Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: jezioro Baba – park (teren) przy ul. Mokrej

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: jezioro Baba – park (teren) przy ul. Mokrej”

CPV:
45.00.00.00-7, 77.31.00.00-6, 45.23.31.61-5, 77.21.16.00-8, 45.11.12.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2.spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane - prace polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha każda, polegającej na budowie, przebudowie i remoncie ścieżek i placów, montażu małej architektury, rewaloryzacji zieleni, tj. wykonywaniu nasadzeń itp., które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba. Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót / budowy, w tym co najmniej jednej zakończonej i oddanej do użytku inwestycji obejmującej prace polegające na budowie, przebudowie i remoncie ścieżek i placów, montażu małej architektury itp. o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 2 ha.
2. Ogrodnik – 1 osoba. Wymagane kwalifikacje: posiada wykształcenie wyższe ogrodnicze, leśne, ochrony środowiska lub pokrewne. Wymagane doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata praktyki w zagospodarowaniu terenów zielonych o powierzchni minimum 2 ha lub wymagane kwalifikacje: posiada wykształcenie techniczne ogrodnicze, leśne, ochrony środowiska lub pokrewne. Wymagane doświadczenie zawodowe: posiada minimum 3 lata praktyki w zagospodarowaniu terenów zielonych o powierzchni minimum 2 ha.

Osoba wskazana w pkt. 1 powinn posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 90 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-08-09 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-08-09 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) okres gwarancji za pielęgnację zieleni – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (359kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Zielone -jez. Baba (978kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWiOR-jezioro Baba (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. 2_1_JEZIORO_BABA_ANALIZA (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. 2_2_JEZIORO _BABA_KONCECPCJA (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. 2_2_JEZIORO _BABA_KONCECPCJA (43.2MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.3. R01_2_Zlotow_Jezioro Baba (573.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. GEOL_ZAL_MOKRA (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. GEOL_ZAL_MOKRA (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6. INF_BIOZ (233.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. OPERAT W-P RYS-1_PZT (633.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8. OPERAT W-P RYS-2_RZUT POZIOMY POMOSTU (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9. OPERAT W-P RYS-3_PRZEKRÓJ PODŁUZNY I POPRZECZNY POMOSTU (130.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10. OPERAT W-P RYS-4_RZUT KONSTRUKCJI POMOSTU (160.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11. OPERAT_WOD-PRAWNY_MOKRA (348.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12. PROJEKT B-W 4_PRZEK PODŁUZNY I POPRZECZNY (132.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13. PROJEKT B-W 5_RZUT KONSTR.POMOSTU (160.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.14. PROJEKT B-W 6_PODŁUŻNICE STALOWE (185kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.15. PROJEKT B-W 3_RZUT POZIOMY POMOSTU (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.16. PROJEKT B-W 7_POPRZECZNICE, PALE OCZEPY STALOWE (99.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.17. PROJEKT B-W 9_BLACHY PALI (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.18. PROJEKT B-W 10_PODWALINA ŻELBETOWA (83.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.19. PROJEKT B-W OPIS_MOKRA (616.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.20. PROJEKT B-W PZT-MOKRA (793kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.20. PROJEKT B-W PZT-MOKRA (15.7MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.21. PROJEKT B-W RYS-2_PRZEK_NORMAL (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.22. PROJEKT B-W8_BLACHY KSZTAŁTOWNIKÓW (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. park przy ulicy Mokrej 23.07.2019 - kosztorys ofertowy (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2 park przy ulicy Mokrej 23.07.2019 - przedmiar (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (364.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (451.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-07-24 10:28:19
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-07-24 14:57:38
Ostatnia zmiana:2019-08-22 07:54:36
Ilość wyświetleń:538

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij