Uchwała nr XIII.116.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XIII.117.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025

Uchwała nr XIII.118.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa

Uchwała nr XIII.119.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Złotowa 

Uchwała nr XIII.120.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2020 roku 

Uchwała nr XIII.121.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Złotowskiego Domu Kultury 

Uchwała nr XIII.122.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

Uchwała nr XIII.123.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Złotowskiego Domu Kultury

Głosowania XIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 10 lutego 2020 r.