Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
” Kompetentny uczeń - wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT” - II

CPV:
39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 30.19.00.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia:

Część I: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ
Zamawiający uzna warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie pomocy dydaktycznych o wartości min. 20 000 zł brutto.

Część II: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny i obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ.

Zamawiający uzna opisany powyżej warunek za spełniony jeżeli Oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie sprzętu ICT o wartości min. 2 000 zł brutto.


Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia w ciągu max. 40 dni od daty podpisania umowy (dotyczy części I, II zamówienia)

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-10-11 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-10-11 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1. Cena - 60 %
2. Termin wykonania zadania - 40%


Wadium:
Zamwiajacy żda wniesienia wadium (dot. I części)

Uwagi:
1. Wadium może być wnoszone w formach dopuszczonych zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) Część I zamówienia: 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
b) Część II zamówienia: nie dotyczy


Firmy uczestniczące