Protokół nr XIX

 

z XIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 29 kwietnia 2008 roku

 

       W dniu 29 kwietnia 2008 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XIX sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 14-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecny był radny Andrzej Kosiba. Powitała Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Komendanta Policji, Komendanta Straży Pożarnej, Starostę Powiatu Złotowskiego, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, Dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz pozostałych dyrektorów i kierowników jednostek miejskich i zakładów pracy, wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli mediów i prasy. Powitała również młodzież z III klasy Technikum Ekonomicznego w Złotowie wraz z opiekunką p. Klimek.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XVII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Bogdana Marszałka – za jego zgodą.

2.      Protokół z XVIII sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2008 r.

3.                  Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 3/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwołania XIX sesji Rady Miejskiej. Ponadto w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz zgłosił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny, który został wprowadzony do porządku obrad XIX sesji po pkt 7 podanym w zarządzeniu, tj. jako pkt 8. Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Uwag, propozycji zmian do porządku obrad nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad XIX sesji.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie od dnia 01 marca do 11 kwietnia 2008 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta poprzez aklamację. Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

  Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych udzielił  Burmistrz Miasta w pkt 17 porządku obrad.

1.      Radny W. Fidurski:

1)      Zwrócił się o udzielenie wyjaśnień na piśmie w sprawie dotyczącej przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami.

 

Powiedział, że zgodnie z art. 189 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządzanie

nieruchomościami należącymi do zasobów, o których mowa w art. 20, czyli m. in. do gminnych zasobów nieruchomości, może być powierzone podmiotom tworzonym w tym celu przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zarządzanie wykonywane będzie przez osoby posiadające odpowiednie licencje. Powiedział, że według posiadanej wiedzy, konkurs ogłoszony na stanowisko kierownika MZGL nie zawierał takiego warunku. W rezultacie, w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrany został kierownik, który nie posiada takiej licencji i jednocześnie zarządza miejskimi nieruchomościami. Powiedział, że wg niego zostało złamane prawo i dlatego cały konkurs i procedurę należy unieważnić.

2)      Powiedział, że zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na stanowisko kierownicze organizują kierownicy poszczególnych jednostek - nabór taki powinien być otwarty i konkurencyjny. Poinformował, że według posiadanej wiedzy, stanowisko Kierownika Basenu „Laguna” zostało obsadzone bez stosowania tych procedur. Nadmienił, że  przy pierwszym naborze na to stanowisko, zasady te zostały zastosowane. Poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na piśmie  w tej sprawie. 

3)      Zwrócił się z pytaniem dotyczącym obsady stanowiska Dyrektora Biblioteki. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie na temat tego, kto i na podstawie jakich decyzji kierował Biblioteką w okresie między powołaniem nowego dyrektora, a nie sprawowaniem już władzy przez poprzednią panią Dyrektor. Poprosił także o podanie numerów powyższych decyzji.

4)      Zapytał jak wygląda przygotowanie Urzędu Miejskiego do wprowadzenia przepisu dotyczącego obowiązku prowadzenia urzędu elektronicznego, ponieważ od 1 maja wszystkie jednostki samorządowe mają być gotowe do wprowadzenia tych zasad – możliwości składania podań drogą elektroniczną, itd.

2.      Radny K. Nurczyk:

                                                                Przyszedł radny A. Kosiba.

                                                                Obecnych było 15 radnych.

1)      Zwrócił się z prośbą o skierowanie poruszonej przez niego sprawy do Dyrektora Szpitala Powiatowego. Sprawa jest również skierowana do Przewodniczącego Komisji Zdrowia. Dotyczy ona sposobu funkcjonowania Niepublicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej Medical-Trans w Złotowie. Powiedział, że w nocy z 21/22 kwietnia był świadkiem wystąpienia bezdechów u półrocznego dziecka. Pogotowie Ratunkowe przekazało informację, że w takim przypadku w celu uzyskania pomocy należy się zwrócić do Przychodni Mediacal-Trans. Lekarz dyżurujący w tej jednostce pojawił się po dwugodzinnej nieobecności – był na wizycie. Był on bardzo zdenerwowany, w opryskliwy i nieprzyjemny sposób odnosił się do matki dziecka. Skierował dziecko na oddział do szpitala, gdzie lekarz stwierdził u niego zapalenie płuc. Obsługa w szpitalu była odpowiednia i nie budziła zastrzeżeń. Dyżurujące w tym czasie pielęgniarki powiedziały, że bardzo często są skargi na tą prywatną przychodnię, zwłaszcza na jednego z  przyjmujących w niej młodego lekarza. Pacjenci skarżą się, że  jest on ordynarny. K. Nurczyk prosił o interwencję w tej sprawie, o nagłośnienie społeczeństwu jak to funkcjonuje, żeby nie było takich sytuacji w jakiej uczestniczył. 

2)      Zapytał jak będzie rozwiązany problem dotyczący posiadłości p. Rosenaała przy ulicy Domańskiego, gdzie jest coraz większe wysypisko śmieci.

3)      Zapytał, czy tak krótko przycięte drzewa wzdłuż ulicy Domańskiego oznaczają, że droga ta będzie modernizowana i drzewa będą usunięte ?

4)      Poruszył sprawę promenady - zapytał jak będzie załatwiona sprawa nabrzeża – przy samej wodzie i skarpy. Czy są plany w tym temacie.

 

 

3.      Radny K. Majewski: 

1)      Nawiązał do Zarządzenia Burmistrza a z dnia 02.08. 2007 r. w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym – do przeprowadzenia kontroli ujęta jest p. S. Jackowska, która już nie pracuje. Powiedział, że nie zostały przeprowadzone kontrole za 2007 r. Rachunki i dokumenty źródłowe powinny być w stowarzyszeniach a minęło już pół roku i więcej, a są one jeszcze w Urzędzie ze sprawozdaniami, które nie zostały do tej pory sprawdzone, ocenione, skontrolowane. Prosił o przyspieszenie prac kontrolnych, oceniających, by Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki miała jakąś wiedzę w tym temacie, zwłaszcza, że w miesiącu maju w programie jest ocena funkcjonowania kultury. Zwrócił uwagę na to, że jeden pracownik musi podołać wszystkim sprawom, a n.p. w Starostwie jest wydział z kilkoma pracownikami.

2)      Prosił o wyrównanie terenu przy ul. Szpitalnej – naprzeciw szpitala, gdzie był wjazd na tartak jest głęboka dziura. Powstał tam również „dziki” parking z dużymi różnicami wysokości – prosił o wyrównanie tych nierówności.

3)      Zwrócił się w sprawie wyrównania ulic o nawierzchni gruntowych, zwłaszcza ulicy Dwór Złotowski, o czym już mówił na poprzedniej sesji a nic jeszcze nie zrobiono.

4)      Prosił aby Straż Miejska skontrolowała w godzinach wieczornych pomieszczenia piwniczne w obiekcie Domu Kultury – co tam się odbywała, ponieważ ma wrażenie że koordynato kultury nie daje sobie z tym rady.

5)      Zwrócił się o zabezpieczenie obiektów po byłym PGR, zwłaszcza gdzie była kiedyś gorzelnia, ponieważ obiekty te stwarzają zagrożenie. Wnioskował, aby Straż Miejska sporządziła protokół i przekazała sprawę Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w celu zmuszenia właściciela do zabezpieczenia terenu.   

6)      Prosił aby na skrzyżowaniach równorzędnych, do połowy skrzyżowania, malować ciągłe linie, by użytkownicy dróg przypomnieli sobie zasady ruchu drogowego, że należy ustępować pierwszeństwa przejazdu z prawej strony – dotyczy to zwłaszcza os. Zamkowe. Powiedział, że przydałby się artykuł w prasie lokalnej w tej sprawie.

7)      Poruszył sprawę dotyczącą inwestycji drogowych, tj. aby radni mieli wgląd do dokumentacji technicznych inwestycji drogowych prowadzonych na terenie miasta. Wskazane byłoby, aby na posiedzeniach właściwych komisji był zapraszany projektant, który udzieliłby odpowiedzi, wyjaśnień na ewentualne wątpliwości, pytania.

4.      Radny A. Kosiba:

1)      Zwrócił się w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Brzozowej, w której są duże dziury - przez co są problemy z dojazdem do znajdujących się tam firm (m.in. „Polsoft”, firma budowlana A. Romejki i inne).

2)      Poruszył temat ścieżki rowerowej na ul. Obrońców Warszawy. Zwrócił się o podjęcie działań w celu wyznaczenia ścieżki rowerowej na ul. Obrońców Warszawy, która jest tam potrzebna i niezbędna ze względu na panujący tam ruch drogowy.

5.      Radny St. Wojtuń:

Zapytał kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę skateparku ?

6.      Radny Z. Muzioł:

1)      Zapytał o drzewa na ul. Domańskiego – czy nie byłoby lepiej wyciąć je całe oraz kiedy będzie realizowana modernizacja tej ulicy.

2)      Zwrócił uwagę na dewastowany i zaśmiecany teren przy byłej plaży na „Zaciszu” – należałoby powiadomić odpowiednie instytucje, aby zaopiekowały się obiektem.

3)      Poruszył sprawę dotyczącą ul. Kujańskiej – braku oświetlenia końcowego odcinka tej ulicy.

7.      Radny J. Lewandowski: 

Zapytał kto zarządza kanalizacją deszczową, czy ktoś czyści kratki ściekowe, ponieważ na ulicy Szpitalnej kratki ściekowe są  zasypane i podczas deszczu woda jest na ulicy.

8.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:     

Zapytała, czy ponownie będą ustawione ławki wzdłuż ulicy Boh. Westerplatte (ławki były

 

przed remontem) – od Ronda Jana Pawła II w stronę dworca PKP, o co zwracają się właściciele sklepików przy tej ulicy.

  Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych udzielił  Burmistrz Miasta w pkt 17 porządku obrad.

Punkt 5.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2007, w tym wykonania planu finansowego GFOŚiGW w 2007 roku.

Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2007.

Radni otrzymali z materiałami sesyjnymi:

1)      sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2008,

2)      uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2007 rok,

3)      uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2007 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2007,

4)      uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za 2007 rok.

Powyższe materiały są załączone do protokołu.

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Chorabik - Przewodnicząca Rady, która powiedziała m.in., że sprawozdanie z wykonania budżetu jest częścią składową absolutorium. Jest częścią merytoryczną służącą temu, by w punkcie dotyczącym uchwały, Rada Miejska mogła się odnieść do udzielenia, bądź nie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium. Zwróciła się do Skarbnika Gminy o przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2007 oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o  przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2007 rok.

S. Heciak – Skarbnik Gminy omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok, który po stronie dochodów i wydatków został uchwalony: dochody - w wysokości 33.859.173 zł., wydatki – 38.870.934 zł.  Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów do kwoty 35.144.382 zł., a wydatków do kwoty  40.156.112 zł.

Powiedział, że zamykając rok planowano deficyt na poziomie 5 mln zł. a został on zrealizowany tylko na poziomie około 1 mln zł. - z powodu, że wydatki nie zrealizowano w 100 % i dochody wykonano znacznie ponad plan. Dochody wykonano w 108,6 %. Na uwagę zasługuje fakt, że dochody własne zostały wykonane znacznie ponad plan – zakładano 10.696 tys. zł. a wykonano  13.328 tys. zł., tj. 124 %, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 105,5 %. Natomiast wydatki ogółem wykonano w 97,6 %, z tego wydatki bieżące w 97,5 %, majątkowe w 97,9 %. Omawiając wydatki, zwrócił m.in. uwagę na pokaźną kwotę wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie drogownictwa. Poinformował o przyjętej zasadzie wydatków niewygasających. Omówił realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2007 - zgodnie ze sprawozdaniem, które jest załączone do protokołu.

Przypomniał, że sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Skarbnik Gminy przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2007 rok – opinię pozytywną z zastrzeżeniem dotyczącym zobowiązań wykazanych na koniec roku budżetowego. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, suma wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań nie może przekraczać rocznego planu wydatków określonej dla danej podziałki klasyfikacyjnej. Wyjaśnił, że są to zobowiązania zaciągnięte na koniec roku – faktury wpłynęły w m-cu styczniu, a zaciągnięcie tego zobowiązania było uzasadnione – dotyczyło to m.in. zakupu usług pocztowych oraz wydatków związanych z poborem podatku.

Następnie głos zabrał W. Fidurski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który powiedział m.in., że Komisja Rewizyjna zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ma pewne obowiązki w zakresie absolutorium, z których starała się sumiennie wywiązać. W miesiącach: lutym, marcu i kwietniu Komisja poddała budżet ocenie, która nie ograniczała się wyłącznie do sprawozdania przedstawionego przez Burmistrza, ale obejmowała całość budżetu. Dokonana została kontrola dokumentów związanych z gospodarką finansową, wynikami przeprowadzonych w 2007 roku kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz skargi. Skontrolowane zostały inwestycje. Komisja sprawdziła sprawozdania statystyczne, porównując je z danymi ze sprawozdania z wykonania budżetu. Kontrolowane były także dochody, wpływy z podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, a także sprzedaż mienia. Powiedział, że po analizie sprawozdania, Komisja Rewizyjna skierowała do Burmistrza szereg pytań, na które otrzymała odpowiedzi. Zostały one dodatkowo uzupełnione podczas spotkania członków Komisji z Burmistrzem. Pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi zawarte są w opinii Komisji Rewizyjnej, która jest dołączona do uchwały. Przedstawił wnioski Komisji:

1) W dwóch przetargach ujawniono okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

-  jedna sprawa, w której przedłożona uchwała nie spotkała się z uznaniem Rady, 

- druga, to realizacja robót dodatkowych bez pisemnej umowy (ul. Boh. Westerplatte) oraz przeprowadzenia postępowania (negocjacji z wykonawcą).

2) Wniosek organizacyjny, który zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej nie powinien znaleźć się w opinii Komisji Rewizyjnej – dotyczący potrzeby rejestracji umów na zamówienia publiczne.

3) Wniosek dotyczący opisu przyczyn nie wykonania 48 % planu finansowego inwestycji uchwalonych na 2007 r. 

4) Potrzeba wydania przez Burmistrza zarządzeń dotyczących:

- regulaminu dokonywania zamówień o wartości poniżej 14 tys. euro,

- nowelizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

5) Komisja pozytywnie ocenia brak zobowiązań wymagalnych oraz dobrą sytuację budżetu po stronie dochodów.

Powiedział, że w trakcie wyszła sprawa dotycząca środków na naukę pływania, co nie jest ujęte w protokole Komisji. Skierowano pisma do szkół w sprawie realizacji umowy z Ministerstwem Sportu na naukę pływania, ponieważ są okoliczności, które wskazują, że kwota nie jest wykorzystywana zgodnie z umową - na zajęcia pozalekcyjne, w szkołach jest to wykorzystywane różnie.

Powiedział, że ostatecznie Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z wykonania budżetu za 2007 rok. Mimo przedstawionych zastrzeżeń sytuacja budżetu miasta jest dobra, a nawet bardzo dobra – miasto nie ma długu, są duże dochody własne, które pozwalają na realizację szerokiego frontu inwestycyjnego. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2007 i wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za rok 2007. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za 2007 rok.

Podczas dyskusji, radny J. Zamczyk powiedział m.in., że czytając te same dokumenty, można wyciągnąć różne wnioski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nic nie wspomniał, że opinia była głosowana i nie była przyjęta jednogłośnie - 4 punkty opinii były przyjęte głosami 3:1. Powiedział, że nie zgodził się z tymi punktami. Przedstawił swoje zastrzeżenia, w tym  odnośnie przetargów dotyczących ulic Ślusarskiej Ciesielskiej, realizacji robót dodatkowych na ul. Boh. Westerplatte – wg niego nie było potrzeby wykonywania dodatkowego przetargu, ani podpisywania dodatkowej umowy, gdyż stawki zostały utrzymane jakie były przy pierwszym przetargu. Zwrócił uwagę, że sformułowanie, że brak jest opisu przyczyn nie wykonania 48 % planu finansowego inwestycji uchwalonych na 2007 r.”,  to jest celowe wprowadzanie społeczności w błąd, gdyż wartość inwestycji zrealizowanych w 2007 roku jest o 88,69 % wyższa niż w roku 2006. Na sesjach dyskutowano i wszyscy powinni znać przyczyny niedokończenia inwestycji rozpoczętych w 2007 r. Członkowie Komisji nie chcieli dociekać w jakiej skali te inwestycje, które zostały przeniesione do wydatków niewygasających na 2008 r., były na koniec 2007 roku. Na komisjach i na sesji były informacje Burmistrza, że następuje to ze względów technologicznych. Powinniśmy cieszyć się, że w stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost wartości inwestycji o 88 %, że tak są realizowane inwestycje w mieście. Powiedział, że dokonał analizy i porównał wykonanie budżetu w roku 2006 i w 2007, bo nie zawsze planowane założenia odzwierciedlają zmiany jakie następują. Dochody wzrosły o 13,42 % , w tym dochody własne o 10,27 %. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa – wzrost o 28,05 %. Wydatki wzrosły o 19,61 %, a wynagrodzenia z pochodnymi tylko o 5,9 %.  Powiedział, że opierając się na tych samych danych, na tych samych dokumentach, można takie a nie inne błędy znaleźć. Uczestniczył w szkoleniu prowadzonym przez Wiceprezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  na temat kontroli, który wspominał, że wnioski komisji, radnych czy Rady nasilają się do wykonywania kontroli przez RIO w okresach absolutoryjnych, przed końcem kadencji, czy na początku następnej kadencji  - wnioski niezadowolonych radnych, gdzie ich wnioski nie zostały uwzględnione. Kontrola ma na celu, żeby w przyszłości uniknąć niedociągnięć, błędów. Powiedział, że ten błędów nie robi, który nic nie robi, a oprócz prawa, ustaw, są jeszcze dobre obyczaje. Był i będzie za udzieleniem Burmistrzowi Miasta absolutorium. 

Przewodnicząca Rady B. Chorabik – powiedziała, że wnioski, o których mówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w pewnych punktach znalazły odniesienie w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jak gdyby dokonała instruktażu co do wniosku i precyzuje, że nie wszystkie mają jednoznaczny związek z udzieleniem absolutorium.

Natomiast ostateczny wniosek jaki Komisja Rewizyjna podjęła, to jest wniosek o udzielenie absolutorium - jest wnioskiem nadrzędnym w stosunku do pozostałych.

Radna A. Andrzejewska – nawiązała do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

że kontrolowano wyniki kontroli przeprowadzonych w 2007 roku. Z tego co wie, to w 2007 r. była przeprowadzona kontrola przez NIK i RIO. Zapytała na czym polega kontrola kontroli. Zapoznała się z dokumentami wyników kontroli i nie było tam  żadnych istotnych zmian jeśli chodzi o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Złotowa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Fidurski – odpowiadając na powyższą wypowiedź zacytował m.in. pkt 2 opinii: „ Urząd Miejski w Złotowie był kontrolowany w 2007 r. m.in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, NIK oraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Szczegółowe ustalenia zawarte są w protokołach z kontroli. Wyniki kontroli należy uznać jako pozytywne.” Przedstawiono, że takie były przeprowadzone kontrole, a wyniki tych kontroli były pozytywne. Poza tym sprawdzono dosyć szczegółowo sprawy dot. kontroli jednostek podległych w zakresie realizacji 5 % wydatków, co jest realizowane – kontrole te były przeprowadzone na właściwym poziomie.

Radny K. Nurczyk – nawiązując do wypowiedzi radnych A. Andrzejewskiej i J. Zamczyka był zdziwiony ich rozżaleniem, ponieważ  nie zauważył, żeby Komisja Rewizyjna była złośliwa w stosunku do Burmistrza. Nie zauważył, żeby ze strony Komisji były rażące zaciekłości w opinii, o czym świadczy fakt ostateczny, że Komisja udziela absolutorium, a rzeczywiście ten kto pracuje może popełniać błędy. Powiedział, że Komisja Rewizyjna jest m.in. od tego, żeby ewentualnie korygować tego typu sprawy. Uważa, że na tyle kontroli co przeprowadzała Komisja Rewizyjna, to tylko jest ukłon w kierunku Burmistrza, że rzeczywiście możemy pokazać społeczeństwu, że miasto rządzone przez Burmistrza i Radę jest dobrze rządzone. Nie ma jako takich zarzutów, a jeśli są jakieś drobne sprawy, to jest to rzecz normalna. 

Radny K. Żelichowski – zwrócił uwagę, że nie był to żaden ukłon Komisji Rewizyjnej w stronę Burmistrza. Ukłon byłby wtedy, gdyby było coś nie tak, a Komisja wnioskowałaby o udzielenie absolutorium. To nie był żaden ukłon, ponieważ tak trzeba było zrobić.

Radny A. Kosiba – uważa, że wyniki budżetu są bardzo dobre, ponieważ na koniec roku miasto nie miało żadnego długu, żadnych obciążeń. Powiedział, że są to dobre rokowania na bieżący rok i myśli, że starczy też środków na lodowisko.

     W związku z tym, że nie było chętnych do dyskusji, Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za rok 2007.

Punkt 6.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotów  za 2007 rok.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za rok 2007 radni otrzymali i omawiali podczas posiedzeń komisji Rady.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za rok 2007.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium – Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały.

     Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa   

     za rok 2007 głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/ 94/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za rok 2007.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Burmistrz Miasta m.in. podziękował za udzieleniu absolutorium, również w imieniu swoich współpracowników.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że udzielenie Burmistrzowi absolutorium jest wyrazem głębokiego zrozumienia przez Radę dla podejmowanych działań przez Burmistrza. Podziękowała wszystkim radnym, szczególnie Komisji Rewizyjnej, która rzetelnie pracowała, życząc by następne lata przynosiły jak najmniej uwag i jak najwięcej pozytywnych wniosków.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 minutową przerwę.

Godz. 10.40. - po przerwie.

W chwili wznowienia obrad sesji obecnych było 13 – tu radnych. Nieobecni byli radni: Alicja Andrzejewska i Janusz Jędrzejczyk.

Punkt 7.

Informacja z realizacji uchwały Rady Miejskiej Złotowie w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

Materiały radni otrzymali. Były ona omawiane na posiedzeniach komisji.

Radny K. Nurczyk – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja zorganizowała spotkanie na składowisku odpadów komunalnych. Powiedział, że jest ono utrzymane w bardzo dobrym stanie, a prowadzoną na nim działalność ocenił jako wzorową. W tym samym czasie miała miejsce kontrola WIOŚ, w wyniku której również bardzo pozytywnie oceniono gospodarkę odpadami na tym wysypisku. Podziękował J. Fertikowskiemu - Prezesowi MZUK w Złotowie za tak wzorowe i nie budzące żadnych zastrzeżeń prowadzenie wysypiska. Poinformował także, że zapełnienie obecnego terenu wysypiska przewiduje się dopiero na lata 2015 – 2020. Zwrócił się z prośbą o współpracę pomiędzy dyrekcją szkół, a Prezesem J. Fertikowskim. Powiedział, że warto organizować takie przedsięwzięcia jak np. wycieczki na wysypiska śmieci, czy konkursy o tej tematyce, mając na celu uświadamianie dzieci i młodzieży w zakresie przebiegu takich procesów, jak i znaczenia selekcji odpadów. Podał przykład sytuacji do jakiej doszło w Neapolu, który został zasypany różnego rodzaju odpadami. Stanowi to ogromne niebezpieczeństwo dla jego mieszkańców. Powiedział, że należy uświadamiać społeczeństwo, by do takich sytuacji nie dochodziło.

 

Następnie głos zabrał Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych - J. Fertikowski, który uzupełnił przedstawioną informację. Powiedział m.in., że najważniejszym tematem jest wciąż wzrastający koszt gospodarki odpadami. Opłata marszałkowska za ich składowanie w tym roku wzrosła niemal pięciokrotnie. Obecnie wynosi ona 75 zł. za tonę odpadów, a docelowo najpóźniej w 2010 roku ma osiągnąć poziom 150 zł. za tonę. Opłata ta stanowi bardzo istotny, składnik kalkulacji ceny usługi. Składowanie, jako najtańsza forma unieszkodliwiania odpadów, jest w Polsce bardzo rozpowszechniona. Wszystkie parametry i dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie jednoznacznie wymuszają zmianę dotychczas stosowanej gospodarki odpadami. Model ten, w nieodległej perspektywie, musi zmierzać docelowo do jak największego odzysku i powtórnego wykorzystania odpadów. Istnieją bowiem określone poziomy odzysku, które już w tej chwili obowiązują Polskę. W 2009 r. niedopuszczalne będzie składowanie większej ilości niż 75 % wszystkich odpadów wytworzonych. W 2007 r., w skali całego kraju, wartość ta szacowana jest na poziomie 3 %, co w najlepszy sposób obrazuje skalę problemu. Przemodelowanie gospodarki nie jest łatwe do przeprowadzenia, gdyż infrastruktura oraz konieczne dla takiego modelu instalacje i inwestycje, należą do niezwykle kosztownych. Uważa, że Złotów ma realną szansę na osiągnięcie takiego modelu. Powołał się na znajomość nastawienia Burmistrza w tym zakresie, wyrażając przekonanie, że sprawy te pójdą w odpowiednim kierunku. Dodał też, że podstawą wszelkich działań formalno – prawnych było uchwalenie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 31.03.2008 r. Wielkopolskiego Planu Gospodarki Odpadami. Ujęcie w nim również Złotowa umożliwia utworzenie w przyszłości sortowni odpadów, a także kompostowni dla odpadów biodegradalnych. Jest to segment muszący się legitymować bardzo wysokim odzyskiem. Powiedział, że największy problem stwarza fakt nasilającego się procesu podrzucania odpadów. Są one podrzucane zarówno przez osoby fizyczne, jak i prowadzące działalność gospodarczą. Osoby te nie posiadają podpisanych umów, bądź też ze względu na wysokie koszty próbują zaniżać faktycznie wytwarzaną ilość odpadów. Zdarzają się również przypadki występowania umów nieczynnych. W związku z występowaniem takich przypadków, MZUK utrzymuje stały kontakt ze Strażą Miejską. Zwrócił uwagę na to, że zestawy do selektywnej zbiórki odpadów często stają się miejscem powstawania dzikich wysypisk. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest wytypowanie, w niedalekiej perspektywie, kilku najbardziej newralgicznych miejsc i zorganizowania w nich monitoringu. Pozwoli to na skuteczne karanie takich osób. Poruszył kwestię makulatury. Poinformował, że na dzień dzisiejszy każdy rodzaj makulatury można nieodpłatnie przywieźć na składowisko odpadów. Istnieje specjalne pomieszczenie magazynowe, w którym odpady te są sortowane i przygotowywane do wysyłki do Fabryki Tektury w Tarnówce. Największy problem związany jest z makulaturą gazetową, szczególnie kolorową. Bardzo niewiele fabryk zajmuje się profesjonalnym jej przerobem. MZUK znajduje się w dobrym położeniu ze względu na niedalekie sąsiedztwo Fabryki Tektury w Tarnówce. Po długim procesie upadłościowym przedsiębiorstwo zaczyna działać coraz prężniej, a także inwestować w bardzo przestarzały już park maszynowy. Rozpoczyna również stopniowo wchodzić w przerabianie materiałów gazetowych. Kierownictwo Fabryki Tektury przedstawiło opinię, że powoli może zająć się odbiorem tego typu odpadów z naszego rejonu. W związku z tym, miejsca do selektywnej zbiórki odpadów, należy uzupełnić o pojemniki do makulatury. Konieczne w takiej sytuacji będzie również posiadanie i eksploatowanie sortowni odpadów z makulatury. Odpady te, przy zbiórce selektywnej, są bardzo mocno zanieczyszczone. Konieczne w związku z tym jest dokładne ich przesortowanie, aby dana partia nie została odrzucona przez firmę recyklingową. Powiedział, że przedstawione problemy nie są problemami odosobnionymi, towarzyszą one większości miast i gmin. Krytycznie ocenił prawo obowiązujące w zakresie redystrybucji środków, które przekazywane są do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a pochodzą ze składowania odpadów. Środki te przekazywane są w cyklach półrocznych – połowa z nich trafia do budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, druga zaś połowa do gmin, na których terenie znajdują się wysypiska. Z przykrością stwierdził, że w przypadku Gminy Złotów pieniądze te nie są przeznaczane na infrastrukturę, przez co wykorzystywane są w nieodpowiedni sposób. Powiedział, że należy dążyć do modelu zawierającego sortownię i kompostownię odpadów, jako instalacje profesjonalnie, działające w celu obsługi terenu powiatu złotowskiego i ościennych gmin. Parametry unijne mówią, że na 250 mieszkańców powinien przypadać jeden zestaw do selektywnej zbiórki odpadów suchych. Wprowadzić należy również system workowy dla odpadów ulegających biodegradacji. Wyraził ocenę, że taki model powinien w bardzo dobry sposób funkcjonować na terenie Złotowa. Poruszył temat zapowiedzi Ministra Środowiska dotyczącej powrotu do działań mających na celu wprowadzenie podatku od śmieci. Powiedział, ze zalicza się do grupy zwolenników takiego pomysłu. Uważa, że rozwiązanie tego typu wpłynęłoby na znaczne ograniczenie ilości dzikich wysypisk oraz przypadków podrzucania odpadów, bez większego wpływu na system selektywnej zbiórki odpadów.

Na sprawę poruszoną przez  K.Nurczyka dotyczącą zobowiązania każdego właściciela posesji do posiadania pojemników na odpady i okazywania się rachunkami, świadczącymi o uiszczaniu odpowiednich opłat w tym zakresie, Prezes MZUK odpowiedział, że istnieje uchwała Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotowa, która normuje kwestie poruszone przez radnego Nurczyka. Powiedział, że istnieje obowiązek posiadania czynnej umowy w tym zakresie - niemożliwe jest samodzielne dostarczanie swoich odpadów na wysypisko, jest to bowiem działalność koncesjonowana. Ponadto na pytanie dotyczące przeprowadzania kontroli przestrzegania powyższej uchwały Rady, odpowiedział, że nie posiada wiedzy na ten temat, gdyż przeprowadzanie takich kontroli nie leży w zakresie jego kompetencji. Z tego co wie, to Straż Miejska podejmuje działania w tym zakresie.

Radny A. Kosiba poinformował, że kilka lat temu na targach w Poznaniu widział maszynę do brykietowania papieru, które to brykiety można było spalać w piecu. Zapytał, czy możliwe byłoby wykorzystanie czegoś takiego na naszym terenie.

Prezes J. Fertikowski odpowiedział, że nie, ponieważ specjalizują się w profesjonalnej obsłudze klienta polegającej na odbiorze odpadów, selektywnej ich zbiórce, jak i na utylizacji odpadów balastowych, nie nadających się do przetworzenia. Powiedział, że idea podwyższonej opłaty za składowanie odpadów ma wymusić na samorządach oraz przedsiębiorcach inwestowanie w dziedzinę ochrony środowiska. Nie jesteśmy przygotowani do osiągania wymaganego poziomu odzysku. Przemysł opierający się na recyklingu cały czas rozwija się, jednak niewspółmiernie do stawianych wymagań.

Radny K. Brewka powiedział, że w Złotowie, oprócz Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, zbiórką odpadów zajmują się inne firmy. Dodał, że przeprowadził rozmowę z jednym z właścicieli tej firmy, który poinformował go, że wystawiają pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Powiedział, że posiada jednak w tej kwestii pewne wątpliwości. Zapytał, czy firmy te posiadają taki obowiązek i czy stosują się do  niego. Uważa, że w specyfikacji przetargowej powinny być określone takie wymagania.

Prezes J. Fertikowski odpowiedział, że bardziej kompetentną osobą do odpowiedzi na to pytanie byłby Burmistrz. Powiedział, że jego zdaniem, firmy konkurencyjne w niedostateczny sposób  wywiązują się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

Radny K. Majewski nawiązał do sprawy tworzenia dzikich wysypisk przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów - zapytał kto ponosi koszty ich usuwania.

Prezes J. Fertikowski odpowiedział, że w przetargu istnieje pozycja dotycząca likwidacji dzikich wysypisk. Roczne środki przeznaczone na ten cel są ograniczone limitem. Po jego przekroczeniu Miejski Zakład Usług Komunalnych ma bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. Jest to jednak jedynie problem okresowy.

Następnie radny K. Nurczyk poprosił obecnych na sali dyrektorów szkół o bliższe przedstawienie tematu prowadzenia edukacji ekologicznej oraz omówienie form tej działalności.

Głos zabrali: M. Grochowska – Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich oraz St. Kucharski – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 i G. Burdziak – Dyrektor Gimnazjum Nr 2.

Dyrektor M. Grochowska – Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich powiedziała, że większość szkół przeprowadza tego typu działania w podobny sposób. Obecnie temat ten przerabiany

 

jest na zajęciach z geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie. Szkoła prowadzi zbiórkę zużytych baterii, makulatury, sortuje też plastikowe opakowania po żywności. Uczniowie uczestniczą w akcji “Sprzątanie Świata”. Odbyły się również trzy spektakle o tematyce ekologicznej. W zakresie edukacji ekologicznej szkoła prowadzi współpracę z Urzędem Miejskim, Nadleśnictwem oraz Sanepidem. Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim konkursie “Salamandra jako planeta”, prowadzone są także cykliczne zajęcia w oczyszczalni ścieków. Oceniła to jako bardzo ciekawe doświadczenie dla dzieci. Za dobry pomysł uznała urządzenie happeningu dla dzieci i młodzieży, gdyż formy teatralne najlepiej do niej docierają. Powiedziała, że w jej ocenie odpowiednim momentem na to byłby Euro Eco Meeting. Powinno się wykorzystywać oferowane programy z zakresu zdrowia i ekologii, obowiązek uświadamiania dzieci w tym zakresie nie powinien spoczywać jedynie na nauczycielach. Szkoły organizują również konkursy plastyczne i inne z tym związane.

Dyrektor St. Kucharski omówił działania edukacyjne mające na celu propagowanie tematyki ekologicznej i ochrony środowiska w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie. Powiedział m.in., że uczniowie szkoły podstawowej omawiają takie kwestie na przedmiotach przyrodniczych, gimnazjum natomiast na lekcjach fizyki, geografii, biologii i chemii. Przedstawił m.in. omawiane tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Powiedział, że w gimnazjum realizowany jest autorski program zajęć terenowych, w których młodzież nabywa wiedzę dotyczącą znaczenia ekosystemu, funkcjonowania lasów oraz prowadzenia gospodarki drzewnej. Organizowane są wycieczki do oczyszczalni ścieków i na składowisko odpadów. Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą także w zielonych szkołach.  Podejmowane są działania wychowawcze mające na celu wyrobienie nawyku dbania o odpowiedni stan i czystość najbliższego otoczenia. Polegają one m. in. na sprzątaniu lasów, porządkowaniu terenu wokół szkoły, czy zbiórce zużytych baterii. Organizowane są konkursy o tematyce ekologicznej. Uczniowie uczestniczą w olimpiadach przyrodniczych, nawet o zasięgu wojewódzkim, czy ogólnokrajowym. Odbywają się także apele o tematyce ekologicznej.

G. Burdziak – Dyrektor Gimnazjum Nr 2, w imieniu swoim i Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – powiedziała, że Gimnazjum Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 2 realizują zadania w omawianym temacie, w podobny sposób jak to przedstawiali przedmówcy, co wynika m.in. z podstawy programowej, z programów przedmiotów. Prowadzą działania edukacyjne mające na celu propagowanie tematyki ekologicznej i ochrony środowiska.

Przewodnicząca Rady powiedziała, ze szkoły czynnie włączają się w problem utrzymania czystości i segregacji odpadów. Pozytywnie oceniła też propagowanie problemu segregacji odpadów wśród uczniów.

Radny A. Kosiba wspomniał o terenach, na których znajduje się wysypisko śmieci. Stanowią one własność Gminy Złotów, co powoduje czerpanie zysków związanych z podwyższoną opłatą za składowanie odpadów wyłącznie przez Gminę Złotów.

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że omawiany temat łączy się z następnym punktem porządku obrad sesji – z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnych działań Związku Gmin Krajny w zakresie zagospodarowania odpadów.  Jest to temat nowy, a przez to nieznany szczególnie dla społeczeństwa. Unia nałożyła na nas bardzo rygorystyczne wymagania w tym zakresie. Wyraził opinię, że na terenie Europy Środkowej i Wschodniej są one niemożliwe do zrealizowania w wymaganym terminie. Zna przypadki w Europie Zachodniej - miasta, mieszkańców, gdzie mówi się, że system taki nie zdaje u nich egzaminu, a ponadto  wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów. Po wielu latach - od wprowadzenia, system ten nadal nie funkcjonuje dobrze.  Dlatego należy podejść do tej kwestii z pewną dozą niepewności. Bardzo prawdopodobne jest, że w Polsce jeszcze przez długi czas nie będzie to funkcjonowało w należyty sposób, ponieważ brakuje warunków, które umożliwiałyby segregację odpadów, np. w mieszkaniach – w blokach. Zadanie to należy przeprowadzać w takim zakresie, jaki umożliwiają panujące w kraju warunki. Ocenił jako nierealne, aby do 2013 roku 75 % odpadów było zagospodarowanych. Poruszył kwestię bardzo wysokiego –    

 

5-cio krotnego wzrostu tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów. Określił tempo tego wzrostu jako niedopuszczalne. Ma to doprowadzić do ponoszenia wysokich kosztów za składowanie odpadów, które nie są segregowane. Opłaty te są zdecydowanie zbyt wysokie jak na możliwości ludzi. Wyraził opinię, że sytuacja taka doprowadzi do powstawania jeszcze większej ilości dzikich wysypisk. Burmistrz poparł prowadzenie segregacji odpadów na dotychczasowych warunkach, jak również zwiększanie liczby pojemników do ich zbiórki. Poinformował o problemie z zagospodarowaniem makulatury, zwłaszcza kolorowej – trudnej do recyklingu. Powiedział, że nadal pozostaje sprawa bioodpadów, pochodzących w głównej mierze z oczyszczalni ścieków. Problem ten dotyka także innych gmin z powiatu złotowskiego. W oczyszczalni ścieków w Złotowie produkuje się rocznie 5 – 6 tys. ton osadów pościekowych. Należy rozwiązać ten problem i znaleźć najlepszy sposób na utylizację tych odpadów, z czym wiąże się przedłożony Radzie projekt uchwały. Burmistrz poinformował, że według szacunków, na terenie powiatu i ościennych gmin, które wyraziły chęć przyłączenia się do budowy zakładu gospodarki odpadami w Złotowie, produkowanych będzie w granicach 13 – 15 tys. ton odpadów pościekowych rocznie. Składają się na nie w głównej mierze ścieki komunalne, które nie należą do bardzo toksycznych. W planowanym zakładzie ma być zlokalizowana instalacja do utylizacji odpadów pościekowych, linia segregacji odpadów, punkt składowania odpadów niebezpiecznych oraz punkt składowania materiałów wielkogabarytowych, głównie gruzu. Do czasu uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ma funkcjonować również miejsce do składowania tzw. balastu, czyli odpadów nie nadających się do zagospodarowania. Burmistrz ocenił ten plan jako bardzo ambitny - jego realizacja jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Zrealizowanie tych założeń jest możliwe dzięki ujęciu Złotowa w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, co pozwala na wybudowanie takiej instalacji. Pierwotnie miało się to ograniczyć jedynie do budowy stacji przeładunkowej, z terenu której odpady miały być transportowane do Piły, który to pomysł ocenił jako niewykonalny.  Powiedział, że w ramach Związku Gmin Krajny powstała inicjatywa, aby gminy członkowskie Związku wybudowały taką instalację. W tym zakresie będziemy się ubiegać o środki finansowe z Unii Europejskiej, ponieważ możliwe jest uzyskanie dotacji na pokrycie 75 % kosztów związanych z tą inwestycją. Zainteresowaniem tym programem wyraziły również gminy z poza województwa wielkopolskiego, a wśród nich gmina Debrzno, gmina Więcbork oraz gmina z okolic Człuchowa - chcą się one przyłączyć do planowanego przedsięwzięcia. W ramach Związku Gmin Krajny prowadzone są prace w tym zakresie. Ma zostać ogłoszony przetarg na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji do programu operacyjnego, jak również na przygotowanie dla poszczególnych gmin programu gospodarki odpadami, który byłby częścią programów gminnych, składających się na program Związku Gmin Krajny. W tym właśnie celu, poszczególnym gminom, składany jest projekt uchwały. Ma on na celu wypowiedzenie się przez Rady w kwestii przystąpienia do tej inicjatywy. Przedstawiciele Związku Gmin Krajny nie posiadają bowiem uprawnień do podejmowania tego typu decyzji. Związek musi także znaleźć fundusze na podjęcie działań w tym zakresie - kosztami zostaną obciążone poszczególne gminy. Powiedział, że brak jest innego rozwiązania z prawnego punktu widzenia, ponieważ gmina sama sobie nie może wybudować wysypiska śmieci, ani żadnej instalacji utylizacji odpadów. Kwestie te muszą być zgodne z programem wojewódzkim.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik powiedziała, że Burmistrz przedstawił już uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny. Zamykając omawianie punktu 7, czyli Informację z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów, powiedziała, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej przyjęły przedstawioną na ten temat informację.

Rada Miejska przyjęła  Informację z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

Informacja jest załączona do niniejszego protokołu.

 

Punkt 8.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny.

Projekt uchwały radni otrzymali. Za wyjątkiem Komisji Gospodarki Miejskiej, projekt uchwały był omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz St. Wełniak w pkt 7 porządku obrad.

Radny J. Jędrzejczyk zapytał, czy jest to jedyna możliwa lokalizacja – tereny w kierunku Stanicy, ponieważ nie jest to lokalizacja w mieście Złotowie lecz w gminie Złotów.

Radny A Kosiba - wyraził negatywną opinię na temat przedstawionej lokalizacji tego zakładu na terenie Gminy Złotów.

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że nie ma innego miejsca na zlokalizowanie tego zakładu. W taki właśnie sposób zostało to zapisane, zarówno w strategii, w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów, jak i w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami. Określono, że jest to odpowiednie miejsce na powstanie tego typu zakładu. Propozycja innej lokalizacji wiąże się ze zmianą wszystkich planów i jest praktycznie nierealna do osiągnięcia. Zaproponowany teren nie podlega konfliktowi, mieszkańcy tej okolicy nie wnosili żadnych sprzeciwów co do lokalizacji w tym miejscu. Problemem w tej sytuacji jest podział zysków czerpanych z działalności zakładu gospodarki odpadami. Jesteśmy współwłaścicielami tego gruntu. Wszelkie korzyści z działalności zakładu będzie pobierała Gmina Złotów, w tym również niesprawiedliwie dzieloną opłatę marszałkowską. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 15 – 20 mln. zł. Szacuje się, że roczne dochody z tytułu działalności zakładu gospodarki odpadami dla Gminy Złotów wyniosą ok. 2 mln. zł. Powiedział, że stanowi to pewien problem. Członkowie Związku Gmin Krajny postanowili podjąć próbę zorganizowania spotkania w celu przeprowadzenia rozmów z Radą Gminy. Powinna ona podjąć uchwałę o długoterminowym zwolnieniu z podatku od nieruchomości, jak również z innych należności. Wpłynęłoby to na obniżenie kosztów funkcjonowanie zakładu. W przypadku nie wyrażenia zgody na takie rozwiązanie, Gmina Złotów powinna, w odpowiednio większym stopniu, partycypować w kosztach inwestycji. Trudno przewidzieć jaki będzie efekt tych rozmów. Należy podejść do tej kwestii racjonalnie. Jeżeli chodzi o problem rozszerzenia granic, to ma zamiar zwrócić się z zapytaniem do wicepremiera Schetyny w sprawie opinii oraz zamierzeń nowego rządu w zakresie podziału administracyjnego gmin, powiatów i województw, a także w sprawie szansy na doprecyzowanie przepisów. Wstępne zapowiedzi mówią o wprowadzeniu radykalnych zmian w tym zakresie. Powiedział, że w Polsce istnieje kilkaset przypadków, podobnych do dziś omawianego.    

Radny J. Zamczyk poinformował, że problemy były sygnalizowane wcześniej przy uchwalaniu gminnych, powiatowych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami. Jest już 6-8 lat jak 4 gminy przejęły teren 40 ha jako współwłasność i dobrze, że wójtowie, burmistrzowie rozpoczęli rozmowy i chęć wspólnych działań, ponieważ jest to najwyższy czas. Jest system, żeby wymusić prawem wykonywanie pewnych obowiązków czy na samorządach, czy na obywatelach. 

     Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały.

     Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny głosowali wszyscy radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/ 95/08 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny.

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

 

Punkt 9.

Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego.

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Zarządu ZTBS Sp. z o.o. za 2007 rok. Było ono omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji.

Podczas dyskusji, J. Jędrzejczyk – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej poinformował, że na posiedzenie Komisji zaproszono Prezesa Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Jarosława Bobka, który udzielił dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania. Komisja przyjęła przedłożoną informację nie wnosząc do niej uwag.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdanie.

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie o aktualnym stanie budynków, obiektów sportowych  i Złotowskiego Domu Kultury.

Radni otrzymali informację Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie o aktualnym stanie budynków i lokali, obiektów sportowych i obiektów kultury.

Głos zabrał J. Jędrzejczyk – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej był obecny Kierownik MZGL - Sławomir Wilowski, który uzupełnił informację o tematykę związaną z kosztami rekultywacji stadionu przy ul. Wioślarskiej, sprawę pomostów i pawilonu na plaży, przedstawił plan remontów i informację o stanie kortów. Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła przedłożoną informację.

Następnie Przewodniczący pozostałych Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną Informację.

Informacja Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie o aktualnym stanie budynków i lokali, obiektów sportowych i obiektów kultury jest załączona do protokołu.

Godz. 12.10.

Przewodnicząca rady ogłosiła 20 minutową przerwę.

Godz. 12.30. Po przerwie.

Obecnych było 13-tu radnych. Nieobecni byli radni: J. Jędrzejczyk i A. Kosiba.

Punkt 11.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Projekt uchwały radni otrzymali. Radni otrzymali również autopoprawki do projektu uchwały.

Głos zabrał  S. Heciak – Skarbnik Gminy, który powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji i nie ma potrzeby ponownego jego omawiania.  W imieniu Burmistrza Miasta przedstawił autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały, tj. w związku z otrzymaniem dotacji na stypendia dla uczniów w kwocie ponad 100.000 zł. zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i wydatki w tym samym rozdziale oraz druga zmiana: przesunięcia w ramach poszczególnych rozdziałów pomiędzy paragrafami – zgodnie z załącznikiem do autopoprawek, który radni otrzymali – co nie powoduje żadnych zmian finansowych w ramach działów.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały z przedstawionymi autopoprawkami.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/ 96 /08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

Punkt 12.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza).

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji dotyczące projektu uchwały  – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

                                                              Przyszedł radny J. Jędrzejczyk.

                                                              Obecnych było 14-tu radnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/ 97 /08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza).

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

                                                                                 Przyszedł radny A. Kosiba.

                                                                                 Obecnych było 15 – tu radnych.

Podczas dyskusji K. Majewski przedstawił zgłoszony przez niego wniosek, przyjęty przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, aby w § 8 pkt 2) o treści: „ustalenie zadań dla strażnika i kontrola ich wykonania”, wyraz „strażnika” zastąpić wyrazem „strażników”. Powiedział, że jego intencją było to, żeby nie zamykać ilościowego składu osobowego – żeby sprawa ewentualnego powiększenia składu strażników była otwarta.

K. Żelichowski – uważa, że powyższa zmiana nie jest konieczna.

B. Chorabik powiedziała, że rozumie, że intencją wnioskodawcy było, żeby nie zamykać osobowego składu Straży Miejskiej. 

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że regulamin nie określa ilości osób w Straży Miejskiej i nie ma potrzeby na siłę przeprowadzania zmian, bo wydaje się to niepotrzebne.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały, tj. aby w § 8 pkt 2) o treści: „ustalenie zadań dla strażnika i kontrola ich wykonania”, wyraz „strażnika” zastąpić wyrazem „strażników”.

- Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 10 – ciu radnych, przeciw – 2-ch, 3-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji dotyczące projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały, w tym Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - z przedstawionym wyżej wnioskiem.

Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały z przyjętą wcześniej poprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni    15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/ 98 /08 w sprawie w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 14.

Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy wnioskodawcy chcą zabrać głos w temacie, czy zostało wszystko napisane w uzasadnieniach do przedłożonych projektów uchwał.

 

Dodatkowych uwag, wyjaśnień nie zgłoszono.             

K. Żelichowski – m.in. przypomniał radnym, którzy wcześniej mówili, że jak będzie w przyszłości sposobność, to będą głosowali za zmniejszeniem diet, żeby było ograniczenie w wydatkach -  myśli, że radny K. Nurczyk będzie za zmniejszeniem kosztów diet. Uważa, że ograniczenie udziału radnego do dwóch komisji jest rzeczą normalną, a nie, że radni uczestniczą w 4-ch komisjach, na których zadają te same pytania. Jeśli chodzi o ilość komisji, to Lewica od samego początku była za tym, żeby nie rozdzielać Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska – zostali jednak przegłosowani.

K. Nurczyk – powiedział, że uczestniczy tylko w 2-ch komisjach, zaproponował, żeby spojrzeć na klub, który reprezentuje radny K. Żelichowski - w ilu komisjach uczestniczą i spojrzeć na zestawienie finansowe z całego roku wszystkich radnych, kto ile wziął diet.

K. Żelichowski – powiedział, że również należy do dwóch komisji, co mu w zupełności starczy, bo ma z czego żyć.

Z. Muzioł – powiedział, że w poprzedniej kadencji „Lewica” ustaliła sobie wysokość diet, skąd ta nagła zmiana. W poprzedniej Radzie wszystkie stanowiska miała „Lewica Razem” a on, H. Gładysz i St. Wojtuń nie mieli w ogóle ryczałtu.

St. Pikulik – przypomniał, Z. Muziołowi, że poprzednia Rada uchwaliła, że płacone było za udział w dwóch komisjach i było mniej komisji niż obecnie. Zwrócił uwagę na to, że sprawa wprowadzonych uchwał jest już rozstrzygnięta, ponieważ było już to widać po głosowaniu w komisjach, natomiast obecna sytuacja jaka jest, to jest powrót do tego co kiedyś proponowali – na początku kadencji. Zwrócił uwagę Z. Muziołowi, że nie jest tak jak on mówił, ponieważ Lewica jest obecnie bez żadnej funkcji, chociaż jest ich pięciu. Nie zależało im, żeby stwarzać sytuację konfliktową. Powiedział, że jest w 3-ch komisjach, co wynikło ze stworzonej sytuacji przez obecną koalicję.

K. Żelichowski – m.in. przypomniał, że p. Fidurski nie był z Lewicy a był przewodniczącym komisji.

Z. Muzioł – poinformował m.in. o tym, że p. A. Andrzejewskiej proponowano funkcję wiceprzewodniczącej Rady, z czego zrezygnowała i nie rozumie o co chodzi.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza przypomniał p. Muziołowi, że ryczałty, które zostały uchwalone w poprzedniej kadencji Rady, były na jego wniosek (Z. Muzioła) i J. Skowrońskiego, a uchwalała je Lewica Razem wspólnie z drugim klubem i głosowali za tym wszyscy, którzy byli w tej Radzie, tj. W. Fidurski, A. Andrzejewska, K. Brewka, A. Kosiba, J. Jędrzejczyk. Wszyscy głosowali za takim rozwiązaniem, ale wtedy nie było 6 komisji lecz 5 komisji.

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – za wyjątkiem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały, pozostałe komisji negatywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5-ciu radnych, przeciw – 10-ciu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie diet dla radnych.     

Punkt 15.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II /3/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – za wyjątkiem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały, pozostałe komisji negatywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5-ciu radnych, przeciw – 10-ciu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II /3/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego.

Punkt 16.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  II/4/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – za wyjątkiem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały, pozostałe komisji negatywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5-ciu radnych, przeciw – 10-ciu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  II/4/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji.

Punkt 17.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przed udzieleniem odpowiedzi przez Burmistrza Miasta, głos zabrał radny A. Kosiba, który wycofał się ze swojej interpelacji dotyczącej ścieżki rowerowej na ul. Obrońców Warszawy, ponieważ w międzyczasie rozmawiał ze Starostą Złotowskim, który udzielił mu wyjaśnień związanych z tą sprawą – sprawa ścieżki rowerowej zostanie załatwiona po „świętach majowych”.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

 

W. Fidurskiemu:

1)      W sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko kierownika MZGL odpowiedział, że wg niego nie ma podstaw do unieważnienia konkursu, a poza tym taki wniosek dość radykalny powinien być uzasadniony. Powiedział, że w jego przekonaniu i nie tylko jego, takich wymogów formalnych, aby kierownik zakładu gospodarki lokalami posiadał wspomniane uprawnienia, w tym konkretnym przypadku takiej potrzeby nie ma. Z tego co wie, to kierownik MZGL zamierza, dla swoich potrzeb, te kwalifikacje spełnić, ale nie ma to żadnego związku z obowiązkiem uzyskania, czy posiadania takich kwalifikacji.

2)      Powiedział, że jeśli chodzi o konkurs na stanowisko kierownika basenu, to nie ma obowiązku, aby w zakładach budżetowych były prowadzone konkursy na nabór pracowników. To jest tylko i wyłącznie inicjatywa nie poparta obowiązkiem odpowiednich przepisów, w związku z tym uznał, że nie ma obowiązku ani kierownik MZGL, ani burmistrz, ogłaszania konkursu i został powołany kierownik basenu spośród pracowników, którzy tam pracowali.

3)      W sprawie kierowania Biblioteką w okresie między powołaniem nowego dyrektora, a nie sprawowaniem już władzy przez poprzednią panią Dyrektor odpowiedział, że regulują to inne przepisy, ponieważ nie jest to zakład budżetowy – biblioteka jest instytucją kultury i te sprawy należą do decyzji tylko i wyłącznie do dyrektora  biblioteki i z pewnością są jakieś uregulowania w tym względzie. Powiedział, że wniosek p. Fidurskiego co do przekroczenia dyscypliny finansów publicznych jako zaciągnięcie zobowiązań bez upoważnienia budżetowego jest bezpodstawny, ponieważ instytucje kultury rządzą się na innych prawach jak jednostki czy zakłady budżetowe. Plan finansowy instytucji kultury jest zatwierdzany przez dyrektora tej instytucji, który ma prawo kształtować go dowolnie, w tych kwestiach jak decydują o tym przepisy o instytucjach kultury. Nie ma tu zastosowania przepis o zaciągnięciu zobowiązań bez podjęcia uchwały o przyjęciu budżetu, w tym przypadku budżetu miasta.   

4)      Jeżeli chodzi o podpis elektroniczny, to powiedział, że jest on już bodajże od dwóch lat, natomiast nie wszystkie instytucje, gdzie może on być zastosowany, stosują go, ponieważ 2 lata temu był ostateczny termin wprowadzenia podpisu elektronicznego w administracji państwowej i samorządowej, w ostatniej chwili sejm zmienił i przedłużył termin bodajże do kwietnia – maja br. Z tego co wie, to jest to niemożliwe do wprowadzenia, ponieważ wiele gmin, instytucji, które podpis ten powinny posiadać, nie jest do tego przygotowanych. Powiedział, że podpis taki posiadamy od 2-ch lat i jest on stosowany w niektórych czynnościach administracyjnych.

K. Nurczykowi: 

1)      W poruszonej sprawie dotyczącej Szpitala i Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział, że nie podejmuje się rozstrzygnięć, ponieważ jest to sprawa indywidualna i z tą sprawą powinien zgłosić się bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to skarga na działalność, a on – jako burmistrz nie ma kompetencji, ani możliwości wyjaśnienia tych spraw i udzielenia w tym względzie odpowiedzi p. Nurczykowi. 

2)      W sprawie śmieci u p. Rosenau, to wie o tym, są starania i myśli, że p. Nurczyk również wie jaka jest sytuacja. Nie można tego wyegzekwować, tym bardziej, że śmieci, gruz leżą na prywatnej posesji. Powiedział, że praktycznie sprawa jest nie do rozstrzygnięcia. Można jedynie prosić p. Rosenau, kiedy idzie z nim rozmawiać, o posprzątanie i jest to robione, ale na tym to się wszystko kończy.

3)      Jeśli chodzi o drzewa na ulicy Domańskiego (dotyczy również odpowiedzi na zapytanie radnego Z. Muzioła), to jest to sprawa Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wie tylko tyle, że wycięcie drzew jest przygotowaniem do przebudowy ulicy Domańskiego, która ma nastąpić prawdopodobnie w przyszłym roku.

4)      W sprawie skarpy przy brzegu Jeziora Miejskiego poinformował o jej zagospodarowaniu. Powiedział, że rozpoczęto porządkowanie skarpy. Ma być ona zagospodarowana - obsiana trawą, obsadzona krzewami, z zejściami do jeziora. Poinformował o różnych zachowaniach niektórych ludzi, którzy próbowali jeździć tam samochodami, również wędkarze. Trzeba walczyć i przekonywać ludzi, że to nie jest miejsce do tego. Powiedział, że ma nadzieję, że uda się zrobić, żeby było to miejsce wypoczynku, spacerów, nie tylko mieszkańców, ale i ludzi którzy przyjeżdżają do Złotowa.  

K. Majewskiemu:

1)      W sprawie zarządzenia dot. kontroli i oceny realizacji zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym przez osobę, która już nie pracuje, odpowiedział, że jest to sprawa tylko nazwiska. Przychodzi inny pracownik i zadania te są do niego przypisane. Jeśli chodzi o kontrole pożytku publicznego, to nie za bardzo wie o co chodzi. Są sprawozdania, które zostały przyjęte, bo wypłacono pieniądze. Jak sądzi, to jest wszystko w porządku. Jak są inne problemy, to o nich nie wie i trudno mu się o nich wypowiadać. Uważa, że należy dać więcej spokoju tym ludziom, którzy z tych pieniędzy korzystają ponieważ są to niewielkie pieniądze a doszukiwanie się tam czegoś jest zupełnie nie na miejscu. Ci ludzie robią to generalnie społecznie. Te pieniądze, które są tak niewielkie, że ledwie pokrywają koszty imprez, czy działalności. Uważa, że takie nękanie, kontrolowanie  przez część członków Komisji Oświaty jest niepotrzebne.

2)      Jeśli chodzi o pomieszczenia piwniczne w obiekcie ZDK dla zespołów rockowych, to zgodził się z wypowiedzią K. Majewskiego. Był tam i zwracał uwagę, jednak do tych młodych ludzi nic nie dociera. Oni uważają, że to taki styl bycia, grania i to im nie przeszkadza. Powiedział, że ponownie zwróci na tu uwagę, a jeśli nie będzie lepiej, to będą musieli opuścić te pomieszczenia.

3)      Jeśli chodzi o pasy, to są one malowane i myśli, że  tak jak powinno być. Obecnie prace te trwają i należy poczekać do zakończenia tych prac. Myśli, że będzie to zrobione dobrze – tak jak w poprzednich latach.

4)      W sprawie dokumentacji drogowej odpowiedział, że nie jest ona ukrywana, można się z nią zawsze zapoznać, a poza tym jest to cały proces określony przepisami – od wydania decyzji o warunkach zabudowy, po pozwolenie na budowę i każdy obywatel – nie tylko radny ma prawo wglądu do tego i nie widzi tu problemu, żeby zapoznać się z dokumentacją.

5)      Tereny po byłym PGR – odpowiedział, że zwracano się do Agencji, która odpowiedziała, że zostały wywieszone odpowiednie tablice. Agencja traktuje to jako teren prywatny i każdy kto wchodzi tam, to na własne ryzyko. Rozmawiał z osobą odpowiedzialną za to, która powiedziała, że nie będą bez przerwy wykładać pieniędzy po to, żeby na drugi dzień tego nie było. Są tam tablice ostrzegawcze, że jest to teren prywatny, zakaz wstępu i jeśli ktoś tam wchodzi, to na własne ryzyko. 

6)      Jeśli chodzi o teren naprzeciw szpitala, gdzie ma być wylot ulicy Nieznanego Żołnierza, odpowiedział, że jak będzie budowa drogi, to będzie zrobiony odpowiedni wjazd. W tej chwili są tam ułożone płyty drogowe i jest jakiś wjazd, chociaż nie załatwia to sprawy, ponieważ jest tam dość duży ruch. Powiedział, że jest tam w planie wjazd, również parkingi. To wszystko może być tam zrobione jak będzie opracowana dokumentacja, której wykonanie jest przewidziane w roku bieżącym.     

7)      W sprawie wyrównania drogi gruntowej – ulicy Dwór Złotowski, to odpowiedział, że drogi gruntowe są robione i na pewno droga ta zostanie zrobiona.

A. Kosibie:

W sprawie dziur na ul. Brzozowej odpowiedział, że w zeszłym roku były one łatane i w tej chwili jest dylemat, ponieważ nie ma tego w planie – a trzeba byłoby położyć tam nawierzchnię na całej długości – zastanawiamy się co z tym zrobić. Jeśli chodzi o położenie tej nawierzchni, to najprawdopodobniej w tym roku nie starczy pieniędzy, bo środki na bieżące utrzymanie dróg są wstępnie podzielone. Może obiecać, że zlecimy przygotowanie kosztorysu – zobaczymy ile to będzie kosztować i wtedy będzie można ewentualnie podnieść jakąś decyzję.

St. Wojtuniowi:

Odpowiedział, że w miesiącu maju będzie przeprowadzony przetarg na skatepark i zostanie wybrany dostawca urządzeń.

Z. Muziołowi:

Jeśli chodzi o „Zacisze”, to wielokrotnie była o tym mowa - jest tak jak jest i nic na to nie poradzi, nic z tym nie może zrobić, Z tego co wie, to na początku czerwca jest wyznaczona kolejna licytacja. Ma nadzieję, że będzie ona skuteczna, ponieważ jest to też w interesie miasta, żeby ktoś nabył ośrodek, żeby coś zaczęło się tam dziać. Poinformował, że została wybrana oferta na renowację i modernizację stadionu – I etap i będzie podpisana na to umowa, a w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na budowę budynku socjalno – gospodarczego i budowę widowni. Z tego też powodu miasto jest zainteresowane, żeby ośrodek „Zacisze ktoś nabył i zagospodarował, co pozwoli na „uruchomienie” tego całego terenu.

B. Chorabik:

Odpowiedział, że ławki wzdłuż ul. Boh. Westerplatte – od ronda w stronę dworca PKP będą postawione.

Ponadto dodał, że będą zagospodarowane dwa place zabaw dla dzieci, tj. na Nowym Rynku i na osiedlu Zamkowym. Przy tej okazji będą zakupywane urządzenia do zabaw, również uzupełnienie urządzeń w Parku Miejskim przy Al. Piasta - zamówione będą także ławki.

J. Lewandowskiemu:

Odpowiedział, że kanalizacja deszczowa leży w gestii Urzędu i jest bezpośrednio zarządzana przez Urząd. Powiedział, że co roku zlecane jest czyszczenie tej kanalizacji do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i tak będzie również w tym roku.

K. Majewski nawiązał do wniosku o sprawozdaniu organizacji pozarządowych i kontroli jakie powinny być prowadzone. Chodziło mu o to, że wraz ze sprawozdaniem do Urzędu są dołączane załączniki: faktury i inne dokumenty księgowe, które powinny wrócić do siedzib organizacji.  Jeśli chodzi o linie ciągłe przed skrzyżowaniami równorzędnymi, to nie było to nigdy malowane.  

 

 

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że przy skrzyżowaniach równorzędnych nie maluje się linii w poprzek - ani ciągłej oznaczającej „stop", ani trójkątów. Na osiedlach „za rzeką” obowiązuje reguła „prawej dłoni”. 

                W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 18.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      Burmistrz St. Wełniak zaprosił wszystkich na obchody Święta 3 Maja: o godz. 14-tej Msza w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, około godz. 15.30 w Domu Kultury recital Janusza Zakrzańskiego z artystami warszawskimi - występ nawiązujący do Konstytucji 3 Maja. Prosił o powiadomienie innych osób, ponieważ poza plakatami, innych zaproszeń nie ma.     

2.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik udzieliła głosu W. Pająkowi – Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, który podziękował za jednogłośne przyjęcie sprawozdania z działalności Policji za rok 2007 na poprzedniej sesji Rady. Powiedział, że kwestia nieobecności przedstawicieli Policji na poprzedniej sesji Rady Miejskiej została już wyjaśniona z Przewodniczącą Rady Miejskiej. Następnie odniósł się do kwestii poruszanych na XVIII sesji w miesiącu marcu, które Policja otrzymała w formie wyciągu z protokołu. W sprawie zapytania radnego K. Brewki, które dotyczyło sprawowania kontroli ruchu drogowego w szerszym zakresie czasowym. Powiedział, że służby ruchu drogowego pracują we wszystkie dni tygodnia. Nie zawsze praca ta jest widoczna na terenie miasta Złotowa, gdyż praca Policji obejmuje swym zasięgiem obszar całego powiatu. Strategicznie Policja zajmuje się minimalizowaniem skutków kolizji i wypadków drogowych, zarówno na terenie miasta  Złotowa, jak i pozostałych gmin na terenie powiatu. Dodał także, że Policja w I-szym kwartale roku wykonała 95 zdjęć przy pomocy fotoradaru. Wszyscy kierowcy zostali ukarani mandatami, bądź też sprawy trafiły do sądu. Wyraził opinię, popierając tym samym słowa Komendanta Powiatowego Policji, że prawo jest równe dla wszystkich. Odniósł się do poruszonej przez radnego K. Żelichowskiego, na poprzedniej sesji, kwestii nie podejmowania przez Policję interwencji w niektórych ze zgłaszanych przypadków. Powiedział, że Komendant nie posiada żadnej wiedzy na ten temat. Wszystkie zgłoszenia na Policję rejestrowane są przy pomocy rejestratora. W przypadku posiadania przez kogokolwiek wiedzy o istnieniu takich przypadków, możliwe jest przeanalizowanie tego materiału i wyjaśnienie problemu. Wspomniał też, że zdarzają się również nieuzasadnione interwencje, jak w przypadku zgłoszenia dotyczącego podłożenia bomby w Tesco. Znane są też przypadki, w których ludzie nie proszą o interwencję Policji, a jedynie zgłaszają sprawę, prosząc o kontakt z dzielnicowym. Patrole interwencyjne wysyłane są w miejsca, w których interwencja taka wymagana jest niezwłocznie.

Radny K. Żelichowski wyjaśnił, że sytuacja taka dotknęła go osobiście. Stwierdził, że w przypadku kradzieży na małe kwoty nie są podejmowane interwencje ze względu na niską szkodliwość społeczną. Policja w jego przypadku nie podjęła żadnych działań. – powiedziano mu, że gdyby widział jeszcze raz tę osobę u niego w sklepie, to ma zawiadomić Policję. Powiedział, że skoro zgłosił sprawę, to wymaga, żeby była ona podjęta.

Z-ca Komendanta Policji W. Pająk odpowiedział, że w każdej chwili, w przypadku takiej woli osoby poszkodowanej, sprawa taka może zostać wyjaśniona. W tej kwestii należy jednak rozstrzygnąć, czy poszkodowany zwracał się z prośbą o interwencję, czy jedynie dokonał zgłoszenia informacyjnego. Niejednokrotnie bowiem stanowisko poszkodowanego nie jest jednoznacznie określone.

Radny K. Żelichowski powiedział, że zawiadomienie w takiej sytuacji Policji jest dla niego jednoznaczne ze zwróceniem się z prośbą o pomoc.

 

 

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła Z-cy Komendanta Policji, ze radny K. Żelichowski nie kwestionuje faktu nie przyjazdu patrolu Policji, bo Policja przyjechała - lecz nie podjęcia dalszych czynności mających na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Radny K. Brewka wyjaśnił, że zwrócił się do Policji z zapytaniem na prośbę mieszkańców miasta Złotowa. Powiedział, że nie dokonuje się kontroli drogowej wśród młodych kierowców, którzy jeżdżą na terenie miasta w godzinach popołudniowych, popisując się szybką jazdą, stanowiąc bardzo często zagrożenie dla całego ruchu. Chodzi tu jedynie o zwrócenie większej uwagi Policji na takie przypadki.

Z-ca Komendanta Policji W. Pająk poinformował, że według statystyk na I – szą zmianę kierowanych jest do pracy 45 % policjantów ruchu drogowego, na II – gą zmianę 50 %, a na III – cią 4 %. Poparł słuszność takiego rozmieszczenia służb drogowych faktem, że w roku bieżącym nie odnotowano jeszcze żadnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, podczas gdy w zeszłym roku w pierwszym kwartale roku były 2 takie przypadki - na terenie kraju panuje w tym względzie tendencja wzrostowa. Powiedział, że powiat złotowski, jako jeden z nielicznych w województwie wielkopolskim, wykazuje tendencję spadkową w zakresie ilości wypadków drogowych. Jest to najlepszym potwierdzeniem tego, że służby ruchu drogowego są rozmieszczone w odpowiedni sposób. Na pytanie Przewodniczącej Rady dotyczące większej ilości patroli drogowych w weekendy niż dotychczas, odpowiedział, że patrole Policji pracują w taki sposób cały czas. W sobotę pracuje 14 % policjantów ruchu drogowego, w niedzielę natomiast 8 %. Policja posiada 10 policjantów ruchu drogowego.

3.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1)      Przypomniała o obchodach w uroczystościach Świąt Majowych.

2)      Poinformowała, że wpłynęło pismo od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ze szczegółowym wyliczeniem finansowania OSP i Powiatowej Straży Pożarnej, które to pismo jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

3)      W biurze Rady jest do wglądu protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotowie w 2007 roku.

4)      Przypomniała radnym, którzy nie złożyli oświadczenia majątkowego wraz z zeznaniami podatkowymi za rok 2007 o ich złożeniu w biurze Rady Miejskiej w terminie do końca kwietnia bieżącego roku.

5)      Poinformowała, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 21 maja br. o godz. 9.00. Ponadto poinformowała, że ze względu na utrudnienia z dotarciem TVK Asta-Net na sesje w środy, będzie propozycja, aby od czerwca przenieść sesje na wtorki.

Punkt 19.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 1340 zamknęła XIX sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

 

 

                                                      Sekretarz obrad                                 Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                   Bogdan Marszałek

                                                                                                       mgr Barbara Chorabik