Uchwała nr XVI.130.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji

Uchwała nr XVI.131.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

Uchwała nr XVI.132.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025

Uchwała nr XVI.133.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała nr XVI.134.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Uchwała nr XVI.135.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Uchwała nr XVI.136.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

Uchwała nr XVI.137.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII.264.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów

Uchwała nr XVI.138.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej

Uchwała nr XVI.139.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Złotów

Uchwała nr XVI.140.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości Kierownikowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie

Uchwała nr XVI.141.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie 

Uchwała nr XVI.142.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie uchwały nr VI/34/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ws. stwierdzenia nieważności uchwały nr XVI.142.2020 Rady Miejskiej w Złotowie o zmianie uchwały nr VI/34/03 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasto Złotów

Apel Rady Miejskiej w Złotowie do parlamentarzystów Okręgu Nr 38 do Sejmu i Okręgów Nr 88 i 89 do Senatu w sprawie obniżenia opłaty sądowej pobieranej za wykreślenie hipoteki z tytułu roszczenia o zapłatę za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

Głosowania XVI sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 6 maja 2020 r.