UZYSKANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Organizacyjny

 

Karta usług nr O-A-02

 

1.    PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (D.U. z 2018 r. 2096 ze zmianami);

2.      Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz. 2277).

 

2.    WYMAGANE DOKUMENTY

1.      wniosek o wydanie zezwolenia,

2.      pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu ( obiektu ), na którym ma być zlokalizowany  punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

3.       pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,

4.      szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych,

5.      kserokopia już posiadanych zezwoleń i opłat dokonanych za korzystanie z tych zezwoleń (nie dotyczy zezwoleń wydanych na terenie miasta Złotowa),

6.      dowód wniesienia opłaty.

 

3.    OPŁATY

 

Opłata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia zgodnie z art. 18' ust. 3. ustawy z dnia

26 października 1982 r. o wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 ze zmianami), wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

1.      43,75zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

2.      43,75zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3.      175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Miasto Złotów w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010  przed wydaniem zezwolenia.

        Opłat można dokonywać bezpośrednio w:

SBL O/Złotów Aleja Piasta 46.

Godziny otwarcia kasy od pon. do pt. 8:15 do 15:30

                                          wt. od godz. 8:15 do 16:00.

 

SBL O/Złotów Filia w Złotowie al. Mickiewicza 24

czynna od 9:15 do 17:00.

 

SBL O/Złotów Punkt kasowy ul. Dworzaczka 4

czynny od 9:30 do 17:00.

 

 Opłatę można również wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:

                                                                       poniedziałek od 8:00 do 16:00,

                                                        od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00,

                                                                                 piątek od 8:00 do 14:00,

 

W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić, czego opłata dotyczy, w tym przypadku: "Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych".

Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.

 

4.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie

aleja Piasta 1, 77 – 400 Złotów

pokój nr 13, parter.

 

5.    OSOBY DO KONTAKTU

Wiesława Gniot

tel. 67 263 26 40 wew. 45

e-mail: w.gniot@zlotow.pl

 

6.    SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

 

W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

7.    TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

8.    INFORMACJE DODATKOWE

Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

 

9.    WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek o uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Złotowa w wersji doc.

Pobierz wniosek o uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Złotowa w wersji pdf.