. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 5/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku

w sprawie zwołania XXI sesji Rady Miejskiej. Ponadto w trybie art. 20 ust. 5 ustawy

o samorządzie gminnym, Burmistrz zgłosił 2 projekty uchwał, które zostały wprowadzone

do projektu porządku obrad XXI sesji, w następujący sposób:

1) po pkt. 7 wprowadza się pkt. 8 o treści “Podjecie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów”.

2) jako pkt. 9 wprowadza się “Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów”.

Przewodnicząca zapytała, czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Przyszedł radny Andrzej Kosiba.

Obecnych było 14 radnych.

Radny K. Brewka w imieniu Komisji Finansów i Budżetu zgłosił wnioski, które zostały przez tę Komisję przegłosowane. Pierwszy z nich dotyczył zdjęcia z porządku obrad

pkt. 12 – podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu. Drugi natomiast dotyczy zdjęcia z porządku obrad pkt. 13 – podjecie uchwały w sprawie uznania skargi Pana Kazimierza Rybarczyka na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chce jeszcze zgłosić jakieś wnioski. Powiedziała,

że z uzyskanych informacji wie, że wnioski zgłoszone na Komisji Finansów powielały się na innych Komisjach.

Następnie poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski:

1) Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie

i nadania jej statutu.

Rada Miejska nie podjęła decyzji o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu

(6 głosów “za”, przy 8 głosach “przeciw”).

2) Wniosek o zdjęcie z porządku obrad  XXI sesji Rady Miejskiej uchwały w sprawie uznania skargi Pana Kazimierza Rybarczyka na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną.

Rada Miejska nie pojęła decyzji o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego uznania skargi Pana Kazimierza Rybarczyka na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną (6 głosów “za”, przy 8 “przeciw”).

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

Przedstawiony porządek obrad został przez Radę Miejską przyjęty większością głosów

(8 głosów “za”, przy 5 “przeciw”, 1 “wstrzymującym się”).

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radny W. Fidurski ocenił przedstawioną informację jako bardzo szczupłą. Zwrócił się

z prośbą, aby na przyszłość była ona szersza.

Dodał też, że na poprzedniej sesji była mowa o wyjeździe Burmistrza do Nieświeża. Powiedział on wówczas, że był to wyjazd całkowicie prywatny. W przedstawionym materiale brakuje informacji, kto w czasie nieobecności Burmistrza pełnił za niego zastępstwo. Poprosił o uzupełnienie tej informacji.

Radny K. Majewski powiedział, że na ostatniej sesji zwrócił sie z zapytaniem dotyczącym przygotowania dokumentacji projektowo – technicznej na utwardzenie ul. Dwór Złotowski. Burmistrz powiedział wtedy, że  w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na przygotowanie tej dokumentacji. W przedstawionej informacji nie ma mowy na ten temat. Zapytał, czy przetarg ten został już ogłoszony, a jeśli nie, to kiedy do tego dojdzie.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że przedstawiona przez Burmistrza informacja dotyczy tylko działalności w terminie od 9 maja do 2 czerwca 2008 r.

Burmistrz powiedział, że przetarg na opracowanie dokumentacji na ul. Dwór Złotowski nie został jeszcze ogłoszony, gdyż obecnie są ogłoszone przetargi na inne zadania i należy poczekać na koszty tych opracowań. Kiedy je poznamy podejmiemy decyzje co do dalszych przetargów. W tym miejscu nie ma takiej informacji, gdyż takiego ogłoszenia nie było.

Jeśli chodzi natomiast o wyjazd do Nieświeża to nie powiedział, że był on całkowicie prywatny, a jedynie, że związane z nim koszty nie obciążają budżetu. Powiedział, że

w Nieświeżu był nie jako Stanisław Wełniak, tylko jako Burmistrz Wełniak.

Dodał również, że pod nieobecność Burmistrza zastępstwo za niego pełni zawsze Zastępca Burmistrza – Jerzy Kołodziejczyk.

Rada Miejska przyjęła przedłożoną Informację z działalności Burmistrza Miasta. Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

1.  Radny W. Fidurski powiedział, że przepisy ustawy o gospodarce komunalnej kształtują generalną właściwość organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w tym Rady Miejskiej, co do sposobu określania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów

i urządzeń użyteczności publicznej. Zwrócił się z zapytaniem, czy Rada Miejska przekazała taką właściwość do dyspozycji Burmistrza.

Poprosił w tej sprawie o odpowiedź na piśmie.

2. Radny K. Brewka poruszył sprawę pasów zieleni przy ul. Boh. Westerplatte, na odcinku od ronda do dworca. Pomiędzy jezdnią, a chodnikiem teren jest niewyrównany, brakuje zieleni, prawdopodobnie nawieziono tam nieodpowiednią ziemię. Powiedział, że problem ten zgłaszają również mieszkańcy Złotowa. Taka sama sytuacja dotyczy części Al. Piasta

i Nowego Rynku. Dodał też, że w przededniu Euro - Eco Meetingu miasto powinno wyglądać ciekawie i estetycznie.

Zwrócił się z zapytaniem, czy zlecono już wykonanie tego pasa zieleni, czy dopiero ma

to zostać zrobione.

3. Radny Z. Muzioł

1) Poparł interpelację zgłoszoną przez radnego K. Brewkę. Oświadczył, że już na ostatniej sesji Rady Miejskiej poruszył temat konieczności dowiezienia dodatkowych 2-3 przyczep ziemi na Nowym Rynku. Obecnie jest tam sam piasek, pomimo posianej trawy, nic tam nie wzeszło. Od strony parkingu i nie tylko, krawężniki wystają ok. 20 cm ponad poziom ziemi. Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa. Za placem zabaw nawieziono piasek, w którym jest dużo kamieni, również bardzo dużych rozmiarów. Powiedział, że zapewnienie odpowiedniego podłoża jest warunkiem estetycznego wyglądu tego miejsca.      

2) Poruszył również, wspomniany na Komisjach Rady Miejskiej, temat konieczności korzystania przez niektórych z mieszkańców z wychodków, z powodu braku podłączenia do kanalizacji. Powiedział, że otrzymał od Zastępcy Burmistrza obietnicę, że toalety tego typu będą w mieście sukcesywnie likwidowane. Powiedział również, że wiadomo mu o istnieniu kilku takich przypadków na terenie miasta. Jako przykład podał sytuację starszej Pani, mieszkającej na ul. Łowieckiej oraz rodziny z trójką małych dzieci na ul. Nowy Rynek.

Dodał również, że wspomniane miejsca znajdują sie w centrum miasta, wiąże się

to z dyskomfortem odczuwanym również przez pozostałych mieszkańców Złotowa.

Zwrócił się z prośbą do Burmistrza o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu.

4. Radny K. Nurczyk

1) W pełni poparł interpelację zgłoszoną przez radnego Z. Muzioła w sprawie toalet

i warunków sanitarnych niektórych mieszańców Złotowa. Wyraził nadzieję, że Burmistrz przedstawi konkretny termin, w którym sprawa ta zostanie ostatecznie załatwiona.

2) poruszył przypomnianą na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego sprawę wprowadzenia parkomatów w mieście. Powiedział, że jeśli pomysł ten dojdzie do skutku, odbędą się kolejne

rozmowy w tym temacie, mające na celu ustalenie szczegółów ich funkcjonowania.

3) powiedział, że na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego odbyła się dyskusja na temat nowo powstałej dyskoteki “Genesis”. Młodzież w drodze do dyskoteki przechodzi przez tory kolejowe, skracając sobie w ten sposób drogę. Powoduje to zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i powinno być nadzorowane przez Policję.

4) zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza o termin powstania kładki na rzece Głomii. Powiedział, że sprawa to okazała się dość problematyczna. Zastępca Burmistrza poinformował, że w czasie roztopów występuje tam problem. Jest to bardzo podmokły teren.

5. Radny K. Majewski

1) Zwrócił się z zapytaniem o konkretny termin ogłoszenia przetargu na przygotowanie dokumentacji na wykonanie ul. Dwór Złotowski. Zapytał również, czy realna jest możliwość ogłoszenia tego przetargu przed następną sesją Rady Miejskiej, przypadającą na miesiąc sierpień.

2) zapytał o stosunek Burmistrza do częstego zwalniania się z pracy pracowników Urzędu Miejskiego, pośród nich wymienił bardzo ważnych urzędników, takich jak – Inspektora

ds. pozyskiwania środków unijnych, Architekta Miejskiego, czy Skarbnika. Zapytał, czy nie wzbudza to niepokoju w Burmistrzu. W międzyczasie nałożyły się na to odejścia pracowników na emeryturę. Ocenił taką sytuację, jako duże obciążenie dla Urzędu, które

na pewno niesie za sobą negatywne konsekwencje.

3) Zapytał, czy znany jest Burmistrzowi sposób funkcjonowania boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w okresie wakacyjnym.

4) Zapytał,  czy istnieje możliwość wyremontowania mieszkania komunalnego osoby, która wróciła po odbyciu kary pozbawienia wolności. Poparł to przykładem mieszkańca, który

po powrocie z więzienia zastał swoje mieszkanie zdewastowane i nie nadające sie

do zamieszkania.

5) Zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie przeprowadzony kapitalny remont dachu budynku “Sparty”. Zapytał też, czy MZGL jest do tego przygotowany.

6) Zapytał kto wygrał konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotowie.

6. Radny S. Wojtuń poruszył sprawę Skateparku. Powiedział, że na Komisji otrzymał informację, że prawdopodobnie przetarg został już rozstrzygnięty. Poprosił o przedstawienie szczegółów związanych z tym tematem, takich jak – kiedy urządzenia zostaną ustawione,

czy nie uległo zmianie planowane umiejscowienie tego obiektu oraz, czy konieczne będzie wykonanie nowej nawierzchni.   

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt. 14 porządku obrad.

Punkt 5.

Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o stanie obiektów szkolnych i planach inwestycyjnych w okresie wakacyjnym.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na sali obecne są Panie Dyrektor SP Nr 1. i SP Nr 2.

Radny K. Majewski powiedział, że informacje mówią, iż w okresie wakacyjnym przeprowadzone zostaną remonty obiektów szkolnych. Zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób w okresie wakacyjnym , a także obecnie funkcjonują obiekty sportowe przy szkołach. Powołał się na informacje przedstawione w prasie, z których wynika, że w godzinach popołudniowych obiekty te są zamknięte. Poprosił Dyrektorów szkół o ustosunkowanie

się do tego.

Przewodnicząca Rady dodała, że chodzi o boiska znajdujące się przy SP Nr 2. i Gimnazjum Nr 2. Następnie poprosiła o odpowiedź Dyrektor SP Nr 2 – Panią Mariolę Mirr.

Dyrektor M. Mirr powiedziała, że w prasie rozgorzała burza o boiska wielofunkcyjne. Oceniła to jako nie do końca zasadne. Powiedziała, że Pan Leszczyński – autor artykułu,

nie był w SP Nr 2. Nie miał więc możliwości zapoznania się z panującą w niej sytuacją, opublikowane informacje są więc nie do końca rzetelne.

Powiedziała, że nie ma problemu z udostępnianiem boisk przy szkole. Nie mogą one jednak  stać otwarte i nie być nadzorowane, bowiem odpowiadamy za ich utrzymanie, jak i za bezpieczeństwo na boisku. Uczniowie SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 korzystają z boiska nieodpłatnie. Pozostałe zainteresowane osoby posiadają możliwość wynajęcia boiska za symboliczną opłatę 15 zł za godzinę. Oprócz boiska udostępniane są również toalety.

W prasie i na stronie internetowej szkoły znajdują się ogłoszenia, informujące o możliwości

i zasadach wynajmu boiska.

Następnie podała dotychczas obowiązujący grafik korzystania z tego obiektu.

Powiedziała, że Sekretarka przyjmuje wszystkie wpływające zgłoszenia.

Dodała również, że do końca lipca wykonawca boiska musi dokonać naprawy gwarancyjnej siatki ogrodzeniowej, która została niesolidnie wykonana.

Radny K. Majewski zapytał, kto przebywa na terenie szkoły w czasie wynajmowania boiska

i czy jest to dla szkoły dodatkowe obciążenie.

Dyrektor M. Mirr odpowiedziała, że oczywiście jest to dodatkowy obowiązek dla szkoły. Chęć skorzystania z boiska należy zgłaszać z 2 - 3 - dniowym wyprzedzeniem, aby możliwe było zorganizowanie jego obsługi. W tej chwili nadzorują to zamiennie woźny

SP Nr 2 i Gimnazjum   Nr 2. 

Radny W. Fidurski poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej dokonała kontroli w SP Nr 2 i Gimnazjum Publicznym Nr 2. Ocenił wizytę w tych szkołach jako przyjemność, pieniądze zostały bardzo dobrze wykorzystane. Zwrócił uwagę Burmistrza na stan kotłowni. Budzi on poważne zastrzeżenia. Powiedział, że należy przeprowadzić w tym zakresie jakąś ekspertyzę, w celu znalezienia rozwiązań umożliwiających odwodnienie tego pomieszczenia. Pozwoli to Dyrektorom tych szkół przeprowadzić generalny remont. Poprosił Burmistrza

o udzielenie pomocy w tym zakresie.

Radny Z. Muzioł poruszył również kwestię boisk przy szkołach SP Nr 2 i Gimnazjum

Nr 2. Powiedział, że w czasie kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną wszyscy członkowie zgodnie stwierdzili, że w czasie deszczu woda będzie spływała na boisko,

z powodu braku odpływu wody. Stojąca na boisku woda na pewno uszkodzi jego nawierzchnię. Pani Dyrektor powiedziała, że przydałoby się odwodnienie tego terenu. Zwrócił sie z zapytaniem do Dyrektor M. Mirr, czy ma jakikolwiek pomysł pozwalający

na rozwiązanie istniejącego problemu.

Dyrektor M. Mirr powiedziała, że w tym roku firma ma się zająć wyrównaniem terenu. Trudno jednak przewidzieć jaki odniesie to skutek. Obecnie nie dochodzi do sytuacji,

w której boisko byłoby zalewane. Wyraziła opinię, że wyrównanie terenu powinno wykluczyć możliwość zalewania zarówno bieżni, jak i boiska.

Radny K. Nurczyk zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sytuacja obiektu po ostatnich ulewach.

Dyrektor M. Mirr odpowiedziała, że sytuacja zarówno boiska, jak i bieżni nie jest zła.

Nie stoją na nich kałuże, nie ma problemu z korzystaniem z tych obiektów.

Zastępca Burmistrza powiedział, że jeśli chodzi o teren boiska, to jest on odwodniony. Został tam założony drenaż.

Dyrektor M. Mirr potwierdziła słowa Zastępcy Burmistrza.

Radny Z. Muzioł dodał, że chodzi o skarpę od strony Przedszkola i ulicy. Jest tam metrowy spad, bezpośrednio na boisko. Nie ma wątpliwości, że w czasie obfitych deszczów zarówno woda, jak i błoto, będą spływać bezpośrednio na ten obiekt.

Zastępca Burmistrza powiedział, że sama skarpa ma zaledwie 1 m wysokości. Teren położony powyżej jest równy. Wyklucza to sytuację, w której woda będzie spływała na dół. Na terenie starego boiska woda może stanąć. W momencie jego zagospodarowania,

a wiadomo o planach zasiania w tym miejscu trawy, problem wody zniknie.

Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjęcie Informacji przez aklamację.      

Rada Miejska przyjęła Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie

o stanie obiektów szkolnych i planach inwestycyjnych w okresie wakacyjnym.

Informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Informacja Burmistrza Złotowa o stanie przygotowań do sezonu letniego, w tym przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej; opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na sesji obecna jest Pani mgr Elżbieta Borczyk, przedstawicielka Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Radny K. Nurczyk zwrócił się z zapytaniem, czy Burmistrz posiada informacje na temat przyszłych planów inwestycyjnych dotyczących Ośrodka “Zacisze”.

Burmistrz odpowiedział, że nie posiada takich informacji. Dodał też, że życzy powodzenia nowym właścicielom w tym zakresie.

Przewodnicząca Rady wobec braku pytań oceniła przedstawioną Informację jako wyczerpującą. Następnie zaproponowała przyjęcie jej przez aklamację.

Rada Miejska przyjęła Informację Burmistrza Złotowa o stanie przygotowań do sezonu letniego, w tym przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej; opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie. 

Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na sali obecna jest Dyrektor Zespołu Przedszkoli Samorządowych – Pani G. Grabek.

Radny S. Wojtuń zwrócił uwagę na częste występowanie wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Zapytał, czy w przedszkolach prowadzone są zajęcia logopedyczne. Powiedział, że w przeszłości było to praktykowane. Wyraził zdanie, że zajęcia takie powinny być prowadzone na etapie przedszkolnym, gdyż w przypadku ich braku problem wad wymowy przenoszony jest przez dzieci do szkoły.

Dyrektor G. Grabek powiedziała, że w jednej placówce przedszkolnej prowadzona jest grupa integracyjna, w której odbywają się zajęcia logopedyczne. Logopeda czuwa też nad pozostałymi dziećmi, zajmuje się jednak jedynie najbardziej rażącymi przypadkami wad wymowy u dzieci. Jest on zatrudniony na 5 godzin w tygodniu, czas ten pozwala jedynie

na zastosowanie takiego rozwiązania.

W dalszej części powiedziała, że wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym są wadami rozwojowymi. Większość z nich ustępuje do 7 roku życia.

Radny K. Majewski ocenił przedstawioną Informację jako bardzo bogatą. Dodał jednak, że popyt na usługi przedszkolne wzrasta. Już w zeszłym roku mieliśmy do czynienia ze sporym przyrostem liczby dzieci, w tym roku odbyło się to jeszcze gwałtowniej.

Dane statystyczne zawarte w przedstawionej Informacji nie obrazują skali przyrostu liczby dzieci. Otworzył się rynek pracy. Wiele matek, które do tej pory zajmowały się wychowywaniem dzieci, chce obecnie pracować. Powoduje to wzrost popytu na usługi przedszkolne.

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje ryzyko nie zaspokojenia tego popytu na przyszłość.

Dyrektor G. Grabek powiedziała, że ze sporządzonej Informacji wynika, że 39 dzieci nie zostało przyjętych do przedszkola. Są to jednak dzieci matek niepracujących oraz młodsze niż 2,5 – letnie. Stanowi to pewien problem, jednak nie na szeroką skalę. Należy się bardzo dokładnie przyglądać tej sytuacji. Możliwe jest, że dzieci 6 – letnie zostaną przeniesione do szkoły. Wprowadzenie takiej zmiany spowoduje bardzo znaczne zwiększenie ilości miejsc

w przedszkolach dla dzieci młodszych.

Dodała również, że także w naturalny sposób odbywa się rotacja dzieci. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola we wrześniu, być może zostaną do niego przyjęte w ciągu roku. Dodała też, że prawdopodobnie w Złotowie zostanie utworzone prywatne przedszkole.

W przypadku zaistnienia poważnego problemu związanego z  brakiem miejsc

w przedszkolach możliwe jest uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Nr 2.

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjecie Informacji przez aklamację.

Rada Miejska przyjęła Informację o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie.    

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Skarbnik Gminy Miasto Złotów złożył rezygnację

z pracy z powodu chęci podjęcia zatrudnienia w innym miejscu. W związku z tym powstał wakat. Funkcja Skarbnika podlega pod ustawę o samorządzie gminnym. Odwołanie ze stanowiska Skarbnika musi się więc odbyć na mocy uchwały Rady Miejskiej.

Dodała też, że z treści uchwały wynika, że Skarbnika Gminy Miasto Złotów odwołuje się

z dniem 14 lipca 2008 roku.

Następnie wyraziła żal z powodu nieobecności Pana Sławomira Heciaka na sesji. Poinformowała, iż jest ona spowodowana wcześniej zaplanowanymi sprawami osobistymi.

Radny Z. Muzioł powiedział, że Skarbnik pracował stosunkowo krótko w Urzędzie Miejskim. Zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, czy znane są mu powody rezygnacji Pana S. Heciaka.

Burmistrz odpowiedział, że pytał Skarbnika o powody jego rezygnacji. Pan S. Heciak wyjaśnił, że do podjęcia takiej decyzji skłoniła go atmosfera związana z ogólną sytuacją

w Urzędzie, jak również nieodpowiednie kontakty z Radą Miejską.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że bardzo żałuje, że Skarbnik jest dziś nieobecny,

w innym wypadku mógłby się ewentualnie ustosunkować do wypowiedzi Burmistrza.

Dodała, że również rozmawiała z Panem S. Heciakiem na temat jego rezygnacji z pracy. Jego wyjaśnienia nie były jednak zgodne z przedstawionymi przez Pana Burmistrza.

Radny W. Fidurski powiedział, że sprawdził w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Miasto Złotów. Dodał, że po tym co tam zobaczył, wcale nie dziwi się podjętej przez Pana S. Heciaka decyzji.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/100/08 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów.

Uchwała ta jest załączona do protokołu.

Przewodnicząca Rady podziękowała Panu S. Heciakowi za udaną i owocną pracę zarówno dla Urzędu, jak i dla Rady Miejskiej. Wyraziła nadzieję, że rzeczywistym powodem rezygnacji z pracy nie była ani współpraca z Radą Miejską, ani atmosfera panująca

w Urzędzie, a jedynie względy osobiste. Podziękowała Skarbnikowi w imieniu całej Rady Miejskiej za jego pracę, oceniając ją jednocześnie jako pomyślną i na dobrym poziomie.

Przekazała również życzenia, aby nowo podjęta praca przyniosła Panu S. Heciakowi wiele satysfakcji i awansów.

Punkt 9.

Podjecie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów.    

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na dzisiejszej sesji gościmy Panią Jadwigę Skórcz, która być może za chwilę zostanie powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Miasto Złotów.

Burmistrz powrócił do sprawy rezygnacji Pana S. Heciaka z pracy. Wyjaśnił, że przekazał jedynie odpowiedź na to pytanie, jaką otrzymał od Skarbnika. Wypowiedź ta nie zawierała żadnych podtekstów.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że to rozumie.

Następnie Burmistrz powiedział, że w skutek decyzji Pana S. Heciaka, powstał wakat i został ogłoszony konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Miasto Złotów. Zgłosiło się

3 kandydatów, pośród nich również Pani J. Skórcz. Powiedział, że w wyniku przeprowadzonych z tymi osobami rozmów, podjął decyzję o zgłoszeniu wniosku na sesji Rady Miejskiej i zarekomendowaniu Pani

J. Skórcz na stanowisko Skarbnika Gminy Miasto Złotów.

W dalszej części przedstawił krótką charakterystykę Pani J. Skórcz, uzasadniając tym samym swój wybór. Powiedział, że Pani J. Skórcz ma bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie finansów, w tym również finansów publicznych – poprzez pracę na stanowisku Głównej Księgowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie. Przed objęciem tej funkcji była pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łobżenicy, a jeszcze wcześniej

w Wyrzysku. Przez pewien czas pracowała również w Urzędzie Miasta i Gminy

w Łobżenicy. Dotychczasowe, bardzo bogate doświadczenie zawodowe, predysponuje Panią J. Skórcz do objęcia funkcji Skarbnika Gminy Miasto Złotów. Ponadto posiada ona również bardzo dobre przygotowanie, jeśli chodzi o wykształcenie w tym kierunku. Skończyła bowiem Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz podyplomowe studia Rachunkowości

i podatków, jak również Informatyki.

Wyraził opinię, że Pani J. Skórcz doskonale sobie poradzi pełniąc funkcję Skarbnika.

Następnie życzył Pani J. Skórcz, aby praca w Urzędzie Miejskim przyniosła jej wiele satysfakcji i trwała dłużej, niż w przypadku Pana S. Heciaka.

Zgłosił wniosek o powołanie Pani Jadwigi Skórcz na stanowisko Skarbnika Gminy Miasto Złotów.

Przewodnicząca Rady podziękowała Burmistrzowi za przedstawienie rekomendacji

i jednocześnie uzasadnienia do tej uchwały.

Pani J. Skórcz powiedziała, że niewiele już może dodać do wypowiedzi Burmistrza, gdyż omówił on jej ponad 22 – letnią drogę zawodową, z tego 17 lat pracy w budżecie – głównie

w zakładzie budżetowym. Ostatnie 3 lata pracy spędziła w jednostce budżetowej.

Dodała też, że praca w budżecie daje przede wszystkim świadomość odpowiedzialności. Oświadczyła, że jest świadoma tego, przed jakim staje zadaniem.

Powiedziała również, że kilkukrotnie spotkała się z Panem S. Heciakiem i jest pełna podziwu dla wykonanej przez niego pracy.

Życzyła zarówno Burmistrzowi, Radzie Miejskiej, jak i sobie, aby współpraca układała się dobrze. Powiedziała, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, żeby było nie gorzej, niż jest obecnie.

Radny K. Majewski zapytał, czy Skarbnik zdążył przekazać Pani J. Skórcz wszystkie sprawy. Decyzja o jego odejściu z Urzędu była bowiem dość nagła, a problematyka Urzędu Miejskiego jest bardzo bogata.

Pani J. Skórcz odpowiedziała, że nie było możliwości przekazania wszystkich spraw, gdyż oficjalnie nie jest jeszcze powołana na stanowisko Skarbnika. Dotychczasowe rozmowy odbywały się dość ogólnie, a współpraca z Panem Heciakiem układa się bardzo dobrze.

Dodała, że jeśli zostanie powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Miasto Złotów, wtedy dopiero możliwa będzie oficjalna współpraca. Powiedziała, że ubolewa nad faktem, że minie sie trochę z Panem S. Heciakiem na tym stanowisku, gdyż płynność w tym przypadku jest bardzo pożądana. Dodała też, że wspólnie z Panem S. Heciakiem uczynią wszystko, aby zmiana na tym stanowisku odbyła się płynnie.

Przewodnicząca Rady uznała za oczywistą konieczność przekazania pełnego, płynnego

i obustronnego w tym przypadku.

Radny Z. Muzioł zapytał o wysokość pensji zaproponowanej Pani J. Skórcz przez Burmistrza.

Pani J. Skórcz odpowiedziała, że to w gestii Burmistrza leży określenie wysokości jej pensji, w związku z czym to właśnie Burmistrzowi pozostawia odpowiedź na to pytanie.

Dodała, że według ustaleń, w początkowym okresie czasu pracy, będzie otrzymywała wynagrodzenie w takiej wysokości, jak w Urzędzie Pracy. Oceniła taka decyzję, jako słuszną.

Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę nr 101/XXI/08 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów.    

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że Rada Miejska powołała Skarbnika Gminy Miasto Złotów, z powierzeniem obowiązków wykonywanych przy pełnieniu tej funkcji, z dniem 15 lipca 2008 roku.

Jednocześnie złożyła Pani Skarbnik gratulacje z powodu wyboru, mówiąc, że Rada Miejska obdarza ją jednomyślnym kredytem zaufania, wierząc, że współpraca będzie sie układała dobrze, a z powierzonych obowiązków będzie sie wywiązywała tak samo dobrze jak

na dotychczasowych stanowiskach.   

Godzina 10.10.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 – minutową przerwę.

Po przerwie. Obecnych było 12 – tu radnych. Dwaj radni doszli po chwili – w sesji Rady Miejskiej uczestniczy 14 - stu radnych.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że do biura Rady Miejskiej w terminie zgodnym z ustawą wpłynęły autopoprawki Burmistrza do zmian w budżecie. Poprosiła o przedstawienie proponowanych zmian w uchwale.

Zastępca Burmistrza powiedział, ze konieczność wprowadzenia autopoprawek sygnalizowana była juz w trakcie obrad Komisji.

Przedstawił proponowane autopoprawki, dotyczące zmiany wydatków, tj.:

1.      W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o dodatkowe 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planów wydatków w innych rozdziałach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przewidywane wykonanie wydatków na dodatki mieszkaniowe będzie niższe niż przewidywano.

2.      W rozdziale 92195 Pozostała działalność w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu młodzieży do La Fleche i do Nieświeża.

  1. W rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków o 25.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych, którzy będą zatrudnieni w II półroczu 2008 r.
  2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i wprowadza załącznik do uchwały zmieniającej budżet – zgodnie z treścią przedstawioną w załączniku.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na każdej Komisji obecny był Zastępca Burmistrza, który omówił wszystkie wprowadzane zmiany w budżecie.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili wnioski poszczególnych Komisji – wszystkie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Następnie, wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/102/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.

Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w budżecie został wprowadzony zapis, mówiący

o przeznaczeniu kwoty 100 tys. zł. na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Tomograf ten został juz zakupiony.

Na dzisiejszej sesji Rada Miejska ma podjąć uchwałę w sprawie przekazania tych środków finansowych, o czym zdecydowała już podejmując uchwałę budżetową.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili wnioski poszczególnych Komisji – wszystkie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Następnie, wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/103/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12.

Podjecie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu.   

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie ze Statutem odniosła sie z pismem

do Burmistrza, z prośbą o wydanie opinii w temacie tego projektu uchwały. Wszyscy radni otrzymali na piśmie stanowisko Burmistrza.

Następnie powiedziała, że wpłynęło na jej ręce pismo wnioskodawców, dotyczące poprawek do zapisu w Statucie, w par. 5 pkt.5. Należy potraktować je jako wniosek podpisanych wnioskodawców, który trzeba poddać pod głosowanie. Zmiana zapisu dotyczy

par. 5 pkt. 5 – wykreślenia dotychczasowego brzmienia i zastąpienia go brzmieniem:

“Złotowski Dom Kultury może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty

z tytułu prowadzonej działalności, a  uzyskane wpływy przeznaczać na działalność statutową”.

Burmistrz ze względu na obecność przedstawicieli kultury, jak i mediów, przedstawił swoje stanowisko. Powiedział, że brak jest merytorycznego uzasadnienia to tego projektu uchwały, co nie daje możliwości ustosunkowania się do niego. Niemożliwe jest bowiem ustosunkowanie się do jednozdaniowego uzasadnienia uchwały, które mówi jedynie, że kultura w Złotowie źle funkcjonuje i dlatego konieczne są zmiany w tym zakresie. Brakuje szczegółowej oceny funkcjonowania kultury i określenia, co w niej działa nieprawidłowo.

Powiedział, że wszystkim znane jest jego stanowisko w sprawie tego projektu uchwały, gdyż rozmowy na ten temat trwają juz od kilku miesięcy. Ocenił obecną strukturę zarządzania

i funkcjonowania kultury, jako jedyną możliwą na tym etapie. Wyraził opinię, że działa to dobrze. Poprawne jest prowadzenie dyskusji na ten temat i wyciąganie wniosków, mających na celu poprawę obecnej sytuacji. Obecny czas nie jest jednak odpowiedni do zajmowania się tą sprawą, gdyż borykamy się z wieloma innymi problemami, które należy rozwiązać

w pierwszej kolejności. Dodał, że przyjdzie czas na zajmowanie się organizacją

i funkcjonowaniem zarówno sportu, jak i kultury na terenie Złotowa. Należy najpierw zakończyć budowy obiektów sportowych, po czym dopiero rozpocząć poważne rozmowy na takie tematy, nie tylko w kwestii zarządzania tymi obiektami, ale i inicjowania rozwoju kultury i sportu w Złotowie, do czego samorząd jest zobowiązany. Ocenił, że powinno to nastąpić w przyszłym roku.

Radny K. Majewski powiedział, że pozycja w Radzie Miejskiej zobowiązuje go do zajęcia głosu w tej sprawie. Powiedział, że Burmistrz oczekuje szerszego uzasadnienia, sam jednak

w swojej odpowiedzi zawarł bardzo skromne uzasadnienie. Dodał, że radni również prowadzą dyskusje we własnym gronie, znane są również zajmowane przez nich stanowiska.

Powiedział, że stan kultury w mieście należy porównać do przemian, jakie zachodzą

w innych miejscowościach. Nigdzie nie zaszły one tak daleko, jak to miało miejsce

w poprzedniej kadencji  w Złotowie, poszły one wtedy zdecydowanie zbyt daleko. Kwestią organizacji kultury zajęły się Stowarzyszenia, co nie funkcjonuje w należyty sposób. Dlatego właśnie wśród radnych zadziałały zasady demokracji i w trakcie prowadzonych dyskusji podjęto decyzję o powrocie do instytucji Domu Kultury. Nie można porównywać sposobu

jej działania, do tej sprzed laty. Forma działania Domu Kultury będzie bowiem trochę inna, duży nacisk zostanie położony na podniesienie jej efektywności. Konieczne jest powołanie osoby odpowiedzialnej za stan kultury w mieście. Obecnie jedynym decydentem w tej kwestii jest Burmistrz. Powinni sie tym zajmować ludzie zaangażowani w kulturę, posiadają oni bowiem pewne wyczucie co do podejmowanych działań i lepiej to rozumieją. Wyraził opinię, że nie ma potrzeby angażowania Burmistrza w kwestie kultury.

Pomimo opiniowania przez Komisję Oświaty środków przyznawanych na kulturę, to i tak Burmistrz podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie. Nawet po wprowadzeniu tej zmiany pozostanie jeszcze rezerwa budżetowa w tym paragrafie, która będzie podlegała decyzji Burmistrza. Wyraził przekonanie, że powinien zostać powołany dyrektor do spraw kultury, który będzie bliżej związany z tym środowiskiem, co umożliwi mu lepsze zarządzanie kulturą w mieście.

Radny J. Lewandowski poprosił radnego K. Majewskiego o wyjaśnienie co przeszkadza mu w pracy Pana L. Trojanowskiego i jakie są jego zastrzeżenia do obecnego sposobu funkcjonowania kultury w mieście. Zapytał również, z jakimi kosztami wiąże się powołanie

i funkcjonowanie Domu Kultury w Złotowie.

Radny K. Majewski odpowiedział, że Pan Trojanowski nie posiada kompetencji

do organizowania imprez i kreowania kultury w mieście. Ma jedynie kompetencje

do zarządzania samym obiektem. Wyłącznym decydentem co do kreowania kultury jest obecnie Burmistrz. Powiedział, że jeśli chodzi o wysokość środków przeznaczanych

na organizację i funkcjonowanie Złotowskiego Domu Kultury, to dyskusje na ten temat będą nadal prowadzone. Po to właśnie ten projekt uchwały staje na sesji w czerwcu, aby do końca roku mieć jeszcze czas na dokładne przemyślenie szczegółów związanych

z funkcjonowaniem ZDK.

Radny K. Nurczyk powiedział, że rodzice są zobowiązani do zabezpieczenia swoim dzieciom możliwości dostępu do kultury i sportu, przeznaczają oni na ten cel swoje pieniądze. Nie można skupiać się wyłącznie na infrastrukturze i estetyce miasta. Przeznaczenie pieniędzy

na kulturę i sport spowoduje wyuczenie dzieci dobrych nawyków. W miejscowościach,

w których nie szczędzi się na ten cel pieniędzy, ludzie nauczeni są dbania o swoje otoczenie, nie dochodzi też do aktów dewastacji.

Radny J. Lewandowski wyjaśnił, że nie powiedział, żeby nie dawać pieniędzy na kulturę, tylko żeby ograniczać tworzenie stanowisk, gdyż pociągnie to za sobą złe konsekwencje. Powiedział też, że należy dać Panu Trojanowskiemu czas na przygotowanie się

i przedstawienie Radzie Miejskiej obecnej sytuacji w kulturze oraz propozycji zmian, które mogłyby ją poprawić. Należy umożliwić również Panu Trojanowskiemu wypowiedzenie

się w kwestii tego projektu uchwały. Wyraził zdanie, że radny K. Majewski nie może uważać się za osobę, która najlepiej zna potrzeby kulturalne w mieście, podejmowane przez niego decyzje są pochopne i nieprzemyślane. Jako dobry pomysł ocenił propozycje powołania jednej osoby do zarządzania zarówno kulturą, jak i sportem w mieście, co poparł  pomyślnym funkcjonowaniem Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej. Przy okazji tworzenia Domu Kultury nie powinno się myśleć o swoich prywatnych interesach.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wnioskodawców jest 7,  nie jest nim jedynie radny

K. Majewski, w związku z czym poprosiła o nie odnoszenie tej sprawy personalnie jedynie do K. Majewskiego. Ponadto powiedziała, że w projekcie uchwały i załącznikach do niej nie ma mowy o ilości etatów w Domu Kultury, gdyż nie nadszedł jeszcze czas na podejmowanie takich decyzji. Pojawiła sie propozycja, żeby liczbę niezbędnych etatów przedstawić

w schemacie organizacyjnym placówki, którego przygotowaniem zajmie sie ewentualny dyrektor tej instytucji.

Radny J. Lewandowski powiedział, że informacje na temat ilości etatów zostały przedstawione przez wnioskodawców projektu uchwały na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Pod wnioskiem podpisało się 7 osób, jednak wszystkim wiadomo, że to radny

K. Majewski jest głównym inicjatorem reaktywacji ZDK.

Radna A. Andrzejewska powiedziała, że od rozpoczęcia kadencji obecnej Rady Miejskiej,

co pewien czas powraca temat wprowadzenia zmian w kulturze. Przewodniczący Komisji Oświaty w bardzo subiektywny sposób próbuje kreować swoje spojrzenie na te zmiany. Nie potrafi również zdobyć sie na odwagę i w obecności Pana Trojanowskiego, na posiedzeniu Komisji, otwarcie powiedzieć, jakie ma zastrzeżenia do jego pracy. Dodała, że na sesji obecny jest koordynator kultury, być może więc jest to dobra okazja do publicznej rozmowy na ten temat i przedstawienia konkretnych zarzutów pod jego adresem. 

Radny K. Nurczyk powiedział, że nie godzi się w taki sposób rozwiązywać tej sprawy.

Radna A. Andrzejewska wyraziła zdanie, że należy otwarcie porozmawiać na ten temat. Radny

K. Majewski nawet w węższym gronie nie przedstawia żadnych konkretnych zarzutów

pod dresem Pana Trojanowskiego, nie przekazując ich ani członkom Komisji Oświaty, ani Radzie Miejskiej.

Następnie powiedziała, że dyskusja na temat utworzenia Domu Kultury jest bezcelowa. Wszelkie pomysły na poprawienie sytuacji w kulturze, jakie padły na posiedzeniu Komisji Oświaty, dotyczące wprowadzenia jakichkolwiek zmian, odsunięcia tego pomysłu w czasie, czy też przeprowadzenia konsultacji wśród odbiorców kultury, nie zostały uwzględnione.

Dodała również, że w oparciu o przedstawione materiały, niemożliwa jest dyskusja merytoryczna na ten temat. Rada Miejska nie posiada żadnych informacji na temat struktury, organizacji i sposobu funkcjonowania tej instytucji. Wyraziła przekonanie, że i sami wnioskodawcy nie wiedzą tego do końca.

Radny W. Fidurski powiedział, że jako drugi, według kolejności podpisów, wnioskodawca, chciałby uzasadnić ten wniosek i podjętą decyzję. Kilka lat temu Rada Miejska podjęła decyzje o rezygnacji z dotychczasowego systemu organizacji kultury i zrezygnowała

z prowadzenia Domu Kultury. Działalność kulturalna została oparta na osobie koordynatora

i na pracy Stowarzyszeń. Podjętą wtedy decyzję, ocenił jako błędną. Powiedział, że nie należy także sprowadzać tego problemu do osoby koordynatora. Jego zakres obowiązków nie pozwala na rozliczanie go ze stanu kultury w mieście. Dodał, że na zorganizowanym spotkaniu ze środowiskiem kulturalnym zadał pytanie, kto odpowiada za kulturę w Złotowie, nie uzyskując na nie odpowiedzi. W przypadku utworzenia ZDK zostanie powołany dyrektor, który będzie głównym organizatorem kultury i będzie ponosił odpowiedzialność za jej stan. Powiedział, że na stronie internetowej Miasta, poświęconej kulturze i sportowi, wszelkie zawarte informacje o wydarzeniach kulturalnych są nieaktualne. Nikt się tym nie zajmuje.

Dodał, że wszystko kosztuje, kultura również. Nie możemy dopuścić do sytuacji, którą Minister Kultury określiłby jako prymitywizm ekonomiczny. Utworzenie ZDK nie będzie ogromnym obciążeniem finansowym dla Miasta, spowoduje konieczność dołożenia

do budżetu poniżej 1% całego budżetu, co daje ok. 400 tys. zł. W tej chwili już przeznacza sie na kulturę 200 tys. zł. Powiedział, że przeanalizował budżety innych miast i nie ma takiego, w którym Dom Kultury kosztowałby mniej niż Biblioteka. W Złotowie Biblioteka kosztuje 500 tys. zł.

Dodał, że kultura na właściwym poziomie musi kosztować. Zwrócił sie też z prośbą

o wyważenie pewnych ocen. Należy wierzyć w to, że Dom Kultury zacznie funkcjonować

i nie można porównywać go do sposobu jego funkcjonowania sprzed lat. Rozwiązanie Domu Kultury nie było dobrym wyjściem. Potrzebna była jedynie szczera rozmowa z ówczesnym Dyrektorem, zmiany kadrowe wśród pracowników i kontrola tej instytucji.

Radny J. Lewandowski zwrócił sie z zapytaniem, dlaczego nikt nie przeprowadzi szczerej rozmowy z koordynatorem. To, że pewne rzeczy nie są wpisane w jego zakres czynności, wcale nie oznacza, że za nie nie odpowiada. Ponownie wyraził zdanie, że należy dać szansę Panu Trojanowskiemu i przeprowadzić z nim rozmowę co do wprowadzenia ewentualnych zmian w funkcjonowaniu kultury. Nie chodzi o to, żeby nie dokładać pieniędzy do kultury, tylko o to, żeby zastosowane rozwiązanie było realne i miało szanse na powodzenie. Dyrektor Domu Kultury będzie potrzebował ludzi do dyspozycji, co wiąże się z koniecznością utworzenia kilku dodatkowych etatów. Należy przełożyć ten pomysł w czasie

i przeprowadzić rozmowy z Panem Trojanowskim. Decyzje tego typu należy podejmować spokojnie, bez pospiechu oraz po dokładnym przemyśleniu i przedyskutowaniu tematu przez całą Radę Miejską.

Radny S. Wojtuń powiedział, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego znalazł zakres czynności koordynatora. Znajduje sie w nim rejestracja imprez i organizacja planu wykorzystania pomieszczeń. Brak szerszych kompetencji uniemożliwia danie koordynatorowi jakiejkolwiek szansy.

Dodał też, że znalazł się w grupie trzech radnych, którzy uczestniczyli w spotkaniu

z Burmistrzem. Przy tej okazji padła propozycja rozszerzenia kompetencji Pana Trojanowskiego. Powiedział, że jego zdaniem, odpowiedź Burmistrza była jednoznaczna

z brakiem takiej możliwości.      

W poprzedniej kadencji, przy podejmowaniu decyzji o likwidacji ZDK, radni obawiali się

o zbyt wąski zakres czynności dla koordynatora. Okazuje się, że były to słuszne obawy.

Burmistrz powiedział, że nie wykluczył możliwości rozszerzenia kompetencji koordynatora. Powiedział jedynie, że za tymi kompetencjami muszą iść środki. Zwrócił się z zapytaniem, czy radni będą w stanie poprzeć taką inicjatywę, żeby pieniądze, które są obecnie

do dyspozycji Stowarzyszeń, przekazać dla koordynatora kultury, który przejmie obowiązki Stowarzyszeń. Radny W. Fidurski odpowiedział, że pieniądze pozostaną przy Stowarzyszeniach, a na działalność Domu Kultury mają zostać przeznaczone dodatkowe środki.

Utworzenie Domu Kultury spowoduje całe mnóstwo konfliktów. Zatrudnieni w nim pracownicy merytoryczni będą musieli posiadać środki finansowe i organizacyjne

do wykazania się. Wizja radnego K. Majewskiego, aby Stowarzyszenia występowały

o pieniądze na działalność artystyczną,  kulturalną, czy rozrywkową, jest absurdalna. Będzie to forma konkurencji i walki pomiędzy ZDK oraz Stowarzyszeniami o organizację imprez. Wyraził przekonanie, że ten system nie zda egzaminu.

Powiedział też radnemu W. Fidurskiemu, że instytucja kultury rządzi się swoimi prawami

i ani Burmistrz, ani Rada Miejska, nie będą mieli wpływu na pracę Dyrektora Domu Kultury. Dyrektor ustala budżet, otrzymując dotacje i operuje środkami własnymi. Innych kompetencji nie ma. Działacze kultury powinni wiedzieć, że polega ona na polega ona na podejmowaniu suwerennych i swobodnych decyzji. Tak powinno to funkcjonować obecnie. Jeżeli jest inaczej, to należy szukać przyczyn takiego stanu rzeczy. Powołanie Złotowskiego Domu Kultury nie zmieni niczego w tej kwestii.   

Radny W. Fidurski poinformował, że Komisja Oświaty wnioskowała o przeznaczenie 20 tys. zł. na imprezy pilotowane. Poziom szczegółowości budżetu nie ukazuje większych szczegółów dotyczących celu przeznaczenia tej kwoty. Minęło już ponad pół roku od czasu uchwalenia tego budżetu. Zwrócił się z zapytaniem do Pana Trojanowskiego, na jaki cel środki te zostaną przeznaczone i jakie działania zostały podjęte w tym kierunku.

Burmistrz ponownie zwrócił się z zapytaniem do radnego K. Majewskiego o to, jakie kompetencje powinny zostać przyznane Panu Trojanowskiemu.

Radny K. Majewski powiedział, że nie będzie stawiał zarzutów działaczom kultury. Dodał,

że ludzie ci przy organizacji imprez w większości działają społecznie.

Burmistrz powtórzył pytanie, jakie kompetencje należy przypisać koordynatorowi, żeby kultura lepiej funkcjonowała.

Radny K. Majewski powiedział, że potrzebna jest osoba posiadająca kompetencje

do organizowania kultury. W tej chwili z inicjatywą taką wychodzą Stowarzyszenia. Wypełniają one pewna lukę, jednak nadal pozostaje szereg działań, które nie są przez nikogo podejmowane. Wszelkie decyzje dotyczące kultury, przy pomocy koordynatora podejmuje obecnie Burmistrz. Następnie prowadzone są rozmowy z prezesami Stowarzyszeń, prowadzone są one zawsze na ostatnia chwilę. Brakuje porządnej organizacji i informacji,

co powoduje złe funkcjonowanie kultury. Pomiędzy prezesami kultury, czy działaczami kultury prowadzone są  rozmowy, których następstwem są pewne niedomówienia.

Burmistrz poprosił radego K. Majewskiego o przedstawienie konkretnych niedomówień,

do jakich dochodzi. Powiedział, że radny K. Majewski stawia tezę, nie uzasadniając jej i nie mówiąc o faktach. Ponownie zapytał też, jakie kompetencje powinny zostać przypisane Panu Trojanowskiemu, aby mógł on pełnić funkcję, do jakiej radny Majewski go przewiduje.

Radny K. Nurczyk powiedział, że w przypadku podjęcia przez Radę Miejska tejże uchwały, kandydatura Pana Trojanowskiego w konkursie na stanowisko dyrektora ZDK nie jest wykluczona. Być może byłaby to bardzo dobra okazja na udowodnienie posiadania przez Pana Trojanowskiego bardzo rozległych kontaktów w środowisku kulturalnym oraz posiadania przez niego świetnych wizji tworzenia kultury.

Dodał również, że grupa wnioskodawców tego projektu uchwały jest przedstawicielami części społeczeństwa. Temat ten ciągle powraca, spowodowane jest to niepokojami społecznymi w tej kwestii. Przede wszystkim brakuje informacji na temat wydarzeń kulturalnych. Na posiedzeniu jednej z Komisji pojawił się pomysł rozwiązania tego problemu poprzez ustawienie elektronicznej tablicy ogłoszeniowej. Być może pomysł ten zostanie wykorzystany przez dyrektora ZDK. Wyraził również przekonanie, że konieczne jest powołanie dyrektora, który będzie odpowiedzialny za poziom kultury w mieście. Zastosowane dotychczas rozwiązanie nie zdało egzaminu. Dodał też, że publiczne wytykanie popełnianych przez Pana Trojanowskiego błędów byłoby bardzo nieeleganckie.

L. Trojanowski powiedział, że problem, z którym mamy obecnie do czynienia nie sprowadza się ani do jego osoby, ani też do pomysłu utworzenia Domu Kultury. To formuła, w której obecnie działamy jest problemem. Podziękował za miłe słowa ze strony radnego

J. Lewandowskiego. Następnie powiedział, że należy się zastanowić nad tym, co będzie najlepsze dla Miasta i jego mieszkańców. Nie trzeba wydawać 100 tys. zł. na obsługę biurową. Lepszym pomysłem byłoby przeznaczenie tych pieniędzy na tworzenie pracowni

i organizowanie imprez kulturalnych na wysokim poziomie. Dziś możliwe jest ogłaszanie przetargów na określone zadania kulturalne. Nie ma potrzeby powracania do tego co było kiedyś. Obecnie panujący system ocenił jako dobry i pozwalający na pełną kontrolę oraz korektę źle podjętych decyzji. Ani dyrektor, ani też księgowa nie będą tworzyć kultury. Zadanie to jest w rekach działaczy kulturalnych, których w naszym rejonie jest ok. 400. Osoby te uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i udzielają się artystycznie. Utworzenie Domu Kultury spacyfikuje to środowisko. Wyraził opinię, że lepszym rozwiązaniem będzie przeznaczenie tych pieniędzy bezpośrednio na kulturę, sterując tym, co chcemy osiągnąć,

a nie wyrzucanie ich w błoto.

Radny Z. Muzioł powiedział, że każdy radny miał możliwość wyrażenia swojej opinii

w sprawie tego projektu uchwały. Rozmowy na ten temat odbywały się na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej. Następnie zgodził się z wypowiedzią radnego

J. Lewandowskiego, dotyczącą Pana Trojanowskiego. Dodał, że podziwia koordynatora, zawsze jest on miły i życzliwy, bardzo angażuje się w wykonywana pracę i potrafi pracować bardzo ciężko, angażując się również w takie czynności jak malowanie, czy ustawianie scen. Wyraził zdanie, ze właśnie taka osoba powinna zostać dyrektorem ZDK. Pan Trojanowski zna potrzeby kultury.

Radny J. Lewandowski powiedział, że Rada Miejska powinna działać jako całość. Powinny zostać przeprowadzone rozmowy wśród wszystkich radnych, obecnie na całą Radę zostały narzucone pewne decyzje, podjęte większością głosów. Wyraził również zadowolenie

z poparcia radnego Z. Muzioła dla Pana Trojanowskiego. Zaproponował nie ogłaszać konkursu na stanowisko dyrektora ZDK. Pan Trojanowski powiedział, że obecnie mamy wolność i posiadamy możliwość swobodnego decydowania w kwestii kultury. Powiedział, że można się w tej kwestii porozumieć, można rozważyć zatrudnienie dodatkowych kilku osób odpowiedzialnych za kulturę w mieście.

Radny K. Majewski powiedział, że radny J. Lewandowski nie rozumie w jaki sposób kultura funkcjonuje. Pan Trojanowski nie posiada kompetencji do organizowania kultury

i niemożliwe jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

Burmistrz ponownie poprosił o przedstawienie kompetencji, jakie powinien otrzymać koordynator.

Radny K. Majewski powiedział, że chodzi o kompetencje, które umożliwiałyby organizowanie imprez kulturalnych i kultury w mieście. W tej chwili koordynator może jedynie dysponować wykorzystaniem pomieszczeń i budynku Domu Kultury.

Radny S. Pikulik powiedział, że sytuacja kultury jest bardzo skomplikowana. Wszyscy spodziewają się, że utworzenie Złotowskiego Domu Kultury spowoduje poprawę tej sytuacji. Posiadamy jednak wiedzę co do sytuacji, do jakiej doszło w kulturze przed laty oraz jaka sytuacja jest obecnie. Możemy również porównać wysokość przeznaczanych na kulturę środków finansowych. Nikt również nie wspomina o Stowarzyszeniach. Dom Kultury pozbawi je wszelkich środków, co będzie jednoznaczne z koniecznością zaprzestania przez nie prowadzenia działalności. Zadanie jakie zostanie postawione przed ewentualnym dyrektorem ZDK jest praktycznie niewykonalne, chyba , że na kulturę przeznaczy się środki w wysokości połowy budżetu. Pieniądze te należy jednak szanować. Obecnie również organizuje się imprezy kulturalne, z których jedne cieszą się powodzeniem, a inne nie. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce po powołaniu Domu Kultury. Ludzie posiadają możliwość wyboru imprez kulturalnych w jakich mają zamiar uczestniczyć, choćby odbywających się poza terenem Złotowa i wolny dostęp do nich. Złotów jest zbyt małym miastem na organizowanie wielkich, masowych imprez. Euro – Eco Meeting jest wyjątkiem, jest to bowiem impreza o szerszym zasięgu. Wyraził zdanie, że nie należy podcinać skrzydeł osobom zaangażowanym w kulturę, gdyż spowoduje to jej obumarcie.

Dodał też, że budynek Domu Kultury jest obecnie wykorzystywany maksymalnie, dzieje się w nim bardzo wiele. Z urzędników nie będzie twórców kultury, jest to oczywiste. Organizowanie imprez przez Stowarzyszenia powoduje wysoką frekwencję na nich. Każde Stowarzyszenie posiada bowiem swoją grupę fanów, a każda z tych grup posiada odmienne zainteresowania. Wyraził zdanie, że wnioskodawcy podpisani pod tym projektem uchwały też nie wszyscy są w pełni przekonani co do słuszności podjętej przez siebie decyzji. Radny K. Majewski jest głównym inicjatorem utworzenia ZDK, nie potrafi on jednak przewidzieć skutków jakie spowoduje ten krok.  W całej Polsce istnieje problem kultury, a oparcie jej na administracji nie jest dobrym rozwiązaniem. Kultura jest bardzo trudną działką, jest zbyt wiele różnych oczekiwań w tym zakresie. Przyjęte rozwiązanie na dobrą sprawę zaczyna dopiero działać, należy dociągnąć drobne niedoskonałości i uzbroić się w cierpliwość. Większość organizowanych imprez działa dobrze i cieszy się wysoką frekwencją.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że cały komitet wyborczy PiS miał w swoich hasłach wyborczych reaktywację Domu Kultury. Wyborcy wiedzieli o tym i głosując podjęli świadomą decyzję.

Następnie powiedziała, że nikt z radnych nie wniósł żadnych uwag do Statutu. Par. 24 Statutu mówi, że radny ma prawo wystąpienia na dany temat i prawo do jednej repliki,

nie przekraczającej 1 min. Nie dotyczy to radnego występującego w imieniu Komisji

lub Klubu.

Radny A. Kosiba złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji na ten temat.

Przewodnicząca Rady poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie.

Wniosek o zamkniecie dyskusji na temat utworzenia Złotowskiego Domu Kultury został przez Radę Miejską przyjęty większością głosów (7 głosów „za”, przy 4-ch „przeciw”

i 3-ch „wstrzymujących się”). 

Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – cztery pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego zapoznała się z nim i nie zajęła stanowiska, natomiast Komisja Finansów nie głosowała projektu uchwały, ze względu na wcześniejsze przyjecie wniosku,

o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.      

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki

w par. 5 pkt. 5 Statutu Złotowskiego Domu Kultury w brzmieniu: „ Złotowski Dom Kultury może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty z tytułu prowadzonej działalności, a uzyskane wpływy przeznaczać na działalność statutową”.

W wyniku głosowania (8 głosami „za”, przy 4 – ch „przeciw” i 2 – ch „wstrzymujących się”) poprawka została wprowadzona do Statutu.

W dalszej części Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 – ciu przeciw i 1 – wstrzymał

się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/104/08 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjecie uchwały w sprawie uznania skargi Pana Kazimierza Rybarczyka na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na poprzedniej sesji zostało przedstawione Radzie Miejskiej  stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Zgodnie z przepisami prawa Rada Miejska powinna podjąć uchwałę w sprawie uznania skargi za zasadną, czy też bezzasadną. Do uzasadnienia, jakie zostało przedstawione Radzie przez Komisję Rewizyjną, wpłynęło również pismo określające stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie uznania tej skargi

za bezzasadną. Stanowisko Burmistrza zawarte jest w końcówce tego pisma, które mówi,

że: „przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie pod względem formalno-prawnym, natomiast z opinii prawnej zatrudnionego w Urzędzie Miejskim aplikanta radcowskiego Pawła Tabora wynika, że skarga   jest bezzasadna, z uwagi na brak podstaw do stosowania w niniejszej sprawie, niebędącej sprawą administracyjną, przepisów KPA dotyczących terminów załatwiania spraw. Biorąc powyższe pod uwagę, uważam,

że projekt uchwały nie powinien trafić na obrady Rady miejskiej i wnoszę o jego wycofanie”.                  

Radny W. Fidurski powiedział, że Komisja Rewizyjna zajęła się tą skargą i ustaliła następujący stan faktyczny. Dnia 9 lutego 2008 roku Państwo Rybarczyk wystosowali pismo do Burmistrza, w którym sformułowali szereg kilkunastu pytań. Z powodu braku odpowiedzi ze strony Burmistrza przez okres 2 – ch miesięcy, skierowali zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego na bezczynność Burmistrza. Skarga ta została skierowana do rozpatrzenia, według właściwości przez Radę Miejska w Złotowie.

W dniu 14 maja 2008 roku Burmistrz skierował odpowiedź na pismo Państwa Rybarczyk. Według dokonanej przez Komisję Rewizyjną, przy pomocy radcy prawnego, oceny – pismo to nie wszczyna postępowania administracyjnego, wobec czego przepisy KPA nie mają

w tym przypadku zastosowania. Jednak Komisja Rewizyjna analizując tą całą sytuację uznała, że według panujących zasad międzyludzkich na pisma należy odpowiadać.

Trzy miesiące to również zbyt długi okres na oczekiwanie na taką odpowiedź.

Art. 8 KPA mówi, że organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębić zaufanie obywateli do organów państwa oraz świadomość

i kulturę prawną obywateli.

W ocenie Komisji Rewizyjnej odpowiedź Burmistrza po upływie ponad 3 m – cy stanowi poważne naruszenie tej zasady, stąd Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała złożona skargę za zasadną.

Następnie wyraził zdanie, że należy ocenić, czy Burmistrz ma odpowiadać na pisma,

czy też nie.  Zgodnie z prawem nie musiał bowiem na nie odpowiadać. Należy jednak dążyć

do nawiązania dialogu pomiędzy Urzędem, a obywatelami. Uznanie tej skargi za zasadną będzie forma opowiedzenia się za tym dialogiem.

Dodał też, że na sesji 3 miesiące temu osobiście złożył interpelację w sprawie prowadzenia książki obiektu dla mostu na rzece Głomii oraz w sprawie jego badania technicznego.

Do dziś, pomimo obietnicy Burmistrza, nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie.

Burmistrz ocenił postępowanie Komisji Rewizyjnej jako tendencyjne. Nie miała ona czasu, albo nie chciała zapoznać się ze stanowiskiem drugiej strony. Komisja oceniła skargę

za zasadną, nie odnosząc się nawet do jej meritum. Skarga bowiem jedynie w jednej części dotyczy nieterminowej odpowiedzi na skierowane pismo. Zawartych jest w niej mnóstwo kłamliwych obelg. Zastępca Burmistrza kilkukrotnie wyjaśniał te problemy Panu Rybarczykowi. Nieprawdą jest, że skarga jest merytorycznie zasadna. Pan Rybarczyk jest jedną z wielu osób, z którymi wystąpił problem w realizacji planu zagospodarowania przestrzennego. Komisja Rewizyjna nie zwróciła się ani do Burmistrza, ani do Zastępcy Burmistrza, ani też do pracownic, które zajmowały się tą sprawą, z prośbą o udzielenie jakichkolwiek wyjaśnień w tym zakresie. Wyraził zdanie, że skarga ta jest bezzasadna. Pan Rybarczyk był wielokrotnie informowany w dotyczącej go sprawie. Przyznał, że odpowiedź powinna zostać udzielona w krótszym terminie i na pewno tak by się stało, gdyby nie ustne wyjaśnienia udzielane Panu Rybarczykowi na każdym etapie sprawy. Po nich uznano,

że sprawę tę można prowadzić w taki sposób, aby odnosiła się również do innych, związanych z tym planem zagospodarowania osób. Merytorycznie Pan Rybarczyk

był informowany na każdym etapie sprawy.

Radny W. Fidurski powiedział, że Komisja Rewizyjna nie odniosła się do meritum sprawy, jest ono  jej jednak znane. Zostało ono przedstawione zarówno przez Zastępcę Burmistrza, jak i przez Pana Rybarczyka. Wojewoda, podobnie jak Komisja Rewizyjna, stwierdził

i zakwalifikował tę sprawę jako skargę na bezczynność Burmistrza.     

Burmistrz odpowiedział, że Wojewoda nie mógł w inny sposób skierować tej skargi. Podejrzewał, że jest to skarga na bezczynność Burmistrza, dlatego skierował

ją do szczegółowego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Radny W. Fidurski powiedział, że Komisja odniosła się tylko do jednej sprawy – do sprawy odpowiedzi na złożone przez Pana Rybarczyka pismo.

Burmistrz zwrócił się z zapytaniem do radnego W. Fidurskiego o to dlaczego zwrócił się

z zapytaniem do Zastępcy Burmistrza o meritum sprawy, dopiero po podjęciu decyzji przez Komisję.

Radny W. Fidurski odpowiedział, że rozmowy na ten temat były prowadzone na długo przed podjęciem przez Komisję decyzji w tej sprawie. Meritum sprawy jest znane wszystkim członkom Komisji. Przyznał, że żądania Pana Rybarczyka są bezzasadne, domaga się

on bowiem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, który został już uchwalony przez Radę.

Chodzi jedynie o to, że pomiędzy obywatelem, a Urzędem powinien być prowadzony dialog.

Zastępca Burmistrza powiedział, że sprawa ta dotyczy również jego. Powiedział, że radny

W. Fidurski zwracał się do niego z zapytaniem, jak wygląda sprawa Pana Rybarczyka. Uzyskał wtedy odpowiedź, że Pan Rybarczyk otrzymał odpowiedź, a jej kopia znajduje się

w biurze Rady Miejskiej. To była cała rozmowa przeprowadzona na ten temat z radnym

W. Fidurskim. Ponadto powiedział, że Pan Rybarczyk w zażaleniu zarzucił mu kłamstwo, urzędnikom – samowolę i lekceważące traktowanie obywateli. Stwierdził również, że władze z uporem godniejszym lepszej sprawy dążą do pozbawienia go własności, co do części jego nieruchomości. Powiedział, że nie rozumie, jak Komisja mogła przejść obok tych oskarżeń obojętnie. W przypadku zbadania tej sprawy należałoby napisać wyciągnięte wnioski, zdecydowanie prostszym wyjściem jest nie badanie jej i odniesienie się wyłącznie

do terminu, którego na dobrą sprawę, według KPA, nie ma.

Radny K. Nurczyk zapytał, czy wcześniejsze wyjaśnienia udzielone zostały

Panu Rybarczykowi w formie ustnej oraz czy przez cały czas były prowadzone z nim dyskusje na ten temat.

Burmistrz odpowiedział, że Panu Rybarczykowi udzielano wyjaśnień na każdym etapie prowadzonej sprawy. Od pewnego momentu przestał on przyjmować przedstawiane mu argumenty.  Dodał, że Pan Rybarczyk napisał w swoim piśmie nieprawdę. Zwrócił się

z zapytaniem, jak powinna wyglądać odpowiedź na pytania Pana Rybarczyka. Został

on również poinformowany, że jeśli nie zgadza się z takim stanem rzeczy, to może wystąpić do Burmistrza o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Komisja Rewizyjna nie wzięła nawet tego pod uwagę.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że problem w tym przypadku polega również na sposobie interpretacji słowa bezczynność. Czy należy uznać, że Burmistrz w tej sprawie nic nie zrobił

i pominął merytoryczną stronę. Czy też bezczynność została zinterpretowana przez Komisję Rewizyjną jako brak odpowiedzi. Błąd tkwi w sztuce sformułowania tytułu skargi.

Rady A. Kosiba złożył formalny wniosek o zamknięcie dyskusji na ten temat

i przeprowadzenie głosowania w sprawie tego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji w tej sprawie.

Rada Miejska większością głosów ( 6 – za, 2 – przeciw, przy 6 – ciu wstrzymujących się) przyjęła złożony wniosek.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – Komisje Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Komisje Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego nie zajęły stanowiska

w tej sprawie, z powodu przyjęcia na nich wniosków o nierozpatrywanie tej sprawy i zdjęcie tego punktu z porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

Radny K. Brewka wyraził opinię, że w przypadku bezzasadnej skargi na Burmistrza,

ma on prawo  oczekiwać, że Rada Miejska stanie po jego stronie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w przypadku, jeśli w głosowaniu większość głosów będzie przeciw uznaniu skargi za zasadną, to Rada Miejska podejmie decyzję o uznaniu skargi za bezzasadną. Nie będzie już wtedy potrzeby głosowania drugiej uchwały

w tej sprawie. Taka odpowiedź, w formie uchwały zostanie również udzielona Panu Rybarczykowi.

W dalszej części Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały:

6 – za, 7 – przeciw, przy 1 – wstrzymującym się.       

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/105/08 w sprawie  uznania skargi Pana Kazimierza Rybarczyka na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.        

Punkt 14.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta.

Radnemu W. Fidurskiemu

W sprawie cen korzystania z urządzeń Miasta odpowiedział, że w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej została podjęta odpowiednia uchwała – obowiązuje ona i jest stosowana.

Radnemu K. Brewce

W sprawie zieleni na ul. Boh. Westerplatte powiedział, że idąc od strony dworca w kierunku miasta została ona wykonana po lewej stronie. Zły wpływ na jej stan mają panujące obecnie warunki atmosferyczne. Skutki suszy widoczne są na terenie całego miasta, cała zieleń jest zniszczona, nawet pomimo prób jej podlewania. Zniszczeń dokonują również szkodniki,

ich problem nasila się przy takiej pogodzie. Wykonanie zieleni zostało zlecone przy okazji budowy ul. Boh. Westerplatte. Wykonawca, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych będzie musiał to poprawić.

Taka sama sytuacja ma miejsce na Al. Piasta. Jest tam obecnie zakładane nawadnianie. Trwają prace układania rurociągów, które mają sie zakończyć w tym tygodniu. Wtedy planuje się wykonanie zieleni na tym odcinku.

W przypadku ul. Nowy Rynek trawa również została zasiana, ale z powodu złych warunków atmosferycznych nie wzeszła. Pierwotnie planowano tam zakup gotowej trawy,

ale odstąpiono od tego pomysłu, z powodu złych warunków pogodowych.

Radnemu Z. Muziołowi

W sprawie podłączeń do kanalizacji powtórzył, że ludziom, których problem ten dotyczy została przedstawiona pewna propozycja. Jeżeli wyrażą oni na nią zgodę, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby wykonać podłączenie do kanalizacji.

 

Radnemu K. Nurczykowi

1. Jeśli chodzi o parkomaty powiedział, że na następną sesję Rady Miejskiej zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. Zostaną w niej określone ceny parkowania

i miejsca płatnego parkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie wystąpiliśmy o opinie w tej sprawie do odpowiednich organów, stanowić one będą załączniki do tej uchwały.

2. Odnośnie ścieżki rowerowej przez rzekę Głomię powiedział, że wymaga to opracowania dokumentacji i uzyskania wszelkich zezwoleń. Dopiero wtedy możliwe będą bliższe rozmowy na  temat tej inwestycji. Wyraził zdanie, że powinno to nastąpić w przyszłym roku.     

Radnemu K. Majewskiemu

1. W sprawie przetargu na opracowanie dokumentacji na ul. Dwór Złotowski powiedział,

że zostały zlecone przetargi i muszą zostać one rozstrzygnięte. Dopiero wtedy dokona się oceny stanu finansów w tym rozdziale i wtedy podejmiemy decyzję o ogłoszeniu tego przetargu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba zwrócimy się do Rady o zwiększenie środków w tym rozdziale. Mówiąc szerzej, istnieje plan, żeby w sierpniu zwiększyć wydatki budżetu, aby możliwe było przygotowanie dokumentacji na roboty drogowe na rok przyszły, gdyż obecnie nie ma takiej dokumentacji.  

2. Odnośnie remontu dachu Sparty powiedział, że remont ten jest przygotowywany

i niebawem rozpoczną się tam prace.  

3. W sprawie mieszkania byłego skazanego powiedział, że jest to jego problem. Każde mieszkanie ma swojego lokatora, który musi je sobie przygotować we własnym zakresie.

Nie ma ani jakichkolwiek podstaw prawnych, nie istnieje również taka potrzeba, aby Miasto podejmowało działania w tym zakresie.

4. Jeśli chodzi o konkurs na dyrektora SP Nr 1 powiedział, że odbył sie on wczoraj. Komisja wskazała jedną osobę, jednak nie można jeszcze oficjalnie podać jej nazwiska, gdyż należy najpierw zasięgnąć opinii pozytywnego uzgodnienia Kuratorium Oświaty.

Radnemu S. Wojtuniowi

W sprawie przetargu na Skatepark powiedział, że został on rozstrzygnięty. Zgłosiły się dwie firmy z Krakowa. Oferta pierwszej opiewała na kwotę 55.700 zł., natomiast drugiej –

na 48.100 zł. Do końca lipca Skatepark ma zostać uruchomiony.

Następnie Burmistrz uzupełnił odpowiedź na interpelację radnego K. Nurczyka w sprawie mostu na rzece Głomia. Powiedział, że od strony technicznej jest to dość skomplikowana sprawa. Muszą tam zostać uzyskane odpowiednie pozwolenia oraz przede wszystkim wykonane badania gruntu, w celu oszacowania jak głęboko znajduje się grunt rodzimy – właściwy, na którym trzeba będzie oprzeć całą konstrukcję.

Dodał też, że przy okazji budowy kanalizacji w tym rejonie padła już propozycja podwieszenia ścieżki rowerowej. Wiązało się to z bardzo wysokimi kosztami realizacji, gdyż warunki gruntowe są tam bardzo trudne. Na skutek uzyskania tej opinii odstąpiono od tego pomysłu.

Radny K. Brewka w sprawie pasów zieleni dodał, że rozumie złe warunki atmosferyczne, jednak można by przynajmniej wyrównać ten teren.

Burmistrz odpowiedział, że po prawej stronie nie były wykonywane żadne prace, jedynie

po lewej stronie, od Dworca PKP w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza. Ocenił przeprowadzone dotychczas prace jako dobrze wykonane i nie budzące zastrzeżeń. Z powodu panujących warunków atmosferycznych wykonawca tego pasa zieleni odstąpił od dalszych prac. Wszystko to jednak zostanie na nowo zrobione.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że w tym miejscu miały zostać ustawione również ławki.

Burmistrz odpowiedział, że ławki zostały zamówione i maja się pojawić do EEM.

Radny Z. Muzioł ponownie zapytał, czy na ul. Nowy Rynek zostanie dowieziona ziemia

i usunięte kamienie.

Burmistrz odpowiedział, że jak najbardziej.

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. 

Punkt 15

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.  

  1. Przewodnicząca Rady:

1) Przekazała komunikat Burmistrza Miasta, że w dniach 4 – 6 lipca 2008 roku odbędzie się XIV edycja EEM.

2) Przekazała komunikat, że w dniu 25 czerwca 2008 roku, o godz. 15.00 odbędzie się sesja Rady Powiatu. 

3) Poinformowała, że termin kolejnej sesji nie został jeszcze uzgodniony

z Burmistrzem. Na pewno odbędzie się ona w ostatni wtorek sierpnia. O konkretnym terminie wszyscy radni zostaną poinformowani.

4) Poinformowała, że wpłynęło pismo ze Szpitala Powiatowego, informujące,

że od dnia 1 marca 2008 roku, na terenie Szpitala Powiatowego w Złotowie,

w Poradni Leczenia Uzależnień, odbywać się będą zajęcia edukacyjne

i terapeutyczne, prowadzone przez lekarzy psychologów i terapeutów dla osób uzależnionych i ich rodzin. Odbywać się one będą od pon. - pt., w godzinach

16.00 – 20.00. Będą to zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do radnej A. Andrzejewskiej, czy zajęcia

te są nadal prowadzone.

Radna A. Andrzejewska odpowiedziała, że tak. Osoby uzależnione są tam kierowane przez cały czas. Występuje coraz słabsze zainteresowanie tym tematem, zajęcia są jednak nadal prowadzone.

2. Radny W. Fidurski:

1)      Zwrócił sie do Burmistrza w sprawie drogi wiodącej do Amfiteatru. Powiedział,

że napisał w tej sprawie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w skutek czego poprawiono ten chodnik. Powiedział, że należałoby poprawić również choćby największe nierówności, jakie powstały pomiędzy ułożonymi płytami. Obecny ich stan grozi uszczerbkiem na zdrowiu spacerującym tam osobom.

2)     Złożył wniosek o uruchomienie w Złotowie klas sportowych przy szkołach. Przez okres wakacji Burmistrz przedstawiłby Komisji do kogo należy się zwrócić w tym celu i ile by to kosztowało. Komisja następnie mogłaby się nad tym zastanowić.

W jednej ze szkół mogłaby powstać klasa z rozszerzonym pływaniem, w innej –

z piłką nożną, czy lekkoatletyką oraz z siatkówką dla dziewcząt – w kolejnej. Dodał, że nie będzie to możliwe we wrześniu tego roku, ale być może w roku przyszłym. Powiedział, że posiada wiedzę, iż subwencja na takie klasy jest wyższa.

3. Radny K. Brewka:

Zwrócił uwagę na na niebezpieczna sytuację, do jakiej dochodzi na ul. Krzywoustego.

Z prawej strony jest tam parking, natomiast z lewej strony, wzdłuż chodnika również parkowane są samochody. Jeśli na tej ulicy ma się odbywać ruch obustronny,

to obecna sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Zaproponował rozwiązanie tego problemu poprzez ustawienie znaku zakazującego parkowania po lewej stronie tej ulicy. Poprosił o sprawdzenie tego przez osobę merytorycznie zainteresowaną

            w Urzędzie i rozwiązanie tego problemu.

4. Radny J. Lewandowski:

Zasygnalizował problem organizacji wjazdów i wyjazdów w Złotowie. Auta większe niż osobowe nie mogą się w nich zmieścić. Powiedział, że powinny zniknąć betonowe słupy umieszczone przy wyjeździe z basenu. W tym miejscu wystarczyłby znak nakazu wyjazdu z basenu w lewą stronę, w kierunku ronda.

Dodał też, że autobusy wyjeżdżające z basenu blokują cały ruch. Jest w Złotowie wyznaczony parking dla samochodów ciężarowych i autobusów. Zwrócił się

z zapytaniem, czy istnieje możliwość ustawienia odpowiednich znaków przed wjazdem do Złotowa, które będą kierowały samochody ciężarowe i autobusy na odpowiednie parkingi dla nich przeznaczone. Umożliwiłoby to uporządkowanie tej kwestii.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o losy gruzowiska na terenie byłego tartaku.

Zastępca Burmistrza powiedział, że Pan Włodarczyk obiecał, że w najbliższym czasie ma przyjechać kruszarka i w terminie 10 dni cały ten gruz ma zniknąć. Dodał, że nie wierzy,

że będzie to możliwe w tak krótkim czasie.

Przewodnicząca dodała, że mieszkańcy tej okolicy tracą już resztki cierpliwości.

Punkt 16.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 12.30 zamknęła

XXI sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

 

 

 

 

Protokołowała:

K. Sudoł

 

Sekretarz obrad

 

Krzysztof Nurczyk

 

                                   Przewodnicząca

                                                                                              Rady Miejskiej

 

                                                                                              Barbara Chorabik