Zamawiający:
Gmina MIasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
"Wykonanie studni głębinowej w ramach realizacji inwestycji: modernizacja boiska treningowego przy ul. Wioślarskiej"

CPV:
45.26.22.20-9, 45.11.12.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie.

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie studni głębinowej o głębokości powyżej 100 m, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osobę legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie jej powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Osoba wykonująca czynności polegające na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w zawodzie geolog, w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi, w zakresie hydrogeologii, zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214, 1495).


Termin realizacji:
termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 12 tygodni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-01-03 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-01-03 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (sekretariat)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia - waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące