Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez  

Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług nr SO-USC-02

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.).
• Ustawa 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie  dokumenty tożsamości
• Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik USC sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
• Urodzenie dziecka rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zdarzenia (urodzenia).
• W przypadku urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim proszę o zapoznanie się z kartą usług „Uznanie ojcostwa”.

Zgłoszenia dokonują:
• matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
• matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
• w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki
• zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika
• zgłoszenie urodzenia dokumentuje się w formie protokołu, który jest podpisywany przez osobę zgłaszającą i kierownika urzędu stanu cywilnego
• matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego


3. OPŁATY
 Zwolnione z opłaty skarbowej.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
 Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie
 aleja Piasta 1
 77 – 400 Złotów
 pokój 25, I piętro.

5. OSOBY DO KONTAKTU
 tel. 67 263 25 46 lub 263 26 40 wew. 34 
 Barbara Narloch – Kierownik USC                        e-mail: b.narloch@zlotow.pl
 Magdalena Kosiba – Z-ca Kierownika USC          e-mail: m.kosiba@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
 Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeżeli zgłoszenie  urodzenia nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego - w następnym dniu  roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.
 Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza się akt  urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
 Nie przysługuje.

8. INFORMACJE DODATKOWE
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony aktu rodzenia oraz  powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.

9. WZORY WNIOSKÓW
 Brak.