Uchwała Nr II/ 8/ 02
Rady Miejskiej w Złotowie
Z dnia 14 listopada 2002 roku.


W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/ 11/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 listopada 1998 roku w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady.


    Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. w Dz.U. z  2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:


§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale nr II/ 11/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24listopada 1998 roku w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady, jak następuje:

1/ wykreśla się w tytule uchwały wyrazy „i członków komisji spoza Rady”,
2/ w § 1 a) po wyrazach „ Przewodniczących Komisji Rady” dopisuje się zwrot „i Koordynator ds. przeciwdziałania patologiom i realizacji programu „Bezpieczne miasto”,
a)      wykreśla się zwrot „Członków Zarządu Miejskiego – w wysokości 35 diet”,
3/ w § 3 po wyrazach „komisji Rady Miejskiej”, wykreśla się wyrazy „spoza Rady” i  następnie wyrazy „oraz członków Zarządu Miejskiego uczestniczący w zawieraniu aktów notarialnych”, „lub w czynności, o której mowa wyżej”,
4/ w § 7 wykreśla się wyrazy „spoza Rady”,
5/ w § 9 w miejsce wyrazów „Zarządowi Miejskiemu” wpisuje się wyrazy „Burmistrzowi  Miasta”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                                                                           

                                                                                                                      Przewodniczący 
                                                                                                                       Rady Miejskiej
                                                                                                                     inż. Leszek Kurcin