Uchwała Nr X.84.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019

Uchwała Nr X.85.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 września 2019 r.o zmianie uchwały Nr XXVI/137/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów

Uchwała Nr X.86.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr VI.53.2019 w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr X.87.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną

Uchwała Nr X.88.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Złotowa na lata 2019-2022”

Uchwała Nr X.89.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXV/126/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr X.90.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Złotowa 

Głosowania X sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 25 września 2019 r.