Uchwała Nr XI.91.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019

Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2019-2023

Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI.94.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Uchwała Nr XI.95.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2020 rok

Uchwała Nr XI.96.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr XI.97.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr XI.98.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr XI.99.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 r. o zmianie uchwały XXXI/302/13 w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów

Uchwała Nr XI.100.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 r. o zmianie uchwały Nr V.46.2019 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Złotowie

Głosowania XI sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 23 października 2019 r.