Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Rozwoju Lokalnego

 

Karta usług nr RL-OK-02

 

1. PODSTAWA PRAWNA:


• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 168, 169 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1148 ze zm.);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 4.5.2016 L 119/1 ze zm.).

2. WYMAGANE DOKUMENTY


Osoby prawne lub fizyczne mogą zakładać szkoły lub placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Złotowa następujących typów szkół i placówek niepublicznych:
• przedszkola,
• punkty przedszkolne,
• zespoły przedszkolne,
• szkoły podstawowe,

Zgłoszenie wpisu do ewidencji powinno zawierać:
• oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby;
• określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania;
• wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki.
Do zgłoszenia należy złączyć następujące dokumenty:
• statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku  innej niż przedszkole formy prowadzenia wychowania przedszkolnego - projekt organizacji wychowania przedszkolnego;
• listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących kwalifikacji przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły lub placówki;
• w przypadku szkoły podstawowej zgłoszenie winno jednocześnie zawierać:
            - zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej;
            - pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
• informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe, zapewniających:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- realizację innych zadań statutowych,
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
• zaświadczenie o niekaralności w przypadku osoby fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę;
• dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
• potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z ostatnich 3 miesięcy);
• kopię dokumentu potwierdzającego dysponowanie budynkiem/lokalem na prowadzenie szkoły lub placówki.
Uwaga:
Kopie składanych dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a.

3. OPŁATY


Nie pobiera się

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój nr 13, parter.

5. OSOBY DO KONTAKTU


Inspektor ds. oświaty i kultury
Urząd Miejski w Złotowie
Al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój 34
telefon 67 263 26 40 w. 53
e-mail: u.jiers-zylka@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu. 
Zgodnie z art. 168 ust. 12 - organ, o którym mowa w ust 1 i 2, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli: 
- zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ww. ustawy albo podane dane są błędne  i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie, 
- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. 

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji wnosi się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy - Prawo oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi Miasta Złotowa w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy art. 168 ust. 4 -12 stosuje się odpowiednio.
Wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.
Zgodnie z art. 170 ww. ustawy do prowadzenia szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 oraz innej formy wychowania przedszkolnego, nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej. 
Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Na podstawie art. 169 ustawy Prawo oświatowe wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
• niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
• prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
• stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2;
• dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
• zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
LIKWIDACJA SZKOŁY LUB PLACÓWKI
• Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.
• Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów ora Burmistrza Miasta Złotowa.
• Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
• Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz zgłoszenie szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w wersji doc.

Pobierz zgłoszenie szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w wersji pdf.

Pobierz zgłoszenie przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w wersji doc.

Pobierz zgłoszenie przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w wersji pdf.

Pobierz zgłoszenie punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego do ewidencji szkół i  placówek niepublicznych w wersji doc.

Pobierz zgłoszenie punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego do ewidencji szkół i  placówek niepublicznych w wersji pdf.

Pobierz dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w wersji doc.

Pobierz dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w wersji pdf.

Inne druki

Pobierz informację o warunkach lokalowych w wersji doc.

Pobierz informację o warunkach lokalowych w wersji pdf.

Pobierz wykaz kadry kierowniczej w wersji doc.

Pobierz wykaz kadry kierowniczej w wersji pdf.

Pobierz zobowiązanie osoby prowadzącej szkołę w wersji doc.

Pobierz zobowiązanie osoby prowadzącej szkołę w wersji pdf. 

Załączniki

RL-OK_02_01-Zgłoszenie szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_01-Zgłoszenie szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (145.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_02-Zgłoszenie przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_02-Zgłoszenie przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_03-Zgłoszenie punktu lub zespołu przedszkolnego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_03-Zgłoszenie punktu lub zespołu przedszkolnego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_04-Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_04-Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego potmiotów gospodarki narodowej (155.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_05-Informacja o warunkach lokalowych (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_05-Informacja o warunkach lokalowych (116.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_06-Wykaz kadry pedagogicznej (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_06-Wykaz kadry pedagogicznej (190.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_07-Zobowiązanie osoby prowadzacej szkołę (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_02_07-Zobowiązanie osoby prowadzacej szkołę (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2019-12-02 09:28:54
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2019-12-02 09:51:34
Ostatnia zmiana:2019-12-02 09:51:50
Ilość wyświetleń:36

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij