Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez  

Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług nr SO-USC-06

 

1.    PODSTAWA PRAWNA

·         Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

 

2.    WYMAGANE DOKUMENTY

·         Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

·         Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

·         Nieletnie osoby załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

 

Dotyczy cudzoziemców:

·        dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport lub karta pobytu;

·       odpis aktu rodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia wraz z tłumaczeniem  wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

·       zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

·        Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa.

·        W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję w sprawie wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego przez złożenie stosownego oświadczenia. Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków. Istnieje natomiast możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

 

·         Okres ważności zapewnienia- 6 miesięcy.

 

3.    OPŁATY

   84,00 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

 

    Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w  godzinach:
                             poniedziałek od 8:00 do 16:00,        od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00,       piątek od 8:00 do 14:00,

    bądź przelewem na rachunek  bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie  o numerze:                           
    96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

   

    z zagranicy: PL SWIFT: GBWCPLPPXXX 96 8941 0006 4975 2000 0010

   

    Opłat można dokonywać bezpośrednio w:
          SBL O/Złotów aleja Piasta 46.
          Godziny otwarcia kasy od pon. do pt. 8:00 do 14:00
          SBL O/Złotów Filia w Złotowie al. Mickiewicza 24
          czynna od 9:15 do 17:00.
          SBL O/Złotów Punkt kasowy ul. Dworzaczka 4
          czynny od 9:30 do 17:00.

    

    W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu  należy określić, czego opłata dotyczy.

    Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.

 

4.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

   Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie

   aleja Piasta 1

   77 – 400 Złotów

   pokój 25, I piętro 

 

   lub dowolny urząd stanu cywilnego

 

5.    OSOBY DO KONTAKTU

  tel. 67 263 25 46 lub 263 26 40 wew. 34

          Barbara Narloch – Kierownik USC                        e-mail: b.narloch@zlotow.pl

  Magdalena Kosiba – Z-ca Kierownika USC        e-mail: m.kosiba@zlotow.pl

 

6.    SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

            Podczas składania zapewnień ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

            Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa.

7.    TRYB ODWOŁAWCZY

   Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

 

8.    INFORMACJE DODATKOWE

·       Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienia w obecności tłumacza.

·       Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły  kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

·       Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

·       Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem po ocenie wniosku pod kątem spełnienia wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Zawarcie małżeństwa poza Urzędem podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1.000 zł.

·       W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z wyżej wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych. 

 

9.    WZORY WNIOSKÓW

            Brak.