USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

Karta usług nr GPiK-DWZ-08

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
• kopia mapy zasadniczej w skali 1:500* lub 1:1000*, a dla inwestycji liniowej w skali 1:2000* (załączona mapa nie może być mniejsza niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 50 metrów);
• plan zagospodarowania terenu;
• koncepcja urbanistyczno-architektoniczną wraz z opisem;
• zapewnienia o możliwości przyłączenia inwestycji do sieci infrastruktury technicznej (o ile dotyczy);
• w odniesieniu do  inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, należy do wniosku dołączyć  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. OPŁATY
Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 598 zł.

Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:
• w poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00;
• od wtorku do czwartku od godziny 8:00 do godziny 15:00;
• w piątek od godziny 8:00 do godziny 14:00;

bądź przelewem na rachunek  bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

Opłat można dokonywać również bezpośrednio w:
• SBL O/Złotów al. Piasta 46, (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od  8:15 do 15:00, wtorek  od 8:15 do 16:00;
• Punkt kasowy SBL O/Złotów al. Mickiewicza 28 (czynny od 9:15 do 17:00);

Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.

W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić czynność podlegającą opłacie. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.
    
ZWOLNIENIA
Nie podlega opłacie wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- pod warunkiem wzajemności  państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie maja miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności  urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów.

5. OSOBA DO KONTAKTU
Maciej Hermann, tel. 67 263 26 40 wew. 31, e-mail: m.hermann@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia:
• niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
• w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
• w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE
• Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie przyspieszyć sprawę.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku w niniejszej sprawie. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów i wynika z przepisów prawa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9. WZORY WNIOSKÓW

Sposób wypełnienia wniosku i pomocne dokumenty pod ponizszym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

Pobierz wniosek w wesji doc.

Pobierz wniosek w wesji pdf.