Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na budowę urządzeń oczyszczajacych wyloty kanalizacji deszczowej w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów majacą swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Budowa urządzeń oczyszczających wyloty kanalizacji deszczowej w Złotowie

CPV:
45.23.24.21-9; 45.23.21.30-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą – posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą – posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
31/10/2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-07-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-07-21 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
dla każdej z części w kwocie:
1) Część I – Wylot nr 1 - 2.000,00 PLN (słownie: dwatysiącezłotych 00/100),
2) Część II – Wylot nr 6 – 2.800,00 PLN (słownie: dwatysiąceosiemsetzłotych 00/100),
3) Część III – Wylot nr 11 – 1.400,00 PLN (słownie: tysiącczterystazłotych 00/100),
4) Część IV – Wylot nr 19 – 3.500,00 PLN (słownie: trzytysiącepięćsetzłotych 00/100),
5) Część V – budowa sieci kanalizacji deszczowej – 1.300,00 PLN (słownie: tysiąctrzystazłotych 00/100).


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_BUDOWA URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJACYCH (317kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zatwierdzona SIWZ (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.1_W1_Plan zagospodarowania terenu (543.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_W1_Profil podłużny (536.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.3_W1_separator rysunek szczegółowy (298kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.4_W1_Schemat posadowienia separatora (552.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BiOZ_W1 (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Okładka PBW_ W1 (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Okładka ST_W1 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis PBW_ W1 (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis ST_W1 (95kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar_W1 (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.1_W6_Plan zagospodarowania terenu (448.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_W6_Profil podłużny (567.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.3_W6_Saparator rysunek szczegółowy (300.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.4_W4_Schemat posadowienia separatora (559.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BiOZ_ W6 (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Okładka PBW_W6 (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis_W6 (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Okładka ST_W6 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis ST_W6 (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar_W6 (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.1_W11_Plan zagospodarowania terenu (599.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_W11_Profil podłużny (560.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.3_W11_Separator rysunek szczegółowy (297.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.4_W11_Schemat posadowienia separatora (564kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BiOZ_W11 (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Okładka PBW_W11 (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis PBW_W11 (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Okładka ST_W11 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis ST_W11 (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar_W11 (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.1_W19_Plan zagospodarowania terenu (637kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_W19_Profil podłużny (562.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.3_W19_Separator rysunek szczegółowy (302.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.4_W19 rys 4_Schemat posadowienia separatora (538.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BiOZ_W19 (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Okładka PBW_W19 (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis PBW_W19 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Okładka ST_W19 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis ST_W19 (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar_W19 (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.1_KD_Projekt zagospodarowania terenu (687.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_KD_Profil podłużny (731.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.3_KD_Studnia betonowa rysunek szczegółowy (596.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BiOZ_KD (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Okładka PBW_KD (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis PBW_KD (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Okładka ST_KD (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis ST_KD (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar_ KD (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na pytanie_08_07_08 (105.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania_16_07_08 (576.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (171.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-06-30 15:34:57
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-06-30 15:59:35
Ostatnia zmiana:2008-09-05 15:46:00
Ilość wyświetleń:2769

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij