Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Pielęgnacja zieleni miejskiej i utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta Złotowa”

CPV:
77.31.41.00-5, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 214 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku usług okresowych również wykonuje): - co najmniej trzema usługami o podobnym charakterze, odpowiadającym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych usług Wykonawca musi przedstawić wykaz tych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz dowodów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji gdy realizacja dotyczyła Zamawiającego.

2.2.3. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
Wykonawca musi mieć do dyspozycji następujący sprzęt, narzędzia, wyposażenie i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 3 samobieżne kosiarki do trawy, w tym co najmniej 1z koszem do zbierania wykoszonej trawy, co najmniej 4 wykaszarki ręczne, ciągnikową kosiarkę rotacyjną,

2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w punkcie 2.2.


Termin realizacji:
od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-03-16 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-03-16 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Cena - 100 %

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)


Firmy uczestniczące