Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta , 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa”.

CPV:
90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku usług okresowych również wykonuje):
- co najmniej trzema usługami o podobnym charakterze, odpowiadającym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych usług Wykonawca musi przedstawić wykaz tych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz dowodów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji gdy realizacja dotyczyła Zamawiającego.

2.2.3. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
Wykonawca musi mieć do dyspozycji następujący sprzęt, narzędzia, wyposażenie i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
1. do bieżącego utrzymania czystości:
- co najmniej 2 zamiatarki do ulic i 2 zamiatarki do chodników, pojazd do transportu odpadów, wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych,
2. do zimowego utrzymania dróg:
- co najmniej 2 posypywarki z pługiem do odśnieżania jezdni i co najmniej 3 posypywarki z pługiem do odśnieżania chodników, pojazd do transportu
3. do pielęgnacji zieleni:
- co najmniej 3 samobieżne kosiarki do trawy, w tym co najmniej 1 z koszem do zbierania wykoszonej trawy, co najmniej 4 wykaszarki ręczne, ciągnikową kosiarkę rotacyjną, co najmniej 1 wertykulator, rębak do gałęzi, pojazd do podlewania terenów zieleni, pojazd do transportu odpadów.


Termin realizacji:
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-12-02 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-12-02 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
- cena ofertowa brutto: 60%
- czas reakcji – 40%.


Wadium:
. Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (275.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP.271.34.19 SIWZ utrzymanie czystości i pielęgnacja (912kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2A ulice na 2020 (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2A ulice na 2020 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2B zieleń na 2020 (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2B zieleń na 2020 (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2C Raport miesięczny (16.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 2C Raport miesięczny (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie - I (764kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma - popr. wzór umowy (rozdz. IV SIWZ) (133kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 do pisma - popr. opis przemiotu zamówienia (rozdz. V SIWZ) (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (349.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (634.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-11-22 12:37:32
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-11-25 10:17:39
Ostatnia zmiana:2019-12-09 13:30:16
Ilość wyświetleń:306

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij