Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zespołu garaży oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 167/5 przy ul. Sienkiewicza w Złotowie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Zamawiający:
Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piasta 1

77-400 Złotów


Tytuł przetargu:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zespołu garaży oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 167/5 przy ul. Sienkiewicza w Złotowie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie"

CPV:
45.21.10.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.30.00-2, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.31.40-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 350 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) –
Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik robót budowlanych, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba - 5 lat – 5 lat –podstawa dysponowania.
2. Kierownik robot elektrycznych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
3. Kierownik robót instalacyjnych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedna osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności drogowej i elektrycznej.
Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Stanowisko określone powyżej może zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2272).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminem,
przy czym jako maksymalny termin wykonania Zamawiający określił – 30 września 2021 r., a minimalny
określił – 31 lipca 2021 r.


Osoba odpowiedzialna:
Prezes Zarządu – Przemysław Pająk

Miejsce składania ofert:
Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie)


Oferty można składać do:
2020-03-31 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-03-31 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena Urzędu Miejskiego w Złotowie)


Kryteria wyboru:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie trzy kryteria oceny oferty, tj.:
- cena ofertowa brutto: 60%,
- termin wykonania zamówienia: 20%,
- okres gwarancji i rękojmi: 20%


Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy zł 00/100).

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - str. 1 (334.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Złotowskie TBS - ul. Sienkiewicza (402.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV.1. Wzór umowy - Złotowskie TBS ul. Sienkiewicza (203.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV.2. HARMONOGRAM (17.4kB) Zapisz dokument  
V.1. Specyfikacja Techniczna część budowlana (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.2. ST-1 specyfikacja_sanitarne (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.3. ST-2 Specyfikacja elektryczna (256.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.4. ST-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA w zakresie różnych nawierzchni (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI.1. Budynek mieszkalny - inst. elektryczna (10.2MB) Zapisz dokument  
VI.2. Budynek mieszkalny - inst. sanitarna (10.4MB) Zapisz dokument  
VI.3. Budynek wielorodzinny - architektura i konstrukcja (11MB) Zapisz dokument  
VI.4. Zespół garaży - architektura i konstrukcja (871.6kB) Zapisz dokument  
VI.5. Instalacja elektryczna - Zespół garaży (315.7kB) Zapisz dokument  
VI.6. Budynek gospodarczy - architektura i konstrukcja (943.2kB) Zapisz dokument  
VI.7. Istalacja elektryczna - budynek gospodarczy (330kB) Zapisz dokument  
VI.8. Badanie geotechniczne (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.1. Budynek wielorodzinny (315.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.2. Zespół garaży oraz budynek gospodarczy (267.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VII.3. Kosztorys elektryczny - budynek wielorodzinny, garaże, bud. gospodarczy (315.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie (394kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ (795.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania 2 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. 2. Przekrój konstrukcyjny-utwardzenia (106kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. 2. Szczegół - ogrodzenie (142.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania 3 (485.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania 4 (367.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania 5 (503kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania 6 (513.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki i formularz ofertowy - wersja edytowalna (46.4kB) Zapisz dokument  
Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 (666.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (797.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (110.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2020-03-16 10:22:30
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2020-03-16 12:44:17
Ostatnia zmiana:2020-05-06 12:37:37
Ilość wyświetleń:905

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij