Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - kompetentny uczeń - wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT - II

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
” Kompetentny uczeń - wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT” - II

CPV:
39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 30.19.00.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia:

Część I: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ
Zamawiający uzna warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie pomocy dydaktycznych o wartości min. 20 000 zł brutto.

Część II: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny i obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ.

Zamawiający uzna opisany powyżej warunek za spełniony jeżeli Oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie sprzętu ICT o wartości min. 2 000 zł brutto.


Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia w ciągu max. 40 dni od daty podpisania umowy (dotyczy części I, II zamówienia)

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-10-11 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-10-11 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1. Cena - 60 %
2. Termin wykonania zadania - 40%


Wadium:
Zamwiajacy żda wniesienia wadium (dot. I części)

Uwagi:
1. Wadium może być wnoszone w formach dopuszczonych zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) Część I zamówienia: 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
b) Część II zamówienia: nie dotyczy


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (348.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (859.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków2 (859.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (859.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Grupa kapitałowa (864kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wykaz dostaw (868.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Wzór umowy (893.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7a Opis przedmiotu zamówienia - I (926.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7b Opis przedmiotu zamówienia - II (878kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (87.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (667.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o dokonaniu oceny ofert... (cz. I) (407.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o dokonaniu oceny ofert... (cz. II) (388kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty - cz. I (720.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty - cz. II (690.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-09-23 10:25:23
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-09-23 11:45:25
Ostatnia zmiana:2019-11-04 13:30:17
Ilość wyświetleń:440

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij