Nadanie nazwiska dziecku w przypadku zawarcia małżeństwa

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez  

Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług nr SO-USC-04

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.),
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Do wglądu dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

3. OPŁATY
 Opłaty skarbowej nie pobiera się.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
 Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie
 aleja Piasta 1
 77 – 400 Złotów
 pokój 25, I piętro 

 lub dowolny urząd stanu cywilnego

5. OSOBY DO KONTAKTU
 tel. 67 263 25 46 lub 263 26 40 wew. 34 
 Barbara Narloch – Kierownik USC                        e-mail: b.narloch@zlotow.pl
 Magdalena Kosiba – Z-ca Kierownika USC          e-mail: m.kosiba@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
 Sprawa załatwiana niezwłocznie

7. TRYB ODWOŁAWCZY
 Nie przysługuje.

8. INFORMACJE DODATKOWE
• Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
• Nadanie nazwiska dziecku w przypadku zawarcia małżeństwa nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
• Oświadczenie o nadanie nazwiska dziecku w przypadku zawarcia małżeństwa, można złożyć przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
• Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
• Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda, wyrażona osobiście. Tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.

 

       9. WZORY WNIOSKÓW
            Brak.