Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: dawny cmentarz ewangelicki – park pamięci - II

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: dawny cmentarz ewangelicki – park pamięci” - II

CPV:
45.00.00.00-7, 77.31.00.00-6, 45.23.31.61-5, 77.21.16.00-8, 45.11.12.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2.spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane - prace polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha każda, polegającej na budowie, przebudowie i remoncie ścieżek i placów, montażu małej architektury, rewaloryzacji zieleni, tj. wykonywaniu nasadzeń itp., które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba. Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót / budowy, w tym co najmniej jednej zakończonej i oddanej do użytku inwestycji obejmującej prace polegające na budowie, przebudowie i remoncie ścieżek i placów, montażu małej architektury itp. o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 2 ha.
2. Ogrodnik – 1 osoba. Wymagane kwalifikacje: posiada wykształcenie wyższe ogrodnicze, leśne, ochrony środowiska lub pokrewne. Wymagane doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata praktyki w zagospodarowaniu terenów zielonych o powierzchni minimum 2 ha lub wymagane kwalifikacje: posiada wykształcenie techniczne ogrodnicze, leśne, ochrony środowiska lub pokrewne. Wymagane doświadczenie zawodowe: posiada minimum 3 lata praktyki w zagospodarowaniu terenów zielonych o powierzchni minimum 2 ha.

Osoba wskazana w pkt. 1 powinn posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 90 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-08-08 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-08-08 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) okres gwarancji za pielęgnację zieleni – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (359.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Zielone - kaplica (968.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWiOR (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. Cm. ewang. - aktualny stan zagosp (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. Cm. ewang. - koncepcja (20.2MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.3. Balustrada (1.4MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.4. BIOZ (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. Fundamenty RCAD (638.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.6. Opis - cm. ewang (392.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. zał. nr 1 do zał. VI.6 (4.6MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.8. zał. nr 2 do zał. VI.6 (3.4MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.9. Ogrodzenie (273.9kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.10. Podest (760.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.11. Podest stal (1.5MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.12. Przekrój normalny CM (119.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.13. PZT (256.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.14. Dawny cmentarz ewangelicki (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.15. Rys. 1PZT CM (12.2MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16. Rys. 2 Przekroje normalne CM (76.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.17. Rys. 3 Pomost CM (182.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.18. Rys. 4 Pomost CM_2 (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.19. Rys. 5 Konstrukcja stalowa podestu (226.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.20. Rys. 6 Fundament (157.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.21. Rys. 7 Balustrada (230.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1.Kosztorys ofertowy (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2. Przedmiar robót (82.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (99.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (362.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (453.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-07-24 10:02:22
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-07-24 14:34:38
Ostatnia zmiana:2019-08-22 07:53:36
Ilość wyświetleń:520

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij