UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Organizacyjny

 

Karta usług nr O-A-01

 

1.    PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (D.U. z 2018 r. 2096 ze zmianami);

2.      Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz. 2277);

3.      Uchwała Nr XLI.298.2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 5218).

 

2.    WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1.    dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2.    zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3.    decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz.
U. 2019 r. poz. 1525),

 

Wniosek należy złożyć wraz z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub przed upływem ważności posiadanego dotychczas zezwolenia.

Dokumenty dołączone do wniosku pozostają w aktach sprawy i nie podlegają zwrotowi.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty.

 

3.    OPŁATY

 

Opłata za korzystanie z zezwolenia zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
(Dz.U.2018.2137 ze zmianami), wynosi:

1)      525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

2)      525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3)      2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata, o której mowa w pkt 1) dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
w tym zakresie.

Opłatę, o której mowa w pkt 1), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

·       37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi
w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

·       37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

·       77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi
w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt 3), wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt 1).

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem
w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa w pkt 1) i 3) dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym   terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Miasto Złotów w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010  przed wydaniem zezwolenia.

Opłat można dokonywać bezpośrednio w:

SBL O/Złotów aleja Piasta 46.

Godziny otwarcia kasy od pon. do pt. 8:15 do 15:30

                                     wt. od godz. 8:15 do 16:00.

 

SBL O/Złotów Filia w Złotowie al. Mickiewicza 24

czynna od 9:15 do 17:00.

 

SBL O/Złotów Punkt kasowy ul. Dworzaczka 4

czynny od 9:30 do 17:00.

 

Opłatę można również wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:

         poniedziałek od 8:00 do 16:00,

         od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00,

         piątek od 8:00 do 14:00,

 

W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić, czego opłata dotyczy, w tym przypadku: "Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych". Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.

 

4.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie

aleja Piasta 1, 77 – 400 Złotów

pokój nr 13, parter.

 

5.    OSOBY DO KONTAKTU

Wiesława Gniot

tel. 67 263 26 40 wew. 45

e-mail: w.gniot@zlotow.pl

 

6.    SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

 

7.    TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

8.    INFORMACJE DODATKOWE

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podlega zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu, w każdy trzeci roboczy czwartek miesiąca.
Wniosek może złożyć również pełnomocnik strony, po przedstawieniu pisemnego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej. Jeśli udzielamy pełnomocnictwa do załatwienia sprawy osobie obcej (nie z rodziny) to za pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł.

Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

 

9.    WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Złotowa w wersji doc.

Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Złotowa w wersji pdf.

Pobierz oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok w wersji doc.

Pobierz oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok w wersji pdf.