Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Nauka zawodu - młodociani

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Rozwoju Lokalnego

Karta usług nr RL-OK-01


1. PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, art. 122,
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r.  w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. WYMAGANE DOKUMENTY
Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki:
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.
2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy (umowa o pracę oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie).
3. Zaświadczenie potwierdzające przynależność do jednej z organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, tj. cechu lub izby (dotyczy pracodawców będących rzemieślnikami).
4. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego.
5. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, w przypadku krótszego okresu szkolenia, w przypadku zmiany umowy (zmiana pracodawcy).
6. Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o których mowa w  art. 122 ust.1 pkt  2 ustawy Prawo oświatowe, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
7. Aktualny odpis, wypis lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
8. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku, gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis).
10. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Formularz informacji winien być podpisany przez właściciela lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis.
11. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

3. OPŁATY
Nie pobiera się

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
aleja Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój nr 13, parter.

5. OSOBY DO KONTAKTU
Inspektor ds. oświaty i kultury
Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój 34
telefon 67 263 26 40 w. 53
e-mail: u.jiers-zylka@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, natomiast w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Złotów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Gminy Miasto Złotów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Pracodawca w jednym wniosku ubiega się  o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
Wysokość   kwoty  dofinansowania  kosztów  kształcenia  jednego  młodocianego   zależy   od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
• do 8081 zł – w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
• do 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Po wydaniu decyzji o przyznaniu podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis burmistrz jest zobligowany do następujących czynności:
a) wydania podmiotowi gospodarczemu, który otrzymał pomoc, zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis na druku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 350); zaświadczenie zostanie wystawione w dniu udzielenia pomocy, czyli w dniu wystawienia decyzji;
b) przekazania informacji o udzielonej pomocy de minimis, wykorzystując w tym celu aplikację SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Rejestrowania Pomocy) udostępnianą przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w wersji doc.

Pobierz wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w wersji pdf.

Pobierz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w wersji pdf.

Pobierz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w wersji xlsx.

Pobierz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wersji doc.

Pobierz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wersji pdf.

Pobierz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w wersji doc.

Pobierz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w wersji pdf.

Pobierz zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym w wersji doc.

Pobierz zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym w wersji pdf.

Załączniki

RL-OK_01_01 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_01 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (273.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_02 - Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_02 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (626.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_05-Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_05-Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (239.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_03 _Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_03 _Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (255.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_04_ Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_04_ Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy (341.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2019-12-02 08:56:03
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2019-12-02 09:11:14
Ostatnia zmiana:2020-04-23 16:17:03
Ilość wyświetleń:198

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij