Protokół nr XX

 

z XX sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 21 maja 2008 roku

 

       W dniu 21 maja 2008 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XX sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 13-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecny był radny Andrzej Kosiba i Jacek Lewandowski. Powitała Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Komendanta Policji, Komendanta Straży Pożarnej, przedstawisiela Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, kierowników: MOPS, MZGL, Pływalni „Laguna”, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, dyrektora MZZ i MBP, Koordynatora kultury oraz pozostałych dyrektorów i  kierowników jednostek miejskich i zakładów pracy, wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli prasy.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XIX sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Zygmunta Muzioła – za jego zgodą.

2.      Protokół z XIX sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2008 r.

Przyszedł radny A. Kosiba.

Obecnych było 14 – tu radnych.

3.                  Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 4/2008 z dnia 09 maja 2008 r. w sprawie zwołania XX sesji Rady Miejskiej.

Uwag, propozycji zmian do porządku obrad nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad XX sesji.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 11 kwietnia do dnia 09 maja 2008 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

J. Jędrzejczyk – nawiązał do rozstrzygniętego przetargu na renowację istniejącego stadionu na ul. Wioślarskiej – zapytał jak rozwiązano system nawadniania boiska, bo jego zdaniem jezioro jest tak blisko, że można byłoby wykorzystać ten fakt do podlewania boiska.

Burmistrz St. Wełniak – jeśli chodzi o nawadnianie, to w przetargu jest uwzględnione wykonanie instalacji rozprowadzającej, umożliwiającej nawadnianie boisk. Natomiast plan jest taki, że w II etapie kiedy będzie budowa budynku magazynowo – socjalnego, będzie tam zlokalizowana hydrofornia i najprawdopodobniej będzie ona pobierała wodę z jeziora, chociaż na dzień dzisiejszy w 100 %, to jeszcze pewne nie jest.

K. Majewski nawiązał do zarządzenia nr 44/08 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w rejonie ul. Obrońców Warszawy – powiedział, że z informacji od Z-cy Burmistrza wynika, że działka ta jest po to, żeby był dodatkowy zjazd do jeziora – zapytał czy to jest prawda.

J. Kołodziejczyk – wyjaśnił, że K. Majewski źle zrozumiał wypowiedź na Komisji, ponieważ na pytanie, w którym to jest miejscu, odpowiedział, że ta działka jest przy wjeździe przy firmie ENEA, a wykupiona działka ma być w późniejszym czasie przeznaczona do obrotu.    

 

J. Jędrzejczyk – poinformował, że w Informacji - w zarządzeniu nr 48/08 z dnia 21.04.08 r. dotyczącym zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wkradła się pomyłka, którą zgłoszono na Komisji Gospodarki Miejskiej, tj. należy poprawić formę przetargu – zamiast „w formie przetargu ograniczonego” powinno być „w formie przetargu nieograniczonego”.

Powyższe potwierdził Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk.

Rada Miejska przyjęła przedłożoną Informację z działalności Burmistrza Miasta poprzez aklamację. Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

1.      Radny K. Nurczyk:

1)      Poruszył sprawę dotyczącą promenady – niszczenia ławek, wandalizmu. Zwrócił się o rozważenie, żeby do czasu oświetlenia i monitorowania terenu promenady, wspomóc Policję poprzez kontrole tego terenu, po godz. 16-tej, przez Straż Miejską - przynajmniej 2 razy w tygodniu.

2)      Poruszył sprawę niebezpiecznego przejścia przez jezdnię z ul. Kościelnej do kościoła p.w. NMP. Poinformował o pomyśle Pani Przewodniczącej, aby przyszłościowo, np. w następnej kadencji rozważyć wybudowanie ewentualnego ronda, co by znacznie poprawiło bezpieczeństwo w tym rejonie. Zaproponował, jako obecne rozwiązanie, 

rozważenie  ponownego zamontowania znaku „stop” dla kierowców jadących z ul. Kościelnej.

3)      Poruszył sprawę dotyczącą PSS „Społem” – zanieczyszczania atmosfery przez piekarnię, z której 2 razy dziennie, prawdopodobnie przy rozpalaniu pieca, cała okolica: Al. Piasta, ul. Wojska Polskiego, Królowej Jadwigi, jest zadymiona. Z tego co wie, to emisja dwutlenku jest w normie i nie można prawnie nic zrobić,  ale czy prezes PSS „Społem” myśli o tym, żeby ten problem w centrum miasta niwelować, zminimalizować - to co się czasami dzieje jest przerażające, jest koszmarem.

W sprawie tej, prosi o odpowiedź na piśmie.

2.      Radny K. Majewski:

1)      Zapytał, na jakiej zasadzie pojawiają się imprezy kulturalne, które nie brały udziału w konkursie ofert ? Kto je organizuje, realizuje, w jaki sposób przyznawane są na nie środki finansowe ?

2)      Zapytał Burmistrza, czy na Białorusi był z wizytą prywatną, czy to była wizyta oficjalna – jeżeli tak, to kto jeszcze brał w niej udział ?

3.      Radny W. Fidurski:

1)      Przychylił się do głosu K. Nurczyka w sprawie ruchu drogowego w Złotowie. Myśli, że w tej chwili natężenie ruchu drogowego jest tak duże, że powstają problemy z komunikacją w mieście. Obserwuje to n.p. „na kaczym dołku”, przy skręcie na Piłę i na Jastrowie – gdzie może należałoby rozważyć np. trzeci pas ruchu – należałoby tam zbadać natężenie ruchu i przewidzieć już jakieś rozwiązania przyszłościowe, ponieważ ruch samochodowy będzie się zwiększał. Powiedział, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest pomysł z wprowadzeniem płatnego parkowania, który w pewien sposób spowoduje to, że ludzie ograniczą używanie samochodów. Myślał również o wprowadzeniu płatnego parkowania w okolicach „targowiska”, co by odciążyło w pewien sposób panujący tam ruch. Jest to temat, nad  którym warto byłoby się zastanowić, ponieważ jest on ważny, a problemy te będą narastać.

2)      Zapytał jakie procedury towarzyszyły wyłonieniu reklamodawcy, który umieścił swoją reklamę na budynku „Sparty” – czy była oferta ze strony miasta dla innych reklamodawców, itd.

3)      W związku z sytuacją jaka miała miejsce na osiedlu ul. Kujańskiej – Piaskowej, zapytał jaką kwotę ostatecznie naliczono firmie ASTA NET za zajęcie pasa drogowego, kiedy wydano decyzję i jakie pieniądze z tego tytułu wpłynęły do „kasy miasta”.     

 

4)      Nawiązał do wypowiedzi Burmistrza w Aktualnościach Lokalnych, że nie podejmie decyzji o uruchomieniu wypożyczalni sprzętu wodnego. Myśli, że podawane argumenty natury ekonomicznej o nieopłacalności, nie powinny padać, ponieważ ważniejsze są też inne sprawy. Zachęcał do tego, aby taką wypożyczalnię uruchomić.  

5)      Nawiązał do wypowiedzi K. Nurczyka o wandaliźmie, o zniszczeniach. Poruszył sprawę dewastowanej kaplicy przy kościele Św. Rocha – uważa, że sytuacja dojrzała, żeby podjąć tam poważne decyzje, które byłyby skuteczne.

6)      Przypomniał, że dwa miesiące temu składał interpelację, na którą nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. Dotyczyła ona mostu na rzece Głomia – czy jest prowadzona księga obiektu dla tego mostu i kiedy były ostatnie przeglądy techniczne mostu. Ponadto, czy są prowadzone książki obiektów dla dróg.

4.      Radny A. Kosiba:

1)      Zapytał kiedy będzie położony asfalt na ul. Wodociągowej ? – jaki jest realny termin jego wykonania.

2)      Nawiązał do otwartej ścieżki rowerowej na ul. Obrońców Warszawy – zwrócił się o „udrożnienie” chociaż jednej strony tej ulicy, ponieważ rowerzyści muszą manewrować między stojącymi tam samochodami.

3)      Zwrócił się do Przewodniczącej Rady, żeby jako radni napisać petycję do Burmistrza Krajenki w sprawie wydania decyzji o ścięciu drzew na terenie gminy Krajenka – na trasie do Piły. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że otrzymano pismo z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Poznaniu, że wycinka drzew będzie przeprowadzona.

5.      Radna A. Andrzejewska:

Zwróciła się, aby zobowiązać właściciela obiektu – budynku przy Al. Piasta 33 – obok Szkoły Muzycznej o jego zabezpieczenie i uporządkowanie terenu, ponieważ stanowi on zagrożenie dla dzieci, które organizują tam różne zabawy.

6.      Radny K. Żelichowski:

Poinformował, że otrzymał pismo od p. Aliny Wiese w sprawie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Polnej. Sieć ta była ujęta w uchwalonym planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007 – 2010. Prosił o wyjaśnienie dlaczego MZWiK wycofał się z tej inwestycji.

7.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1)      Zapytała jak wygląda sprawa naprawy ścieżek – chodników w Parku Miejskim przy Al. Piasta, ponieważ była wcześniej mowa, że część chodników, gdzie nie ma polbruku, będzie wyrównana – naprawiona.

2)      Nawiązała do sprawy poruszanej na poprzedniej sesji dotyczącej gruzowiska na terenie byłego „tartaku”. Powiedziała, że nic się tam nie zmieniło. Właściciel nie zabezpieczył terenu, gruz leży w dalszym ciągu. Mieszkańcy pobliskich bloków wyrażają duże zaniepokojenie, tak długo utrzymującym się, takim stanem terenu. Prosiła o informację, jak długo gruz ma tam jeszcze leżeć, czy Burmistrz wie coś na ten temat – czy gruz będzie rozdrabniany na miejscu ? i co tam będzie się dalej działo.

3)      Powiedziała, że mieszkańcy zapytują co miasto zrobiło, co ma zamiar zrobić w sprawie usuwania przez właścicieli psów nieczystości po nich, ponieważ zanieczyszczone są chodniki –  brak jest pojemników na odchody, jest tylko jeden wybieg dla psów.  Prosiła o zwiększenie na to większej uwagi, np. włączenie Straży Miejskiej do egzekwowania tego od właścicieli psów.   

8.      Radny K. Majewski:

Zapytał, czy są prowadzone prace projektowe dotyczące utwardzenia, modernizacji ulicy Dwór Złotowski, na co są zabezpieczone środki w budżecie miasta. 

9.      Radny W. Fidurski:

Poruszył sprawę odcinków chodników do Amfiteatru. Powiedział, że jesienią 2007 r. składał petycję do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie naprawy fragmentu chodnika z polbruku, który jest zniszczony, jest w bardzo złym stanie i stanowi zagrożenie dla spacerujących tam ludzi. Prosił Burmistrza o interwencję w tej sprawie, ponieważ nie ma żadnej reakcji ze strony Wojewódzkiego Zarządu Dróg – jest to niewielka robota a poprawi to bezpieczeństwo. Zwrócił się również o naprawę dalszego odcinka chodnika z płyt chodnikowych, należącego do „miasta”- można byłoby to naprawić systemem gospodarczym.

10.  Radny K. Żelichowski:

1)      Prosił o naprawienie uszkodzonego chodnika z polbruku przy ul. Krzywoustego – na całej długości chodnika przy krawężniku, po lewej stronie.

2)      Zwrócił się w sprawie usunięcia – wypalenia trawy wyrastającej w chodniku z polbruku (przy parkingu) na ul. Krzywoustego.

11.  Radny St. Pikulik:

Ponowił sprawę dotyczącą konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie miasta – lamp oświetleniowych. Kilkakrotnie interweniowano w tej sprawie, zarówno on, jak i mieszkańcy oraz Urząd Miejski, a nic nie jest robione – niektóre lampy uliczne nie są konserwowane, szczególnie na osiedlach, co stwarza niebezpieczeństwo. Myśli, że w tej sprawie Burmistrz podpisze jakieś porozumienie z nowym kierownikiem firmy ENEA, które da jakiś skutek na przyszłość, żeby urządzenia te były odpowiednio konserwowane i przede wszystkim w odpowiednim czasie.

12.  Radny Z. Muzioł:

1)      Nawiązał do sprawy poruszonej na poprzedniej sesji dotyczącą ulicy Brzozowej. Od tego czasu nic się tam nie zmieniło, dziury są coraz większe.

2)       Zwrócił się o wyrównanie ziemią (2-3 przyczepy) terenu przy ul. Towarowej.

13.  Radny A. Kosiba:

Zapytał o sprawę dotyczącą ulicy Kolejowej, tj. czy jest to prawidłowo, że ulica ta jest prawie cała zastawiona materiałami budowlanymi. Czy ulica może być miejscem składowania, magazynowania materiałów – utrudnia to poruszanie się po tej ulicy.

 

  Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 10 porządku obrad.

Punkt 5.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Projekt uchwały radni otrzymali. Radni otrzymali również autopoprawki do projektu uchwały.

Głos zabrał Skarbnik Gminy – S. Heciak, który ze względu na to, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji, przedstawił w imieniu Burmistrza autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały.

Dochody:

1)      zwiększa się o 1.395 zł. plan tytułem dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa;

2)      zwiększa się o dodatkowe 100.000 zł. dochody tytułem zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających na zadaniu Budowa ciągu pieszorowerowego /I etap/. Środki te przeznacza się na zwiększenie planów na plany zagospodarowania przestrzennego i zakup działki w rejonie Obrońców Warszawy.

3)      zwiększa się plan – dochody z tytułu sprzedaży biletów na Euro Eco Meeting – o 35.000 zł.

Wydatki:

1)      zwiększa się plan o 1.395 zł. tytułem zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa;

2)      w działach: oświata i pomoc społeczna, dokonuje się zmian w planie - na wnioski kierowników jednostek;

3)      tworzy się plan na zadanie inwestycyjne w rozdziale dotyczącym gospodarki nieruchomościami -  Zakup działki w rejonie Obrońców Warszawy o powierzchni 771 m2  w kwocie 65.000 zł. – zakup od firmy ENEA;

4)      w rozdziale dotyczącym planów zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan o 35.000 zł.;

5)      w rozdziale dotyczącym gospodarki komunalnej tworzy się zadanie Budowa fontanny na Placu Paderewskiego  - koszt zadania 40.000 zł.;

6)      w planie wydatków zwiększa się plan dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich tytułem środków na  naukę języka angielskiego;

7)      zmiana w zakresie kultury – zwiększenie o 35.000 zł. planu dotacji dla stowarzyszeń na organizację imprez podczas EEM – środki na to pochodzą ze zwiększonego planu na sprzedaż biletów.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulegają załączniki: plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów i wydatków na zadania zlecone, plan wydatków inwestycyjnych, plan wydatków na dotacje, plan przychodów.

Powiedział, że ze względu na zwiększenie planu na inwestycje w zakresie modernizacji ulicy Kopernika i Moniuszki oraz ze względu na budowę fontanny na Placu Paderewskiego, zmianie ulega deficyt budżetowy, tj. zwiększenie do kwoty 9.126.924 zł.

B. Chorabik zwróciła się do Burmistrza z pytaniem dotyczącym budowy fontanny na Placu Paderewskiego za 40.000 zł., czy jest projekt tej fontanny. Prosiła o podanie bliższych informacji na ten temat, o jej umiejscowienie. Ponadto zapytała, czy - w związku ze zwiększeniem planu dotacji dla stowarzyszeń na organizację imprez podczas EEM – są już konkretne stowarzyszenia, które otrzymają te pieniądze - 35.000 zł. i jak będzie wyglądał podział tych środków.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jeśli chodzi o podział środków dla stowarzyszeń, to będzie ogłoszony konkurs, jakby pod stowarzyszenia, które organizują poszczególny cykl imprez, w tym impreza „Szanty” nad jeziorem oraz imprezy sportowe – „Sparta”, „Drogowiec” i inni organizatorzy, ponieważ jest problem, żeby to sfinansować bezpośrednio z budżetu – musi to być w ramach konkursu. Jeśli chodzi o fontannę, to odpowiedział, że pomysł ten przewija się już od kilku lat. Fontanna ma być bardzo atrakcyjna – podobna do tej, która została uruchomiona w Parku przy ul. Mickiewicza – będzie podświetlona, połączona z muzyką, z zamkniętym obiegiem wody. Ten fragment miasta będzie bardziej uatrakcyjniony, żeby ludzie chcieli tam przebywać. Poinformował o umiejscowieniu fontanny na Pl. Paderewskiego.

K. Majewski zwrócił uwagę, że w związku z dodatkowymi inwestycjami rośnie deficyt budżetowy, czy nie jest on niebezpieczny dla budżetu i kondycji finansowej miasta. Powiedział, że w chwili uchwalania budżetu, Burmistrz mówił, że jest to wszystko niebezpieczne i są pewne zagrożenia – czy miasto sobie z tym poradzi ?

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że mówił o zagrożeniu w tym sensie, że mogą być bieżące trudności w płatnościach - jeżeli nie będą realizowane w odpowiednim czasie dochody budżetu. Okazuje się, że ta prognoza była nietrafiona, ponieważ dochody są realizowane zgodnie z czasem, a obecnie nawet wpływy są większe niż upływ czasu. W związku z tym takiego zagrożenia nie ma. Jeśli chodzi o poziom zadłużenia, to Złotów jest w wyjątkowej sytuacji, ponieważ nie ma żadnego zadłużenia jeśli chodzi o kredyty, pożyczki ani żadnego innego zobowiązania – wszystko jest płacone na bieżąco, a poza tym są w obrocie takie środki, które pozwalają patrzeć w przyszłość. Zobaczymy jak będzie kształtować się budżet w II półroczu – wg oceny Burmistrza, nie powinno być nawet takich zagrożeń, że w tym roku trzeba będzie skorzystać z deficytu, ponieważ dochody będą na tyle wysokie, a wydatki nie będą w pełni zrealizowane, bo np. na budowę hali sportowej jest zaplanowane 6 mln zł., a w tym roku prawdopodobnie tyle pieniędzy nie będzie potrzeba. Sądzi, że deficyt w tym roku, przynajmniej w tej wysokości, nie będzie uruchomiony. 

Na sprawę poruszoną przez W. Fidurskiego dotyczącą pisma Ministerstwa Finansów na stronie internetowej PAP i samorządu odnośnie nowej prognozy na 2008 rok, z informacją ile już przekazano udziałów w podatku od osób fizycznych, subwencji itd. za I kwartał - czy te wysokości różnią się, Skarbnik Gminy – odpowiedział, że jeżeli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, to były obawy na etapie prognozowania budżetu, że nie zostanie to wykonane. Było tak też w I kwartale, natomiast w kwietniu wpłynęło takie wyrównanie, że można być prawie pewnym, że plan ten zostanie wykonany.

W. Fidurski – powiedział, że za I kwartał na plan 11.500 tys. z tytułu udziału w podatku dochodowym otrzymano 2.383 tys. zł.

Skarbnik S. Heciak – dodał, że to nie jest 25 %. Natomiast w maju, za miesiąc kwiecień otrzymaliśmy tyle, że w stosunku do upływu czasu, to jest ponad wskaźnik. Zostało to nadrobione – zobaczymy jak będzie się to kształtowało, zwłaszcza, że prawdopodobnie w prognozach tych nie były uwzględniane skutki udzielania ulg na poszczególne dzieci. Być może skutek ten nastąpi w II półroczu – tego nie widać po obecnych ratach, jakie przekazywane są do budżetu. Dlatego pod tym względem, sytuacja wygląda dosyć dobrze.

K. Majewski – nawiązał do dodatkowych środków na ławki parkowe i urządzenia zabawowe, gdzie jest podana kwota ogólna 51.978 zł., a z prasy dowiaduje się, że 32.000 zł. jest „miasta” a 20 tys. zł. od sponsora firmy „Exotic Green”. Czy to jest łączna kwota ? Zapytał jaka jest kwota na ławki a jaka na urządzenia zabawowe. 

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że środki od sponsora zostały wcześniej przekazane jako dochody budżetu, ponieważ miał być to udział w modernizacji stadionu przy ul. Mickiewicza. Ponieważ pieniądze te nie zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, dlatego była propozycja przeznaczenia ich na budowę placu zabaw dla dzieci. Jeśli chodzi ile środków jest na ławki, a ile na urządzenia zabawowe, to sam nie wie – jak kupimy, to będzie wiadomo.  

Na pytanie J. Jędrzejczyka, czy w wydatkach na zakup urządzeń zabawowych będzie uwzględniony teren placu zabaw między blokami przy Placu Paderewskiego Nr 1 i Nr 5, Burmistrz odpowiedział, że „nie”.

Ponadto J. Jędrzejczyk - zapytał o sprawę fontanny – niedawno był robiony Plac Paderewskiego, a teraz inwestycja ta będzie wymagała poważnych prac rozbiórkowych i jeżeli ma to być obiekt wody zamknięty, to gdzie to będzie umiejscowione - czy zdąży się do EEM, na co odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta, który powiedział, że będzie to umiejscowione w piwnicy w jednym z budynków mieszkalnych i z wykonaniem fontanny zdąży się do EEM.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że na posiedzeniach komisji tłumaczył, że obieg wody w fontannie będzie zamknięty, będzie to w jednym z budynków – widać, że nie wszyscy słuchali. 

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały z przedstawionymi autopoprawkami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13-tu radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/ 99 /08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Godz. 10-ta.

Na wniosek radnego K. Nurczyka, Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 – minutową przerwę.

Po przerwie. Obecnych było 13 – tu radnych. Nieobecny był Janusz Jędrzejczyk.

Punkt 7.

Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie o prowadzonej działalności w 2007 roku i planach na 2008 rok.

Materiały radni otrzymali. Były one omawiane na posiedzeniach Komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że niedawno odbyła się uroczystość 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, na której był obecny dyrektor Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który m.in. przedstawił wizję rozwoju bibliotekarstwa na kolejne lata. Wynikało z tego, że biblioteka w swojej działalności znacznie wychodzi poza standardowe wypożyczanie książek i czytelnictwo, stając się powoli centrum również animacji kultury, co znajduje także potwierdzenie w przedłożonym sprawozdaniu z prowadzonej działalności MBP.

K. Majewski – nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącej Rady, co jest także zapisane w informacji, że poza wykonywaniem zadań statutowych, Miejska Biblioteka Publiczna pełni również rolę lokalnego centrum kultury. Uważa, że warto w tym kierunku iść dalej, rozwiązując wszystkie inne problemy związane z kulturą, o ile Burmistrz Miasta przyjmie taką koncepcję - wykorzystując doświadczenia biblioteki. Strukturę organizacyjną biblioteki można byłoby rozszerzyć na działania ogólne związane z kulturą miasta. Jeżeli mówi się, że biblioteka pełni centrum kultury, to mogłoby to być rzeczywiście centrum kultury, które obejmuje kulturę w całym tego słowa znaczeniu, tym bardzie, że z informacji wynika, że

Biblioteka oferuje pomoc organizacyjną i merytoryczną dla lokalnych inicjatyw, uczestniczy w organizacji życia kulturalnego, służy informacją o przepisach prawa – to wszystko stanowi cenne doświadczenia. Działania te można byłoby wykorzystać jeszcze w szerszym zakresie.

A. Kosiba – poinformował, że na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej zwrócono uwagę na zapis: „bolesnym mankamentem, jest brak etatu informatyka w instytucji, w której informatyzacja jest  jednym z podstawowych warunków rozwoju ... .”  Powiedział, że na pewno taka pomoc jest potrzebna. Zapytał jak w tej chwili ten problem jest rozwiązany i jak to widzi dyrektor MBP.

S. Mróz – Dyrektor MBP  ustosunkowała się do wypowiedzi K. Majewskiego. Zwróciła uwagę na to, że podstawowym zadaniem – założeniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów  bibliotecznych, w tym również udostępnianie dostępu do źródeł internetowych. Działalność kulturalna jest działalnością, która wspiera wcześniejsze statutowe obowiązki biblioteki. Biblioteka może wspomagać inne jednostki kultury, ale nie może przejmować całkowicie i nie może stać się jednostką, która samoistnie tworzy miejsce kulturalne – może tylko wspomagać. W sprawie poruszonej przez A. Kosibę, odpowiedziała, że do tej pory obsługiwała ich firma EUROMEX, a obecnie inna firma na zasadzie umowy o dzieło. Nie myślała o zatrudnieniu informatyka w pełnym wymiarze, myślała o zatrudnieniu informatyka na 1 etatu w Muzeum i Bibliotece.

K. Nurczyk m.in. nawiązał do rozważenia kwestii łączenia kultury, to co jest już czynione w większości dużych miast – biblioteka jako centrum kultury, gdzie znajduje się biblioteka i kultura, co bardzo dobrze funkcjonuje. Poruszył problem informacji dla społeczeństwa o organizowanych imprezach – czy rozważała formę rozpowszechniania, reklamy imprez poprzez nagłośnienie z megafonów jadącego samochodu.

Dyrektor S. Mróz powiedziała, że może rozważać powyższe ewentualności jeżeli miałaby odpowiednie zaplecze lokalowe. Powiedziała, że na organizowanych imprezach, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, jest bardzo duża frekwencja. Nie odcina się od kulturalnej części biblioteki, ale nie chciałaby, żeby biblioteka kojarzona była tylko i wyłącznie z działaniami kulturalnymi. Jeśli chodzi o reklamę, to można rozważyć inne formy reklamy – jest od niedawna strona internetowa, w prasie zawsze są informacje o tym co się dzieje w bibliotece.

     Następnie, po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdanie.

Rada Miejska przyjęła  Sprawozdanie z działalności  prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie w 2007 i planach na 2008 rok.

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2007, planach inwestycyjnych i merytorycznych w 2008 roku.

Informację radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Głos zabrała Dyrektor MZZ – Z. Korpusik-Jelonkowa, która podziękowała radnym za finansowanie muzeum, które po złotowskiej farze, jest najstarszym zabytkiem w mieście. Powiedziała, że gdziekolwiek jedziemy, to zwiedzamy przede wszystkim zabytki: kościoły, muzea. Myśli, że za pewien czas spowszednieje komputer, internet i wróci się do tego, żeby czas wolny spędzać inaczej, wracając do galerii, sal koncertowych, muzeów, teatrów. Przy takich inwestycjach w mieście, dbałość o zabytki kultury materialnej jest imponująca. Zwróciła uwagę na to, że miasto utrzymuje instytucję pod nazwą Muzeum Ziemi Złotowskiej

i utrzymuje zabytek XVIII wieczny. Poinformowała o remontach w Muzeum:  wybudowano magazyn, wymieniono podłogi i dokonano ich renowacji w budynku, sukcesywnie wzmacniane są ściany od wewnątrz budynku, wymieniana jest stara instalacja elektryczna, dokonano renowacji okien. Powiedziała, że czeka nas remont zewnętrzny, polegający na renowacji muru szachulcowego. Obecnie badany jest poziom wilgotności elementów drewnianych,  po to aby przy uzyskaniu odpowiednich parametrów, rozpocząć naprawę drewnianych belek. Podziękowała za wspomaganie w tych działaniach, w tym za pieniądze, które można przeznaczyć na zakup muzealiów - w tym roku zakupiono komplet mebli z 1920 roku oraz za wspieranie działań wydawniczych – wydawnictwa regionalne, co jest naszą powinnością. Obok wydawnictw naukowych, do których trzeba raczej dopłacać, wydajemy albumy, które na siebie zarabiają a jednocześnie wspomagają Muzeum. Powiedziała, że podobnie jak Biblioteka, Muzeum wspiera tylko ofertę kulturalną miasta w imprezach lokalnych, ale robimy to chętnie, bo naszą powinnością jest też popularyzowanie wiedzy historycznej, naszej przeszłości, osiągnięć – dlatego chętnie włączają się do pomysłów, które powstają w różnych stowarzyszeniach a czasem nawet sami sugerują pewne rzeczy. Podziękowała Stowarzyszeniu „Złototwórczość”, dzięki któremu w 2007 roku zorganizowali 45 lecie placówki Muzeum, ponadto podziękowała za współpracę Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich oraz Stowarzyszeniu Współpracy Polsko – Niemieckiej. Powiedziała o znaczeniu placówki w życiu mieszkańców miasta, że wszystkie imprezy, które robią w mieście są dowodem, że Muzeum otwiera się na społeczeństwo Złotowa i dzięki temu ludzie przypominają sobie, że Muzeum istnieje. Uważa, że trzeba i warto zabiegać o zwiedzających. Często jest tak, że nasze muzeum odwiedzają uczniowie szkół spoza Złotowa niż z miasta, co jednak zależy od nauczycieli. Podziękowała za obecność na imprezach radnych i burmistrzów. Poruszyła sprawę informacji. Zaapelowała, żeby miasto zdobyło się na kilka oszklonych gablot – osobno, gabloty, gdzie byłyby nekrologi, co mogą zrobić firmy pogrzebowe i osobno 1-2 gabloty, gdzie byłyby informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście. Podziękowała Radzie Muzeum, której mija kadencja. Spośród pięciu jej członków, podziękowała zwłaszcza St. Pikulikowi, W. Więckowi i J. Justynie, którzy współpracują z Muzeum na co dzień.

W. Fidurski m.in. powiedział, że na dobre funkcjonowanie muzeum trzeba mieć pomysł. Zapytał się, czy zastanawiano się nad tym pomysłem, w jaki sposób wyeksponować historię naszego miasta? Czy zastanawiano się nad zagospodarowania półwyspu przy Jeziorze Miejskim, czy są jakieś pomysły, bo mogłoby to być jedną z atrakcji Złotowa.
Ponadto zwrócił się do Burmistrza o sprawę informacji dotyczącą wszystkich sfer działalności miasta, kultury, sportu – prosił, żeby zmienić stronę internetową miasta, o czym wspominał kilkakrotnie. Prosił o wyeksponowanie tej formy informacji.  

K. Nurczyk spytał, czy rozważany jest temat zabytku – spichlerza przy ul. Kościelnej ?

Dyrektor MZZ powiedziała, że jest przeciwna temu, żeby robić jakiś mini skansen, na kształt tego co jest w Osieku, ponieważ takie obiekty odwiedza się tylko raz, a utrzymywać je trzeba przez cały rok – za czym idą duże pieniądza. Poruszyła pomysł przeniesienia Chaty Krajeńskiej ze Świętej, która jest zniszczona w około 80 %. Jest to kosztowne przedsięwzięcie. Uważa, że należy zastanowić się czy robimy skansen, czy skupiamy się na rozwoju naszego muzeum. Ponadto powiedziała, że liczy na to, że Komisja Oświaty, Kultury zaprosi ją na robocze spotkanie, bo do tej pory nie była na takim spotkaniu i wtedy można sobie powiedzieć o rzeczywistych problemach do rozwiązania, ponieważ takie duże forum, to nie jest do tego, do takich rozmów. 

K. Majewski – w imieniu własnym i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki powiedział, że uznajemy wkład pracy Dyrektor MZZ w to, że ta instytucja kultury funkcjonuje bardzo dobrze. Ponadto poruszył sprawę dotyczącą Dni Kultury Żydowskiej, na co Komisja przyznała środki. Zapytał czy ta impreza odbędzie się, na co Dyrektor MZZ odpowiedziała, że „nie”.

K. Nurczyk – m.in. powiedział, że jeśli chodzi o budynek Muzeum, to zewnętrznie dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Złotowa, jest to jakaś ściana muru pruskiego i nic więcej. Myśli, że po

jakimś okresie zakończy się problem finansów - będzie można inwestować n.p. w dbanie o Chatę Krajeńską i zagospodarowanie tego terenu, czy też w budynki które będą wymagały jakiegoś remontu. Myśli, że w tej chwili Dyrektor MZZ powinien rozważać, patrzeć w przyszłość długofalową, ponieważ będziemy chcieli inwestować pieniądze w coś, żeby upiększać miasto. Powiedział, że to co robi Dyrektor Muzeum jest chlubą dla miasta, ale nie należy zamykać się w perspektywie wydatków, finansów i utrzymania – pieniądze były i będą na takie cele.

Dyrektor Muzeum – nie zgodziła się z fragmentem wypowiedzi K. Nurczyka, że Muzeum, to zewnętrznie mur pruski i to od finansów zależy – powiedziała, że to zależy od naszej świadomości. Poruszyła sprawę frekwencji w Muzeum – należy zastanowić się ile razy

 

byliśmy w Muzeum, ile razy przyprowadziliśmy do niego swoich gości. Powiedziała, że kiedy Muzeum było otwarte w niedzielę, to rzadko kiedy przychodzili złotowianie, jeśli już to prawie te same osoby, z dziećmi, z całymi rodzinami – więcej zwiedzających było z terenu, np. z Okonka.

St. Pikulik – podziękował Dyrektor MZZ za to co zostało dokonane. Myśli, że wszystkie poruszone sprawy wiążą się w jakimś stopniu z pieniędzmi, ale musi też być chęć działania, bo Rada jest czynnikiem opiniodawczym, wspierającym – główna praca spoczywa na dyrekcji i pracownikach Muzeum. Oferta kulturalna, którą Muzeum daje, to jest to wyjście do ludzi. Podziękował Dyrektor Muzeum za pracę, za wkład dla rozwoju muzealnictwa i kultury w Złotowie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że stanowisko Rady dotyczące działalności Muzeum jak i Biblioteki jest jednoznaczne i doceniany jest duży wkład pracy dyrektorów placówek i całej kadry w dążeniu do wzorcowej pracy w obu tych placówkach.

Zwróciła się do Burmistrza Miasta o przemyślenie - rozważenie wniosku Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w sprawie gablot na terenie miasta.

Przyszedł radny J. Jędrzejczyk.

Obecnych było 14-tu radnych.

      Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną Informację.

Rada Miejska przyjęłaInformację Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2007, planach inwestycyjnych i merytorycznych w 2008 roku”.

Informacja jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Informacja o stanie przygotowań do EEM 2008 r.

Radni otrzymali program EEM, który był omawiany na posiedzeniach komisji.

K. Majewski powiedział, że ogólnie program jest przygotowany właściwie. Jest to program oszczędny z wykorzystaniem własnych zasobów ludzkich, ale jest kilka niedopowiedzeń –  może za mało dogłębne są to informacje. Zainteresował go np. przejazd stada jeleni - jak to będzie wyglądało. Zwrócił uwagę na występy na Placu Paderewskiego - we wszystkich dniach –  myśli, że w tym roku będzie właściwa konferansjerka, będzie zaplecze dla artystów na odpowiednim poziomie, właściwe prowadzenie konkursu „O kryształową kroplę wody”. Niektóre informacje dotyczące koncertów na Placu Paderewskiego są ogólnikowe. 

Wyszedł radny A. Kosiba.

Obecnych było 13-tu radnych.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na to, że porządek obrad brzmi: Informacja o stanie przygotowań do EEM 2008 r. a radni otrzymali projekt Programu EEM, gdzie nie ma informacji od strony technicznej. Zapytała o scenę w amfiteatrze, czy będzie doprowadzona do porządnego wyglądu, pomalowana.

S. Wilowski - Przewodniczący Stowarzyszenia EEM odpowiedział, że są wykonywane prace w zakresie renowacji sceny w amfiteatrze – poinformował o zakresie robót. Są zapewnienia, że do końca maja scena będzie przygotowana do imprez.

L. Trojanowski – Koordynator kultury  udzielił wyjaśnień dotyczących programu EEM –  imprez, zwracając uwagę, że nie są podpisane wszystkie umowy, ale rozmowy są bardzo zaawansowane. 

S. Wilowski wyjaśnił, że w przedstawionym Radnym projekcie EEM nie ma opisanych dosyć szczegółowo informacji, ponieważ nie ma jeszcze podpisanych wszystkich umów. Zwrócił się, żeby w imprezę włączyli się wszyscy radni, w tym p. K. Majewski, żeby nie było, że są cały czas negowani i wykazywane są błędy. 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną projekt Programu EEM.

Rada Miejska przyjęła projekt programu EEM, który jest załączony do niniejszego protokołu.

 

 

 

Punkt 9.

Informacja o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sportu i kultury w mieście.

Materiały radni otrzymali, tj.:

-         sprawozdanie z działalności MLKS „Sparta” w Złotowie w roku 2007,

-         informację o realizacji zadań kulturalnych w obiektach ZDK za okres maja 2007 – maj 2008,

-         informację o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sportu i kultury w mieście.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki z przedstawicielami stowarzyszeń związanych z funkcjonowaniem kultury. 

K. Majewski odniósł się do otrzymanych informacji. Powiedział m.in., że informacja przygotowana przez L. Trojanowskiego - koordynatora kultury, biorąc pod uwagę to, że nie jest on organizatorem kultury, ponieważ nie ma takich kompetencji, jest właściwa – w informacji wymienione są tylko zespoły i to, co wydarzyło się w Domu Kultury, bez żadnej oceny. Natomiast w informacji przygotowanej przez J. Kowalskiego (Urząd Miejski) są zawarte dane dotyczące przede wszystkim organizacji pozarządowych, są one wymienione oraz co realizowały – bez oceny, co jest zgodne z planem pracy Rady Miejskiej. Nie wiadomo jednak na jakim poziomie były te imprezy. Zwrócił uwagę na zapis w informacji, że krzewieniem kultury w 2007 r. zajmował się m.in. Złotowski Dom Kultury, a wiadomo, że nie ma takiej instytucji, jest tylko budynek, który wykorzystywany jest przez różne organizacje. Nie ma żadnej informacji odnośnie realizacji świąt państwowych.

Następnie zabrał głos W. Fidurski, który powiedział m.in., że podczas dyskusji jaka odbyła się na Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki zapoznali się z głosami organizatorów kultury, ze stanowiskiem burmistrza, radnych, którzy oceniali całość funkcjonowania kultury - oceny te były różne. Pojawiło się szereg zarzutów, szereg pretensji. Obraz jest taki, że nie wszyscy są zadowoleni z funkcjonowania obecnie kultury w mieście. W takim kształcie kultura funkcjonuje kilka lat, były podjęte decyzje o tym żeby zlikwidować Złotowski Dom Kultury, za czym również wówczas głosował, ponieważ był przekonany, że argumenty, które wtedy używano są słuszne. Po kilku latach stwierdził, że to był błąd i kultura nie funkcjonuje tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Powiedział, że dzisiaj na tej sali nikomu nie przyjdzie do głowy, aby od przyszłego roku powołać koordynatora do spraw muzealnictwa i rozwiązać Muzeum, żeby powołać koordynatora do spraw biblioteki i rozwiązać Bibliotekę, ponieważ działanie tych instytucji oceniamy na dobrym poziomie. Kilka lat temu ocenialiśmy źle działalność Złotowskiego Domu Kultury, ale myśląc teraz z perspektywy czasu, że to nie był czas, żeby likwidować tę instytucję, gdyż – jak czas pokazał – jest miejsce i potrzeba, aby taka instytucja funkcjonowała. W Polsce, w kraju biednym nie możemy posiłkować się wzorami z Zachodu, gdzie takie instytucje nie funkcjonują – u nas jest miejsce na takie instytucje, które organizują całość życia kulturalnego. W tej chwili mamy taki stan, że trudno wskazać osobę, która kierowałaby kulturą w mieście. Pewne imprezy robione są „na szybkiego”, brak jest imprez z „górnej półki”, które zainteresowałyby szersze grono mieszkańców. Lato jest okresem martwym – poza EEM, gdzie jest nagromadzenie imprez, a później – przez całe lato, jest ich brak. Brak jest wspomnianej już reklamy, ogłoszeń, itd. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przekazał opinię, że taką instytucję kultury w Złotowie należy powołać i w miesiącu czerwcu, na sesji Rady Miejskiej, powinna być przedstawiona uchwała inicjująca powstanie takiej instytucji - w kształcie nie tak rozbudowanym jak była poprzednio, a w skromniejszym kształcie i z takimi kompetencjami, żeby było wiadomo, kto jest odpowiedzialny za życie kulturalne w mieście, do kogo należy się zwrócić, kto koordynuje wszystkie zadania, kto jest odpowiedzialny za realizację planu imprez kulturalnych. Myśli, że taka instytucja, w takim kształcie, pod dobrym kierownictwem - z kierownikiem, który jest odpowiednio wynagradzany, będzie mogła nam to życie kulturalne zorganizować.

K. Majewski przychylił się do powyższej wypowiedzi. Powiedział, że obecnie brak jest osoby odpowiedzialnej za całość funkcjonowania kultury.

 

K. Żelichowski powiedział, że słuchając p. Fidurskiego, to wynika, że były to dwa różne spotkania, ponieważ też był na nim i obecni na posiedzeniu Komisji członkowie stowarzyszeń nie wnioskowali o zmianę organizacji kultury w mieście. Odniósł wrażenie, że na tym spotkaniu chodziło o to, że jedno stowarzyszenie ma problemy z księgowością a obecny przedstawiciel Urzędu Skarbowego tego nie potwierdził. Była też księgowa, która mówiła, że nie jest wcale tak źle. Cały czas, od samego początku na spotkaniu było parcie na to, żeby z sali ktoś powiedział, że trzeba zmienić funkcjonowanie kultury, jednak nikt tego nie powiedział. Jeżeli chodzi o p. Trojanowskiego, to słowa p. Majewskiego były zupełnie inne jak skończyło się posiedzenie otwarte z zaproszonymi gośćmi. Teraz mówi, że p. Trojanowski nie ma możliwości, a na posiedzeniu Komisji mówił co innego. Uważa, że należy zastanowić się, żeby nie zrobić tego co było kiedyś. Na Komisji były uwagi co do ogłoszeń, informacji o imprezach, ale nie wie czy to są aż takie zarzuty, żeby zmieniać funkcjonowanie kultury.

St. Pikulik powiedział, że ze spotkania odniósł wrażenie, że stowarzyszenia mają mało istotny problem. Cały problem polega na tym, że jest myśl, żeby wszystko scentralizować - ma być centrum kultury, ale to już mieliśmy, to już było. Funkcjonowało to źle – Dom Kultury był zadłużony, co jakiś czas trzeba było uchwalać przeznaczenie środków na remont a później okazało się, że Dom Kultury nie był wyremontowany w ogóle. Drugi problem to był taki, że były imprezy, ale nie było na nich ludzi. Centralizacja doprowadzi do tego, że wszystko się rozleci. Ludzie, którzy działają w stowarzyszeniach robią to co lubią, natomiast skąd będzie wiedział dyrektor domu kultury, co kto lubi. Będzie on narzucał swoją wizję programu, która najczęściej nie sprawdza się. Jeżeli mówimy o pewnych modyfikacjach, to zgadza się - natomiast wracanie do centralizacji jest najgorszym rozwiązaniem, jakie może być. Samorządność ma być coraz większa, coraz większa ma być samodzielność ludzi i działanie. Powiedział, że nieraz są to tylko kwestie techniczne, kto ma n.p. postawić scenę, czy potrzeba ludzi, którzy pracowaliby przy tym i to jest zasadniczy problem. Zwrócił uwagę na to, żeby tylko nie wracać do tych samych problemów jakie były. Centralizacja była kiedyś, jak były inne środki, gdy wszystko było narzucane. Uważa, że trzeba głęboko zastanowić się nad tą kwestią. Powinniśmy udoskonalać systemy oparte na stowarzyszeniach.

K. Żelichowski dodał, że utworzona ewentualnie instytucja przejmie działania i pieniądze, które obecnie są przeznaczane dla stowarzyszeń. Stowarzyszenia będą pewnie zmuszone do rozwiązania się. A ludzie w takiej ilości nie znajdą zatrudnienia w tej instytucji.

K. Majewski – powiedział, że powrotu do struktury co była, to nie ma. Jeśli mamy powołać jakąś instytucję, to w jak najbardziej ograniczonym zakresie zatrudnienia w niej osób – w zakresie podstawowym. Są pewne działania, które stowarzyszenia nie chcą realizować a powinny być realizowane przez miasto, albo nie są w stanie ich realizować. Zadania te powinna przejąć instytucja kultury i prowadzić je we właściwy sposób. Instytucja ta będzie jeszcze wspierać organizacje. Powiedział, że nie mamy uprawnień, żeby rozwiązać stowarzyszenia – są one niezależne i nic nie można im nakazywać, możemy merytorycznie je wspierać.

B. Chorabik powiedziała, że jeżeli dojdzie do jakiejś propozycji, pewnych projektów uchwał i zmian w kulturze, to zrobimy wszystko, żeby było to merytorycznie zasadne, jak najmniejszym kosztem finansowym i żeby służyło dobru miasta. Nie będzie to żadna pochopna decyzja bo nie chodzi o to, żeby wracać do tego samego. Ta dyskusja i być może jeszcze nie jedno spotkanie w tym temacie, pozwoli wypracować jakąś dodatkową nową formułę, która pozwoli lepiej funkcjonować tej sferze życia naszego miasta.

K. Żelichowski zwrócił uwagę, że na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki był zgłoszony i przyjęty wniosek Przewodniczącego Komisji, który miał być przedstawiony na sesji.

Po przedstawieniu przez K. Majewskiego przyjętego przez Komisję wniosku „o powołaniu z dniem 01 stycznia 2009 roku instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w obiekcie Złotowskiego Domu Kultury”, K. Żelichowski zapytał, czy wniosek ten będzie głosowany na sesji.                                                                                                                                                          

B. Chorabik zaproponowała, żeby wniosek ten, z uwagi na złożoność problemu, nie był głosowany w tej sesji, ponieważ jest on złożony i nie możemy w tym momencie, po tak krótkiej dyskusji, podejmować jednoznacznego wniosku, czy ma powstać nowa instytucja czy nie. Powiedziała, że z tego co słyszy, to sprawa nie jest jeszcze wyklarowana - czy będzie to poszerzenie zadań dla koordynatora, dlatego trudno w tym momencie podejmować taką decyzję. Myśli, że trzeba byłoby odnieść się do sformułowania p. Fidurskiego, że jakiś klub radnych złoży ewentualnie projekty uchwał, jeżeli widzi taką potrzebę i wtedy będziemy głosować  nad tymi projektami o powołaniu – przedstawiła to jako swoje stanowisko.

K. Żelichowski powiedział, że to jest stanowisko Przewodniczącej, ale stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki było takie, żeby wniosek przegłosować. Wniosek został zgłoszony i należy go przegłosować jako wniosek Komisji i nie ma innej możliwości. Prosił o przegłosowanie wniosku.

Po przedstawieniu wniosku przez K. Majewskiego, Przewodnicząca B. Chorabik powiedziała, że wniosek ten nie będzie głosowany na tej sesji, dlatego, że w tym wniosku jest jasno sformułowane, że ma powstać Centrum Kultury, a dzisiejsza dyskusja dowodzi, że Rada nie jest jednoznacznie przekonana czy to będzie centrum kultury, czy poszerzenie kompetencji koordynatora, czy też jeszcze jakaś inna forma.

K. Żelichowski przypomniał, że wniosek był złożony przez Komisję i prosił żeby go przegłosować zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami, zgodnie z prawem.

Przewodnicząca B. Chorabik zapytała czy Rada wyraża zgodę, żeby głosowanie nad tym wnioskiem przesunąć na miesiąc czerwiec.

K. Majewski powiedział, że jest za propozycją Przewodniczącej Rady, ponieważ są przygotowane materiały, dotyczące funkcjonowania kultury, które musimy udostępnić wszystkim radnym i to będzie przygotowany materiał przez koalicję.

K. Żelichowski zwrócił uwagę p. Majewskiemu, że mógł nad tym zastanowić się wcześniej przed zgłoszeniem wniosku, a teraz wniosek Komisji powinien być podany pod głosowanie. 

K. Nurczyk powiedział, że wniosek będzie zasadny, jeżeli będą odpowiednie materiały i wszystkie komisje będą przygotowane do tematu i będą mogły merytorycznie przygotować się do tego wniosku. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wnioskiem najdalej idącym jest przesunięcie głosowania na miesiąc czerwiec - poddała to pod głosowanie.

     Za tym, żeby wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki był głosowany na sesji w miesiącu czerwcu, głosowało 9-ciu radnych, przeciw – 4-ch.

     W wyniku głosowania, Rada ustaliła, że wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący  powołania z dniem 01 stycznia 2009 roku instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w obiekcie Złotowskiego Domu Kultury, będzie głosowany na sesji w miesiącu czerwcu.

A. Andrzejewska zapytała, czy każdorazowo będziemy tolerowali tego typu proceder, bo w zasadzie nie rozumie dzisiejszej decyzji Przewodniczącej, która narzuca wszystkim swoją wolę.

Przewodnicząca B. Chorabik odpowiedziała, że wniosek dotyczył konkretnej jednostki – powołania jednostki pod nazwą Centrum Kultury. Powiedziała, że nie jesteśmy gotowi na tym etapie rozmów, aby podjąć taką decyzję. Jest to wniosek, za którym idą bardzo poważne konsekwencje merytoryczne i finansowe. W związku z tym przesunięcie wniosku na czerwiec stanowi danie czasu wszystkim tym, którym dobro kultury leży na sercu, by sformalizować i sformułować którąś z propozycji. Z rozmów, które przeprowadziła, wie, że są przynajmniej 3 propozycje: reaktywacja domu kultury ze zmniejszoną ilością etatów, ewentualnie połączenie z jedną z instytucji typu Biblioteka - jako centrum animacji kultury, być może poszerzenie tylko zadań dla koordynatora kultury czyli utrzymania obecnego stanu rzeczy. Dlatego głosowanie takiego wniosku byłoby mało zasadne i mało odpowiedzialne.

K. Żelichowski powiedział, że skoro na tę chwilę Przewodnicząca Rady uważa, że nie jesteśmy tego zrobić, to się głosuje, że nie robimy tego w tym momencie, a jeżeli potrzebny jest miesiąc, to za miesiąc należy powtórzyć wniosek i głosować go. Zaapelował, żeby pracować wspólnie.

J. Kołodziejczyk zwrócił się do K. Majewskiego, który wyraził się, że koalicja jest w posiadaniu oceny działania kultury, to dziwi go, że skoro taka ocena jest sporządzona, to dlaczego nie została przedstawiona przez radnych koalicji w dyskusji nad działalnością kultury, która odbyła się w piątek na tej sali.

K. Majewski – odpowiedział, że w planie pracy Rady jest informacja z działalności kultury a nie jej ocena. Nawiązując do wypowiedzi K. Żelichowskiego, żeby współpracować, rozmawiać, to właśnie dają tą szansę, bo przygotują materiały i dostarczą je w odpowiednim czasie - wtedy będą wspólnie dyskutować. Nie wyobraża sobie, żeby powołać Dom Kultury bez konsultacji z Burmistrzem Miasta, bo co z tego, że przegłosują funkcjonowanie domu kultury, jak pan Burmistrz będzie robił, żeby dom kultury źle funkcjonował. Dlatego należy dobrze się przygotować i wspólnie rozmawiać, aby wypracować wspólne stanowisko.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na to co powiedział K. Majewski, że musi być konsultacja z Burmistrzem Miasta,co jest podstawową i nadrzędną informacją do pozostałych. 

St. Pikulik powiedział, że p. Majewski powinien przyznać się do tego, że popełnił błąd i pozostali członkowie Komisji również, bo odniósł wrażenie, że jest wszystko przygotowane. Powiedział, że wszystko było uzgodnione wcześniej.

Z. Muzioł zwrócił uwagę na to, że wniosek w sprawie przeniesienia głosowania wniosku Komisji na sesję w miesiącu czerwcu został już przegłosowany i uważa, że dyskusja ta jest dzisiaj niepotrzebna, ponieważ w czerwcu jak będzie złożony jakiś projekt, skonsultowany z Burmistrzem, będzie można wówczas dyskutować, wypowiedzieć się.

K. Żelichowski zaapelował o to, żeby poszczególni radni zastanowili się nad tym co robią, żeby zanim złożą wniosek byli tego pewni i wiedzieli co robią.

     Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone materiały.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła materiały o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sportu i kultury w mieście, które załączone są do niniejszego protokołu.

Punkt 10.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

K. Nurczykowi: 

1)      W sprawie dewastacji promenady nad jeziorem powiedział, że nie możemy sobie poradzić. Co jakiś czas chodzą pracownicy, żeby sprzątać – ale jest to walka z wiatrakami. Póki co wandale są silniejsi – musimy przyjąć jakąś radykalną metodę. Trzeba będzie coś z tym zrobić, tak dalej być nie może – to zachowanie tam nielicznej grupy jest skandaliczne. Wychodzi na to, że jest to bezmyślne, celowe działanie, żeby niszczyć, bo nie myśli, żeby ktoś przez przypadek wylał np. olej pod ławką. Postaramy się, żeby to tam zmienić. Powiedział, że docelowo promenada ma być oświetlona i jest zamiar wprowadzenia monitoringu – po wybudowaniu II części, żeby to zaczęło funkcjonować prawidłowo.

2)      W sprawie wjazdu z ul. Kościelnej „na Kaczy Dołek”, co poruszył również W. Fidurski, to jest tam wszystko, co prawo drogowe wymaga. Oznakowanie jest właściwe – jest to wyjazd ze strefy zamieszkania, dlatego należy zachować szczególną ostrożność – to należy traktować tak samo jakby był to wyjazd z posesji. Powiedział, że cokolwiek  by tam innego zrobić – to trzeba liczyć na zdrowy rozsądek kierowców, ponieważ jakieś inne oznakowanie, czy znak „stop” niczego nie rozwiąże, niczego nie załatwi.

3)      W sprawie piekarni PSS „Społem” odpowiedział, że PSS ma obowiązek zgłaszania do Inspektoratu Ochrony Środowiska odpowiednich danych i jak sądzi jest to tylko kwestia zawiadomienia Inspektora Ochrony Środowiska, że najprawdopodobniej jest tam coś nie tak. Nic więcej nie możemy tutaj zrobić. Burmistrz zwrócił się z pytaniem do K. Nurczyka, czy ma dokonać takiego zgłoszenia, ale powołując się na niego (K. Nurczyka), bo on tej sytuacji nie zna, na co K. Nurczyk wyraził zgodę.  

K. Majewskiemu:

1)      W sprawie „Złotowiska” powiedział, że jest to impreza zorganizowana przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – jest to forma miejscowych „juwenaliów” i „miasto” nie uczestniczy w organizacji imprezy – jest ona organizowana przez młodzież z Kolegium Języków.  

Jeśli chodzi o imprezy poza konkursem, to są takie imprezy - finansowane z pozostałych środków, które są w budżecie w dziale „Pozostała działalność” w zakresie kultury i sportu, z czego fundowane są drobne nagrody typu puchary, dyplomy i inne.

2)      Odpowiedział, że jeśli chodzi o pobyt na Białorusi, to był to pobyt za pieniądze prywatne, miasto na tym nic nie straciło.

3)      Odnośnie projektu na modernizację ulicy Dwór Złotowski, odpowiedział, że zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej dokumentacji.

W. Fidurskiemu:

1)      W sprawie chodnika przy Amfiteatrze, odpowiedział, że jest on naprawiany corocznie przed EEM. Powiedział, że należałoby go naprawić generalnie, ale jak wiadomo nie ma w tej chwili na to pieniędzy. Teren ten jest niestabilny i co jakiś czas chodnik zapada się – co roku jest naprawiany i tak będzie również w tym roku.

2)      Jeśli chodzi o lewy pas ruchu na wjeździe w ul. Jastrowską i w kierunku do Piły, odpowiedział, że być może kiedyś to będzie. Wniosek ten należałoby zgłosić do Zarządu Wojewódzkiego Dróg. Jeżeli już, to powinno to być robione wspólnie. Uważa, że jest to rzecz potrzebna, ale w tej chwili nie najpilniejsza – takich miejsc w Złotowie jest zdecydowanie więcej, gdzie trzeba byłoby to zrobić w pierwszej kolejności.

3)      W sprawie reklamy na budynku „Sparty” odpowiedział, że jest to umowa zawarta przez „Spartę” z reklamodawcą, na podstawie wcześniejszej umowy „miasta” ze „Spartą”.

4)      Jeśli chodzi o pieniądze za zajęcie pasa drogowego przez firmę ASTA NET, to odesłał do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004 r., w której jest to uregulowane. Przypomniał, że pobieramy opłaty za zajęcie pobocza 0,40 zł za 1 m2 pasa drogowego za każdy dzień, 0, 50 zł. za zajęcie chodnika i 0,60 zł. za zajęcia pasa drogowego, a dla dróg nieutwardzonych 0,40 zł. za każdy dzień zajęcia pasa drogowego. Z tego co pamięta to cała kwota w wspomnianym miejscu na ul. Piaskowej wynosiła 220 zł.

5)      W sprawie wypożyczalni sprzętu nad jeziorem, odpowiedział, że jest to pewien kłopot, ponieważ jest umowa z WOPR-em na obsługę plaż, tzn na zabezpieczenie ratowników i prowadzenia tam działalności w okresie letnim. Z tego co wie, to WOPR taką działalność prowadzi – czy w wystarczającym zakresie, to trudno mu powiedzieć, ale takie możliwości są. Jeżeli działalność tą miałoby przejąć „miasto”, to wymaga to zmian całej struktury, ponieważ ani Urząd, ani MZGL nie zajmuje się tym - w związku z tym jest pewien problem, żeby to zorganizować. Wielokrotnie mówił, że należy poczekać jeszcze około 1,5 roku, kiedy będzie hala sportowa, boisko i wtedy trzeba będzie zastanowić się generalnie nad sprawą zarządzania obiektami miejskimi i prowadzeniem działalności sportowej, kulturalnej, itd. Uważa, że obecnie jest to za wcześnie – trzeba najpierw uporządkować stan posiadania i strukturę posiadania obiektów, a później zastanowić się nad właściwym sposobem zarządzania i utworzeniem odpowiedniej jednostki organizacyjnej miasta, która będzie się tym zajmować – czy to będzie spółka, czy zakład budżetowy, czy inna forma, to trudno w tej chwili rozstrzygnąć.

6)      Jeśli chodzi o kaplicę przy cmentarzu, to sprawa wraca ponownie. Zabezpieczono, ale jak się okazało nieskutecznie. Część okien zostało porozrywanych, drzwi zostały wyłamane, chociaż kilkakrotnie to naprawiano. Powiedział, że wyczerpano chyba wszystkie możliwości, poza tym, że można byłoby to zamurować i wtedy byłby spokój, ale tu nie o to chodzi. Poinformował, że wszczęto pewne działania, które mają uruchomić ten obiekt dla potrzeb muzealnictwa. Wystąpiono o wpisanie tego budynku do rejestru zabytków, co pozwoli na uzyskiwanie środków na adaptacje i utrzymanie tego obiektu. Takie są zamiary i wtedy być może ta sytuacja ulegnie zmianie. Zadeklarował, że ponownie obiekt zostanie zabezpieczony, ale na jak długo to będzie, to trudno powiedzieć.  

7)      Jeśli chodzi o most na rzece Głomia, to da odpowiedź na piśmie.

A. Andrzejewskiej:

Odpowiedział, że jeśli chodzi o obiekt byłego przedszkola na Al. Piasta, to jest to obiekt prywatny i można to tylko zgłosić – tak jak w przypadku terenu dotyczącego byłego tartaku - do Inspektora Nadzoru Budowlanego, który powinien zająć się tematem. Powiedział, że sprawa zostanie zgłoszona Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.  

K. Żelichowskiemu:

1)      W sprawie sieci wodociągowej w ul. Polnej odpowiedział, że z tego co wie, to jest zapisane w Programie do 2010 roku i zgodnie z nim będzie realizowane – nie ma potrzeby, żeby było to realizowane już obecnie, ponieważ to niczego tam nie rozwiązuje. Zamiar wpisania tego zadania był wtedy, kiedy była potrzeba uruchomienia następnych terenów budowlanych - jak zaczną ludzie budować, to będzie uzbrojone. MZWiK chciał budować, ale nie zatwierdził tego, ponieważ uznał, że w pierwszej kolejności należało pieniądze przeznaczyć na ulicę Leśną, gdzie są już wybudowane budynki od paru lat, następuje rozbudowa w tym rejonie i tam w pierwszej kolejności powinna być wykonana sieć kanalizacji sanitarnej, jak również rozbudowa sieci wodociągowej i to zostało zrobione.

Na prośbę K. Żelichowskiego, powiedział, że odpowiedź w tej sprawie będzie udzielona pisemnie.

2)      i 3) Odpowiedział, że sprawy zostaną załatwione.

B. Chorabik:

1)      W sprawie ścieżek w Parku Miejskim przy Al. Piasta, to uważa, że stan uległ zdecydowanej poprawie. Jeżeli to nie zadawala, to można zrobić, ponieważ to jest już tak zagęszczone, że nie jest to wielki kłopot. Na pewno byłoby lepiej gdyby był to polbruk, ale wymaga to zdjęcia nawierzchni i ułożenia na nowo kostek. Zaproponował, żeby jeszcze jakiś czas odczekać, ponieważ stan uległ zdecydowanej poprawie. Należy poczekać – jeżeli będzie się poprawiać, to sprawa zostanie rozwiązana, jeżeli nie, to należy znaleźć na to środki.

2)      Jeżeli chodzi o teren byłego tartaku, to sprawę zgłoszono do Inspektora Nadzoru Budowlanego i wie, że trwa postępowanie. Żadnych innych rozwiązań nie może podjąć, nie ma do tego uprawnień.

3)      W spawie usuwania nieczystości przez właścicieli psów, to jest to problem nie tylko Złotowa, ale i wszystkich miast. Możemy tylko apelować. Powiedział, że oprócz wybiegu dla psów przy ul. Moniuszki, będzie uruchomiony taki wybieg przy Placu Wolności, co trochę sprawę rozwiąże, jednak jest to sprawa apeli i przekonania właścicieli psów.       

A. Kosibie:

1)      W sprawie składowania materiałów budowlanych na ulicy Kolejowej odpowiedział, że jest to teren PKP. Z tego co wie, to Kolej wydzierżawiła ten teren przedsiębiorcy, który ma prawo składować tam materiały. Droga ta nie jest drogą miejską – jest to droga kolejowa i nie bardzo możemy w to ingerować i zmuszać do takich czy innych ograniczeń, chociaż wydaje się, że sam powinien poczuwać się do utrzymania jakiegoś porządku, ponieważ ludzie przyjeżdżają do niego po towar.

2)      Jeśli chodzi o wycinkę drzew ze Złotowa do Krajanki, to nie jest to nasza sprawa – myśli, że Burmistrz Krajenki wyrazi zgodę, ponieważ będzie to uzależnione od budowy odcinka drogi między Krajenką a  Złotowem. O sporze między Zarządem Wojewódzkich Dróg a Burmistrzem Krajenki wie z przekazów prasowych, ale ma nadzieję, że to zostanie rozstrzygnięte.

St. Pikulikowi:

Podziela pogląd, że coraz trudniej układa się współpraca z firmą – z którąś ze spółek firmy ENEA, która zarządza oświetleniem ulicznym i konserwacją tego oświetlenia. Otrzymaliśmy ostrzegający list od Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, że grozi to nieszczęściem – jest to lampa przy ul. Moniuszki i Al. Piasta. Zareagowano na od razu, telefonicznie i pisemnie, ale bez skutku. Postaramy się to wyegzekwować. Powiedział, że przeraża, że firma ta tak sobie to lekceważy, bo może dojść do groźnego wypadku i wtedy ktoś będzie musiał ponieść konsekwencje.   

Z. Muziołowi:

1)      Odpowiedział, że sprawa ul. Brzozowej jest obecnie w toku, tzn. zlecono naprawę dziur, ale chcemy rozmawiać z „drogowcami”, ponieważ wg ich oceny te prace są bez sensu –  asfalt jest tak zniszczony, że załatanie tych dziur niewiele pomoże. Bodajże robiono to dwa lata temu i stan jest taki jak obecnie. Powiedział, że trzeba spotkać się i wymyśleć coś, co pozwoliłoby poprawić tę drogę na dłużej.

2)      Jeśli chodzi o ul. Nowy Rynek, to sprawa jest w toku – będzie tam zlokalizowany plac zabaw dla dzieci i wtedy teren ten będzie w całości zagospodarowany.

 

                W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 11.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      K. Nurczyk:

1)      Przedstawił apel Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta Rady Miejskiej  w Złotowie skierowany do Komornika Sądu Rejonowego w Złotowie w sprawie podjęcia pilnych i skutecznych działań dotyczących obiektu byłego Ośrodka Zacisze przy ul. Wioślarskiej w Złotowie, który jest załączony do niniejszego protokołu.

2)      Zwrócił się do Burmistrza z problemem, który jest na basenie dla małych dzieci i zjeżdżalni – zwrócił się z pytaniem czy nie warto byłoby zastanowić się, aby wydzielić miejsce dla tych którzy zjeżdżają z zjeżdżalni, ponieważ bardzo często są sytuacje, że dzieci stoją przy zjeżdżalni i ktoś drugi na niego wjeżdża. Warto byłoby to przemyśleć. Zobaczyć jak to funkcjonuje na innych basenach.

2.      B. Chorabik:

1)      Poinformowała, że wpłynęła skarga - zażalenie Pana Kazimierza Rybarczyka, dotycząca bezczynności Burmistrza Miasta Złotowa, przesłana do rozpatrzenia według właściwości Radzie przez Wojewodę Wielkopolskiego, którą przekazała do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.  20 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji. Odczytała treść protokołu w sprawie ustaleń Komisji:

„ Komisja Rewizyjna ustaliła, że dnia 9 lutego 2008 r. Państwo Zofia i Kazimierz Rybarczyk wystosowali pismo do Burmistrza Miasta Złotowa. Ponieważ Pan Burmistrz nie odpowiedział na w/w pismo, p. K. Rybarczyk skierował 11.04.2008 r. zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego. Zgodnie z właściwością Wojewoda przekazał zażalenie w dniu 23.04.2008 r. do rozpatrzenia  przez Radę Miejską.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że Burmistrz Miasta w dniu 14 maja 2008 r. skierował pismo do Państwa Rybarczyk, stanowiące odpowiedź na ich pismo z 09.02.2008 r. Termin udzielenia odpowiedzi wyniósł ponad 3 miesiące, co stanowi naruszenie przepisów KPA. Na spotkaniu z Komisją Rewizyjną w dniu 20 maja 2008 r. był obecny p. K. Rybarczyk, który nie potwierdził otrzymania pisma. Komisja jednak ustaliła, że pismo wyszło z Urzędu Miejskiego (przekazano je doręczycielowi).”  

Po wysłuchaniu ustaleń Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska zaakceptowała je – jako treść odpowiedzi na wniesione zażalenie.

2)      Przedstawiła komunikaty:

-         w dniach 23-24 maja odbędą „Juwenalia” organizowane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych,

-         23 maja obchody Dnia Strażaka,

-         24 maja - w sobotę w Górce Klasztornej odbędzie się Dzień Skupienia Samorządowców.

3)      Poinformowała, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wtorek, 24 czerwca o godz. 9-tej.

Punkt 12.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 1340 zamknęła XX sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

Protokołował:

J. Manowski

 

 

                                                      Sekretarz obrad                                 Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                     Zygmunt Muzioł

                                                                                                       mgr Barbara Chorabik