Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieogranicozny na budowę trybun z zadaszeniem, łącznika i budynku pomocniczego na stadionie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów z siedzibą w Urzędzie MIejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa trybun z zadaszeniem, łącznika i budynku pomocniczego na stadioniue przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie

CPV:
45.21.22.00.-8; 45.21.22.24-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieogranicozny

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 zadaniem o podobnym charakterze, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 3 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalnościach:
1)konstrukcyjno – budowlanej,
2)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (elektrycznej),
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnej).
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
30/06/2009

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. PIasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-08-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-08-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. PIasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 02 suterena

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
80.000,00 zł

Uwagi:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąttysięcy 00/100 złotych).
2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zatwierdzona SIWZ (241.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_budowa trybun z zadaszeniem_Wioślarska_07_2008 (262.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (123kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 7 Opis techniczny_zagospodarowanie i budowlanka (74.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.1 Plan zagospodarowania terenu 343.414.0423 (14.9MB) Zapisz dokument  
Rys.2 Rzut przyziemia (271.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.3 Przekrój A_A (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.4 Przekrój B_B C_C (175.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.5 Elewacje (244.6kB) Zapisz dokument  
Rys.6 Elewacje (292kB) Zapisz dokument  
Rys.7 Rzut dachu (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.8 Rzut fundamentów (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.9 Konstrukcja dachu (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.10 Rzut przyziemia (353.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.11 Przekroje D_D E_E (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.12 Przekrój F_F (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.13 Przekrój G_G (133.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.14 Przekroje I_I H_H (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.15 Przekrój J_J (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.16 Rzut dachu (228.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.17 Konstrukcja dachu (148.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.18 Rzut fundamentów (137.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.19 Elewacje (477kB) Zapisz dokument  
Rys.20 Elewacje (259.3kB) Zapisz dokument  
Rys.21 Widok przestrzenny (343.8kB) Zapisz dokument  
Zał. 8 Opis techniczny_instalacje wod.-kan (80.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zagospodarowania terenu do projektu wew.instalacji (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.1 Przyłącze wodociągowe (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2 Przyłącze kanalizacyjne (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.3 Rzut parteru wod-kan (233.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.4 Rozwinięcie kanalizacji (140.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.5 Rozwinięcie kanalizacji (106.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. 6 Rozwinięcie kanalizacji (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.7 Rozwinięcie wody (214.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.8 Rozwinięcie wody (153.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.9 Rzut parteru CO (241.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.10 Rzut parteru gaz (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.11 Rzut parteru gaz (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9 Opis techniczny_instalacji elektrycznej (115.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Elektryka_Rzut parteru_trybuny (696.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZYZIEMIE_TRYBUNA_Instalacja odgromowa (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 11 Wstępny harmonogram rzeczowow - finansowy (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 12 Kosztorys ofertowy (515.9kB) Zapisz dokument  
Zał. 13 Roboty elektryczne (188.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania przetarg Stadion - trybunu i ... (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pytania nr 2 do przetargu budowa trybun stadionu. (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania nr 3 do przetargu budowa trybun stadionu (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja SIWZ (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr.1 do ST (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania_08_09_08 (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-07-28 15:34:14
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-07-28 15:56:07
Ostatnia zmiana:2008-10-03 15:43:59
Ilość wyświetleń:2904

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij