Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na budowę i remont drogi gminnej ulicy Nieznanego Żołnierza w Złotowie - I i II etap

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie

Tytuł przetargu:
Budowa i remont drogi gminnej ulicy Nieznanego Żołnierza w Złotowie - I i II etap

CPV:
45.23.31.40-2;.45.23.31.61-5;45.23.31.61-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: - warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty, - warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki: a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje, b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II). Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków. Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania..

Termin realizacji:
Do dnia 31.05.2009

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-10-01 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-10-01 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 02 suterena

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
46.000,00 zł

Uwagi:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 46.000,00 PLN (słownie: czterdzieści sześć tysięcy 00/100 złotych). 2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA-Nieznanego Żołnierza_09_2008 (274kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKROJE-PDF (380.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01Tabela - Roboty ziemne etap I (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02Tabela - Roboty ziemne etap II (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03Tabela - Roboty ziemne nasypy (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS_WYK (169.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZEST_ROBÓT_E_I (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZEST_ROBÓT_E_II (87.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.00.00.00 Warunki ogólne (295kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.01.01.00 Odtworzenie trasy (146.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.01.02.01.10 Wycinka drzew i karczowanie pni (127.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg (141.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.02.01.01.12 Wykonanie wykopów w gruntach (147.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.02.03.01.14 Wykonanie nasypów (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa (153.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.03.02.01.72 Regulacja pionowa urządzeń (124.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.04.02.01.00 Warstwa odsączająca (170.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstruk (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.04.04.02.12 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (191.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.04.05.01.00 Ulepszone podłoże z gruntu satb. cementem (229kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.04.08.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (239.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.05.03.05.15 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (ścieralna ścieralna) (217.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.05.03.23.12 Nawierzchnia z kostki betonowej (151.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.06.01.01.21 Humusowanie z obsianiem trawą (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.07.02.01.11 Oznakowanie pionowe (156.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.08.01.01.11 Ustawienie krawężników betonowych (164.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.08.03.01.11 Ustawienieobrzeży betonowych (162.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.08.05.01 Ścieki pref. z elem. betonowych (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ul N. Żołnierza ETAP I ŚLEPY (70.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ul N. Żołnierza ETAP II SLEPY (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NZ_SYTUACJA etap 1-PDF (806.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NZ_SZCZEGÓŁ_etap_1-PDF (392.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS_I (136.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NZ_SYTUACJA etap 2_-PDF (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NZ_SZCZEGÓŁ_ETAP_2-PDF (405.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INF_BIOZ (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS_II (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny - oznakowanie (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RUCHU-PDF (351.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-09-10 15:06:12
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-09-10 15:38:16
Ostatnia zmiana:2008-11-21 16:54:31
Ilość wyświetleń:2707

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij