UCHWAŁA NR XXI/104/08

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz..U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 41 poz. 364; z 2003 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568. Nr 213 poz. 2081; z 2004 r.: Dz.U. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598; z 2005 r.: Dz.U. Nr 131 poz. 1091 i Nr 132 poz. 1111; z 2006 r.: Dz.U. Nr 227 poz. 1658) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się miejską jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Złotowski Dom Kultury w Złotowie, zwany dalej Złotowskim Domem Kultury. Złotowski Dom Kultury uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru miejskich instytucji kultury.

§ 2. Siedziba Złotowskiego Domu Kultury mieści się w Złotowie, a terenem działania jest obszar Gminy Miasta Złotów.

§ 3. Do zadań Złotowskiego Domu Kultury należy wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta Złotów w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Miasta Złotów. Szczegółowy zakres działalności Złotowskiego Domu Kultury określa statut.

§ 4. Burmistrz Miasta Złotów odda Złotowskiemu Domowi Kultury w użyczenie budynek położony w Złotowie przy Alei Piasta 26, posadowiony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Złotów – działka nr 37/5 w obr. 88 z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej oraz przekaże na własność Złotowskiego Domu Kultury składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Działalność Złotowskiego Domu Kultury będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy Miasta Złotów. Ponadto Złotowski Dom Kultury może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 6. Nadaje się Złotowskiemu Domowi Kultury Statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej

        

                                                                                                    mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Ustawa o samorządzie gminnym z 8.03.90 r. w art. 7.1 p. 9 określa zakres działania i zadania gminy w zakresie kultury, a ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej umożliwia tworzenie jednostki organizacyjnej w formie samorządowej instytucji kultury.

Ocena funkcjonującej w mieście kultury, bez domu kultury jest niezadawalająca i nie spełnia oczekiwań mieszkańców miasta.

 

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej

        

                                                                                                    mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 24 czerwca 2008 r.

 

STATUT ZŁOTOWSKIEGO DOMU KULTURY W ZŁOTOWIE

§ 1

1.   Złotowski Dom Kultury w Złotowie, zwany dalej Złotowskim Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

2.   Siedzibą Złotowskiego Domu Kultury jest miasto Złotów, a terenem działania obszar Gminy Miasta Złotów.

3.   Organizatorem dla Złotowskiego Domu Kultury jest Gmina Miasto Złotów.

4.   Złotowski Dom Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

5. Złotowski Dom Kultury używa pieczęci podłużnej o treści „Złotowski Dom Kultury, 77- 400 Złotów, Aleja Piasta 26 ".

§ 2

1.   Podstawowym celem działalności Złotowskiego Domu Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Miasta Złotów.

2.   Złotowski Dom Kultury upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Miasto Złotów, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Złotowskiego Domu Kultury nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

3. Do zakresu działania Domu Kultury należy w szczególności:

1) rozpoznanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

2) tworzenie warunków dla rozwoju indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej,

1.

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą o sztuce,

4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

5) tworzenie warunków dla rozwoju i zachowania folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

6) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury dla celów naukowych i oświatowych,

8) dbałość o rozwój kultury przez szerzenie kultury narodowej i wymiany kulturalnej z innymi ośrodkami i domami kultury,

4. Złotowski Dom Kultury realizuje zadania wymienione w ustępie 3 poprzez:

1) organizowanie wystaw, odczytów, imprez rozrywkowych i turystycznych, świadczenie usług, prowadzenie wypożyczania sprzętu;

2) propagowanie działalności kulturalnej;

3) prowadzenie warsztatów kulturalnych;

4) współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi w swojej działalności statutowej cele zbliżone do celów Złotowskiego Domu Kultury;

5) inne działania wynikające z potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Miasta Złotów;

6) współpracę i współdziałanie z oświatą na rzecz dzieci i młodzieży;

7) współpracę z samorządami mieszkańców i organizacjami pozarządowymi;

8) współpracę ze stowarzyszeniami.

§ 3

1.   Działalnością Złotowskiego Domu Kultury kieruje Dyrektor.

2.   Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Złotowa, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3.   Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu.

4.   Burmistrz Miasta Złotowa wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

5.   Dyrektor składa za Złotowski Dom Kultury oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

6. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącą działalnością,

2.

2)      zarządzanie majątkiem Złotowskiego Domu Kultury,

3)      zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

4)      wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

5)      ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

6)      sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

7)      występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych w ramach środków określonych w budżecie Gminy Miasta Złotów.

7. Podczas nieobecności Dyrektora (np. w czasie urlopu lub choroby) zastępuje go osoba, która otrzymuje jednorazowe pełnomocnictwo do podejmowania niezbędnych dla Złotowskiego Domu Kultury decyzji.

§ 4

1.   Złotowski Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.   Złotowski Dom Kultury otrzymuje z budżetu Gminy Miasta Złotów corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3.   Złotowski Dom Kultury może uzyskiwać środki finansowe z:

-   wpływów z własnej działalności,

-   dotacji z budżetu państwa,

-   wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

-   spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

-   innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Złotowskiego Domu Kultury jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów.

 

 

3.

§ 5

1.   Podstawą działalności Złotowskiego Domu Kultury jest roczny program działalności opracowany przez Dyrektora i przedkładany Radzie Miejskiej.

2.   Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3.   Zasadnicza część działalności Złotowskiego Domu Kultury jest nieodpłatna.

4.   Złotowski Dom Kultury może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

5.   Złotowski Dom Kultury może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty z tytułu prowadzonej działalności, a uzyskane wpływy przeznaczać na działalność statutową.

§ 6

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej w Złotowie sprawozdanie z działalności Złotowskiego Domu Kultury w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 7

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie, w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.