Zamawiający:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złotowie

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na na przebudowę – modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.350 tys. euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach
publicznych oraz spełniają następujące warunki:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności - Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców w całości.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane
zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum trzy roboty budowlane o wartości robót nie mniejszej niż 150 000 PLN
brutto każda, polegające na budowie/przebudowie boisk sportowych o nawierzchni
poliuretanowej. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. Jako
wykonanie zadania rozumie się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót
lub równoważnego dokumentu. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości – wykaz robót
budowlanych zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2) lit b).
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i
zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy
powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
SP.272.1.2020
8
a. w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się Wykonawca
realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone
w lit. a) wspólnie z innym podmiotem, nieubiegającym się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał
Wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót
budowlanych;
b. w przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o
których mowa w lit. a) były realizowane przez Wykonawcę wspólnie z innym
podmiotem, nieubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie
uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych;
c. jeżeli Wykonawca lub podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się
wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, Zamawiający uzna
robotę budowlaną, o której mowa w lit. a) za spełniającą warunek, jeżeli robota ta
będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w lit. a);
d. Zamawiający uwzględni tylko zadania prawidłowo ukończone tj. takie, dla których
wydano ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na
użytkowanie nie było wymagane – wobec których organ nadzoru budowlanego nie
wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane zwane dalej „Prawem budowlanym” lub dla których wydano
zaświadczenie o braku podstaw o wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54
ust. 2 ustawy Prawo budowlane albo dla których wydano inny równoważny
dokument/dokumenty, zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały wykonane
wykazywane roboty budowlane);
e. w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie
w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut
NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia
postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.
Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający
przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w
jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty
wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona
przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego
miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli
Kursów Narodowego Banku Polskiego.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisku
kierownika budowy – wykaz osób zgodny z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2) lit c):
a. Kierownik Budowy:
Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz
posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji minimum jednej roboty
budowlanej obejmującej wykonanie boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót;


Termin realizacji:
do dnia 30.07.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów, sekretariat

Oferty można składać do:
2020-03-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-03-24 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-
400 Złotów, pokój 105C.


Kryteria wyboru:
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej gwarancji 40,00


Wadium:
Zamawiający nie żada wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące