Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Dowód osobisty

 

Wydanie dowodu osobistego

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez referat Spraw Obywatelskich


Karta usług nr SO-DO

 

1. PODSTAWA PRAWNA
  
  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
    • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu,
    • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
    • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

 

2. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o wydanie / wymianę dowodu osobistego składa się w siedzibie organu dowolnej gminy osobiście lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Uwaga: osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

 1. jedna kolorowa fotografia, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Dopuszcza się fotografię:

 • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,

 • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami – dot. osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie w/w wymogów i dziecka do lat 5.

 1. dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,

 2. dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (do wglądu),

 3. skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL,

 4. dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.


Do wniosku złożonego w postaci elektronicznej należy załączyć:

 • plik z aktualnym kolorowym zdjęciem o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającej wymogi, o których mowa powyżej,

 • zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem – powinny być odwzorowane cyfrowo, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

(oryginały tych dokumentów przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego).

3. OPŁATY

Nie pobiera się. Dowód osobisty jest bezpłatny.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów

Sala Bezpośredniej Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5  w godz.:

            od 8:00  do 16:00 – w poniedziałek,
            od 8:00  do 14:00 – od wtorku do piątku.

5. OSOBY DO KONTAKTU

Katarzyna Moczyńska                             
tel. 67 263 26 40 wew. 10
e-mail: k.moczynska@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Przyjęcie wniosku - na bieżąco.
Czas oczekiwania na dowód osobisty - 1 miesiąc (w związku z faktem, iż dowody produkowane są w Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie termin powyższy może ulec wydłużeniu).

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Na decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego lub na decyzję stwierdzającą nieważność dowodu osobistego służy stronie odwołanie składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do właściwego miejscowo wojewody, za pośrednictwem urzędu – wystawcy dowodu.

8. INFORMACJE DODATKOWE

1.Wniosek składa:
- osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię władz publicznych,
- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
- rodzic / opiekun prawny – dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest wyrokiem sądu,
- kurator – dla osoby której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu
Osoba, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku z wyjątkiem dzieci do lat 5.

2.Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
- niezwłocznie w przypadku:
    • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
    • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
    • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
Wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów ważności w nich określonych.
Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

3. Odbiór dowodu osobistego:
Dowód osobisty odbiera się w Urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.
 Dowód odbiera:
- wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
- rodzic / opiekun prawny – dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,
- osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,
- pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę lub niepełnosprawność,

UWAGA: jeśli wniosek był złożony przez rodzica/opiekuna prawnego / kuratora w imieniu osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo poprzez skrzynkę ePUAP – osoba ta musi być obecna przy odbiorze dowodu osobistego.
Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).

4. Utrata / uszkodzenie dowodu osobistego:
Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza:
- posiadacz dowodu osobistego – niezwłocznie i osobiście,
- rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Utratę lub uszkodzenie dowodu należy zgłosić;
 - w organie dowolnej gminy,
- w dowolnej placówce konsularnej RP – osoby przebywające poza terytorium RP, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,
- w organie gminy, który wydał dowód osobisty tylko w przypadku gdy zgłoszenie dokonane jest w formie dokumentu elektronicznego korzystając ze strony epuap.gov.pl.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie. Zaświadczenie to ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

5. Zawieszenie – dotyczy jedynie e-dowodu
W sytuacji, kiedy nie ma pewności, czy dowód został definitywnie utracony można go zawiesić na 14 dni. Po tym okresie, jeśli zawieszenie nie zostanie cofnięte, dowód traci ważność. Można to zrobić osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet – tylko w organie, który wydał dowód.
Dla dziecka do 18. roku życia lub innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej zawiesić dowód lub cofnąć zawieszenie może rodzic, opiekun prawny lub pełnomocnik na mocy pełnomocnictwa szczególnego. Kurator i pełnomocnik do zgłoszenia dołączają odpowiednio: pełnomocnictwo lub dokument stwierdzający ustalenie kurateli; w zgłoszeniu elektronicznym – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

6.Dowód osobisty ma formę karty identyfikacyjnej, która oprócz danych osobowych jego posiadacza zawiera jeszcze elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.
Oklejanie, foliowanie, czy laminowanie dowodu osobistego może spowodować nieczytelność danych i brak możliwości maszynowego ich odczytu. Dlatego zalaminowanie, ofoliowanie lub zaklejenie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie, należy uznać za jego uszkodzenie, co rodzi obowiązek wymiany dokumentu.

Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce musi mieć ważny dowód osobisty.  Potwierdza on tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekroczenia ich granic.
Ponadto, e-dowód umożliwia logowanie do portali administracji publicznej, elektroniczne podpisywanie dokumentów i korzystanie z automatycznych bramek granicznych.
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1) potwierdzenia obecności, (2) identyfikacji i uwierzytelnienia oraz (3) podpisu osobistego, które służyć mają w usługach e-administracji.
Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) – dotyczy tylko osób  pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN, certyfikat (3) – aktywny będzie, jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności.
Możesz to zrobić przy odbiorze dowodu osobistego lub w dowolnym czasie, w dowolnym urzędzie gminy, bądź poprzez aplikację na www.gov.pl. Kod PUK otrzymywany przy odbiorze dowodu posłuży do odblokowania kodów PIN, po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia – jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Klauzula informcyjna

9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek o wydanie dowodu osobistego w wersji pdf.

 

 

 

Załączniki

Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego (346.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna_CEIDG (244.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2020-01-13 11:44:59
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2020-01-13 12:41:46
Ostatnia zmiana:2020-04-23 15:53:41
Ilość wyświetleń:1160

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij