UCHWAŁA NR XXI/105/08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie uznania skargi Pana Kazimierza Rybarczyka na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U. Nr 49 poz. 509; z 2002 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r.: Dz.U. Nr 130 poz.1188, Nr 170 poz. 1660; z 2004 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1692; z 2005 r.: Dz.U. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę pana Kazimierza Rybarczyka na Burmistrza Miasta Złotowa.

 

§ 2. Skarga została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Złotowie i uznana za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotowie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej

        

                                                                                                    mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXI/105/08

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 24 czerwca 2008 r.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

w sprawie uznania skargi Pana Kazimierza Rybarczyka

na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną

 

Rada Miejska w Złotowie ustaliła, że dnia 9 lutego 2008 r. Państwo Zofia i Kazimierz Rybarczyk wystosowali pismo do Burmistrza Miasta Złotowa formułując w nim szereg zapytań. Pan Kazimierz Rybarczyk w dniu 11 kwietnia 2008 r. skierował zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego na bezczynność Burmistrza Miasta Złotowa, ponieważ nie otrzymał odpowiedzi na swoje pismo z dnia 9 lutego 2008 r.

Rada Miejska w Złotowie ustaliła, że w dniu 14 maja 2008 r. Burmistrz Miasta Złotowa skierował odpowiedź na pismo Państwa Rybarczyk.

W ocenie Rady Miejskiej w Złotowie pismo Państwa Rybarczyk z dnia 9 lutego 2008 r. nie stanowi pisma powodującego wszczęcie postępowania administracyjnego, wobec czego określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego terminy załatwiania spraw nie mają w tym przypadku zastosowania.

Zgodnie z treścią przepisu art. 35 1 § k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (§ 2 art. 35). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (§ 3 art. 35). Załatwienie sprawy w rozumieniu art. 35 k.p.a. to wydanie decyzji albo załatwienie w innej formie określonej w kodeksie.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 k.p.a. kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

            W okolicznościach niniejszej sprawy żadna z kwestii podniesionych przez skarżących nie podlegała załatwieniu poprzez wydanie decyzji administracyjnej bądź też przez inny wskazany w k.p.a. sposób, toteż nie można uznać skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną.

            W oparciu o powyższe Rada Miejska w Złotowie uznała skargę za bezzasadną.

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej

                                                                                                          mgr Barbara Chorabik